MAATIU 12

1Boonee ní Yeesu nì u-boonnooliibi bíī jītí blee kpaaŋŋin ŋwiŋŋuŋfikaa dal. Ŋkùm cúú u-boonnooliibee, ní bi bíī gífí blee fini ki ŋmèem̄ abil ki ŋmɔ́ò. 2Fariisab nín ká mimmee, ní bi bí Yeesu yii: “Kpèè a-boonnooliibi bíī ŋáań min ti-marau kòɔ́ ŋwiŋŋuŋfikaa dalee.” 3Ní Yeesu kíí-bi yii: “Naa láá péēkàan̄ dalba ŋkùm nín nìn cúú Dafiidi nì u-naacimbi bi ŋá pueeee? 4U nìn kɔ́ Kunimbɔtidiin ní usaraaŋakpil tīī-u kpɔnɔb bin bi nìn dūu ŋá Unimbɔti saraayee u nì u-naacimbi ŋmɔ́, ama ti-marau poonee, an kaa nìn pú nsan yii u nì u-naacimbi ń ŋmɔ́ kpɔnɔb gbanti. 5Àá, naa kàan̄ Mooisi marab takaldaun yii ŋwiŋŋuŋfikaa dalee bisaraaŋaliibi yìntī ŋwiŋŋuŋfikaa marau Kunimbɔtidiin, an kaa sá-bi ikpiti? 6Ama dee, m tùkù ki cántí-ni yii: Man un jítiǹ Kunimbɔtidiiyee bí doo. 7Ni yaa bàà nyímaan Unimbɔti nyɔɔbundi nee taapu yii: 'Maa là saraabi, m là ní nīn sūǹ tɔb saai ní,' naa bàà kù ibaamɔndambi nee bɔti fam. 8Kun puee man Kinibiki di sá ŋwiŋŋuŋfikaadaan.” 9Ní Yeesu nyáń niin ki búntì bi-kpafidiiku kubɔn. 10Ní uninja ubɔ nìn bí niin, u-ŋal fáká. Ní bi bālfì Yeesu yii: “Ti-marau pú nsan bí cáaǹ ubunli ŋwiŋŋuŋfikaa dalaaa?” Kun pu ní bi nìn bàlfī-u mimmee di sá bi nìn nyàab̀ nnaakpal kí ŋá-u tibɔti. 11Ní Yeesu bālfì-bi yii: “Ni-kansikin ubɔ di yaa cáá dipibaabil ní dì yaa jéetì mboon ŋwiŋŋuŋfikaa dalee, waa cá kí nyāntí-dàaa? 12Kin, ŋma nín kalaasi unil un jítiǹ upii kpataaayee. Míǹ puee an pú nsan tí ŋá tiŋan kí tīī unil ŋwiŋŋuŋfikaa dal.” 13Ní u bí kijapaayee yii: “Tàntī a-ŋal!” Ní u tāntì-ŋu. Niinee ní u-ŋal pɔ́ɔkì, ní ki ŋáŋkì kii ŋun béeyee. 14Niinee, Fariisab búntì ki cūtì ki kpáfì kí kpèè bi nín dàá ŋá pu kí kpò Yeesuee. 15Yeesu nín béè mimmee, ní u yíkì niin. Binib tikpil nɔ́ɔ́-u ní u cāantí bibunliibi kɔkɔ. 16Ama ní u nìn kpáafí-bi tiŋan bí taa tùkù báà ubɔ un ní u sée. 17An ŋá míǹ kí dàkà Unimbɔti bɔnaatiliu Eesayi nín nìn lī tibɔti tiŋyee dee, yii: 18“Unimbɔti bí yii: 'Kpèè m-tɔntɔnliu un m lēēyee sèé. Úǹ ní m néeń ní m-pɔbil sòm̀ u-pu. M dàá dū m-Fām kí ŋá u-pu. Úǹ di dàá dāá sòoǹ deedee bɔti kí tùkù atimbun kɔkɔ. 19Waa làá nyàab̀ báà ubɔ tibɔti, kaa làá dāá nīn tátí, baa làá dāá gbìl̄ u-nyɔkɔ pu sampaambi pu. 20U dàá dāá tūtuǹ biwɔfib, kaa làá dāá púntí mmɔ́ɔn ŋun gíì ki gbàkēe, kaa làá dāá gbíntí fitila un fòol̄ bílbilee. U dàá nīn ŋáań míǹ ní ali ibaamɔn ń dāá jī mpaan. 21Ní atimbun kɔkɔ ń dāá nīn kíǹ ki máká u-pu.' ” 22Niinee ní bi cáań uninja ubɔ Yeesu cee, arasinii kā u-pu, u sá umɔɔmiin ki sá ujɔfu mun. Ní Yeesu cáaǹ-u, ní u kíǹ ki ŋūǹ ki sòoǹ ní ki wāĺ mun. 23Ní kunipaau kun yú niinee bākatì seeee ní ki lì yii: “Dafiidi naantiiuee kaa kalin sòɔɔ?” 24Ama Fariisab nín gbìl̄ bi lī mimmee, ní bíǹ bí yii: “An sá arasiniibi bɔtiu Beelseebul di tīī uninja nee mpɔn ní u cáā jì arasiniibi.” 25Ama Yeesu nyí bi-landɔkɔi, ní ki bí-bi yii: “Dibeel din nib di yaa cúū yākatì ki jáà nì tɔbee, see dí kúntí, dàa ŋūǹ kí nīn bí ki cá. Kitiŋ kin kamaa di yaa fātì ki bíī jáaǹ ki-bee, kaa ŋūǹ kí nīn bí ki cá. Míǹ ní kudicaŋu kun kamaa di yaa jáaǹ ku-bee, kaa ŋūǹ kí nīn bí ki cá. 26Míǹ mbaantiim, Sitaan yaa fātìi bíī jì Sitaanee, mimmee u yākatì ki jáaǹ u-ba dee, mana ní u-beel ŋūǹ kí nīn bí ki cá? 27Ni dàkafī yii arasiniibi bɔtiu Beelseebul di tīī-mi mpɔn ní m jì arasiniibaaa? Mimmee ni dàá lì yii arasiniibi bɔtiu Beelseebul ubaanti di tīī ni-jipɔmbi mun mpɔn ní bi jì arasiniibi deeyaa? Ni-jipɔmbi bi-ba dàkà yii ni bí diyìntil poon. 28Ama an yaa sá nì Unimbɔti Fām pɔŋŋu ní m jì arasiniibee, mimmee Unimbɔti beel pɔŋŋu bāań-ni dee. 29“A yaa kaa bɔ́ob́ Sitaan upɔndaan, aa ŋūǹ kí kɔ́ u-dumpu kí kɔ́oǹ u-wanti, see a yaa bɔ́ob́-u ki dɔ́òyee, ní á nín kɔ́ kí kɔ́oǹ u-wanti. 30“Un yaa kaa bí man jandi puee jáaǹ man dee, ní un kaa bíī tútuǹ-mi m kɔ̃ontí ki kpáfée, udaan bíī kàfī ki yàantí dee. 31An pu ní m tùkù-ni yii ikpiti kamaa nì tibɔfan tin unil péēŋūǹ kí sòoǹee Unimbɔti ŋūǹ kí dū ikpiti gbanti kí pɔ̄ udaan. Ama un di yaa sòon̄ ki yīntiǹ Unimbɔti Fāmee kpá kí ká u-kpitii pɔ̄tam. 32Un di yaa sòon̄ ki yīntiǹ man Kinibikee ŋūǹ kí ká u-kpitii pɔ̄tam. Ama, un di yaa sòon̄ ki yīntiǹ Unimbɔti Fāmee, u kpá kí ká u-kpitii pɔ̄tam ŋyunti nee poonaaan ki kpáaǹ ŋyunti ŋun dāa bí ki dòońee ni.” 33“Kí wàatī á ká disubimɔntiilee, see á nīn cáá busumɔntiibu, a yaa cáá busukpitibuee, see á ká asubikpiti mun. Busubu biliŋ pu ní bi béetí-bu. 34Nimbi bin tū kii ikoowaatee! Mana ní ni ŋūǹ kí sòoǹ tibɔmɔntiil nimbi bin sá bikpitibee? Tin gbí dipɔbilinee, tíǹ ní kinyɔkɔ sòoǹ. Unimɔnti lèekī tin ŋān̄ee u-bɔnyaanti tin sá u-gaajatee poon ní, 35ní unikpiti pɔbikpitil mun sá-u tigaajati ní u lèekī tikpitil di-poon. 36M tùkù ki cántí-ni yii, ibɔsoon dalee Unimbɔti dàá dāá bàlfì tibɔfan tin bi sòoǹee kɔkɔ pu. 37Kun puee a-nyɔɔbuŋŋi pu ní Unimbɔti dāa dì kí pò a-bɔti, a-nyɔɔbuŋŋi pu ní u dāa tí dì kí kpò a-bɔti.” 38Niinee ní bimaradakaliibi nì Fariisab biba bí Yeesu yii: “Ukpil, ti bàà là á ŋá maamaaci ubɔ kí dàkà-taa.” 39Ní u kíí-bi yii: “Nimbi waanee nib sá binikpitib, ni nyēēUnimbɔti boon, ní ki bàlfī yii ḿ ŋá maamaaci ubɔ kí dàkà-ni.” Naa làá ká maamaaci ubɔ asee un náań nì Unimbɔti bɔnaatiliu Joonasi yɔuee. 40Kii Joonasi nín nìn ŋá ujɔŋkpaan poon iwiin ita tinyati mun tita ki dāa nyánnée, míǹ ní man Kinibiki dàá dāá ŋá iwiin ita tinyati tita dikaakulin ní kí dāá fìkitī. 41Ibɔsoon dalee, kitiŋ kin bi yíì Niniifee yab nín nìn ŋá puee dàá dāá kpò nimbi waanee nib bɔti, kun puee, Joonasi nín nìn cūtì ki sòon̄ nì bi Unimbɔti bɔtee, bi nìn kpántì bi-bimbim ní; ama, ubɔ bí doo ki jítiǹ Joonasi ní ki sòon̄ nimbi kaa kpántì ni-bimbim. 42Ibɔsoon dalee, Seeba tiŋki nimpubɔtiu dàá dāá yīkì kí kpò waanee nib bɔti, kun puee úǹ nìn nyánní doooo kitiŋgbeennyɔkɔ ní ki dɔ́miń ki pílfì Saloomɔn nín sòoǹ nì iciin puee, ama ubɔ bí doo ki jítiǹ Saloomɔn. 43“Arasinii yaa nyáń unil nee, u búntí ki yìiǹ kitimpiliŋŋi pu ní kí nyàab̀ ŋkɔŋkoon. U yaa nyàab̄ ki gīī, kaa kée, 44ní ú bí yii: 'M dàá fàtīí gítí laakin m nìn nyánnée.' U yaa fātì niin ki ká ŋkɔŋkoonee dɔ̄ fam ki ŋātì dándánee, 45ní ú cùú cáań arasiniibi biluli bin gítī sá bikpitib ki jítiǹ úǹ-uee, ní bi-kɔkɔ ń dāan̄ kí kpāfì kí kàl̄ udaan pu, ní ú mòtīí bīil̀. Míǹ mbaantiim ní an dāa sá ki tīī waanee nib binikpitib.” 46Ŋyunti ŋun Yeesu dáá bíī sòoǹ nì kunipaauee, ní u-na nì u-naalib bāań ki yú mmɔŋki ki bàà nyàab̀ kí sòoǹ nì u. 47Ní ubɔ bí-u yii: “Kpèè, a-na nì a-naalib yú mmɔŋki ki nyàab̀ kí sòoǹ nì si.” 48Ní Yeesu fātìi kíí kijapaayee, yii: “Ŋma di sá m-na ní bilab di sá m-naalib, kpèè bin sá m-na nì m-naalibee sèé.” 49Ní u dū u-ŋal ki dàkā u-boonnooliibi ní ki bí yii: “Kpèè, m-na nì m-naalib sèé! 50Un kamaa di yaa ŋáań m-Baa un bí yilpuee nín là puee udaan di sá m-naalaaa, m-niisalaaa, m-na.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\