MAATIU 13

1Ŋwiin gbantee, Yeesu nyáń kudiin ní ki cūtìi kāl̀ dimɔɔgbandi, 2ní kunipaau kɔ́oǹní ki kpáfì u-cee, ní u jɔ́m̀ ki kāl̀ buŋalimbun nnyim pu, ní kunipaauee yú dibuŋgbandi. 3Ní u cáá alaŋkpan ki sòoǹ nì bi tibɔti tikpil, ní ki bí yii: “Uninja ubɔ di nyáń kí yàaǹ iwambool. 4U bíī yàantée ní abil aba lítì nsan pu, ní nnɔmbiyaamu dɔ́miń ki tɔ̃ɔ̃ ki jíń. 5Ní aba mun lítì kuteeun laakin kitiŋ kaa nyɔ́òyee, ní ki pūtì kpáàā nyáń kun puee kitiŋ kaa nyɔ́ò. 6Ŋwìiń dāa píĺee, ní an kpíì kun puee inyaan kaa kɔ́ kitiŋ. 7Ní aba mun lítì ikuŋkumin, ní ikuŋkumee wíiǹ ki múkuǹ i-pu. 8Ama ní abil aba lítì laakin kitiŋ ŋān̄ee ní ki lòon̄ abil. Ŋwambool ŋubɔ lòon̄ dilaataal, ŋubɔ imuŋku ita, ŋubɔ mun mmuŋku nì saalaa.” 9Ní Yeesu bí yii: “Sii un yaa cáá ditafalee ń gbìl̄.” 10Ní Yeesu boonnooliibi sútìń ki pìl̄-u ní ki bālfì-u yii: “Ba pu ní a cáá alaŋkpan ki sòoǹ nì bi ní?” 11Ní u kíí-bi yii: “Unimbɔti yāntì nimbi béè u-beel bɔti tin bí dibalinee taapu. Ama an kaa yāntì bíǹ ń béé. 12Un yaa cááyee, bi dàá gítī kūtì-u u-cee ń wíiǹ. Ama un kaa cááyee, bi dāa fòol̄ fiii un u cááyee ní ú gbíntí pílpil. 13Kun pu ní m cáá alaŋkpan ki sòoǹ nì bee dee: di sá bi kpèé ní kaa wāĺ, ki pílfí ní kaa gbìl̀. 14Bíǹ puee an ŋá kii Unimbɔti bɔnaatiliu Eesayi nín nìn lī puee dee, yii Unimbɔti bí yii: 'Ni dàá dāá nīn pílfí, ama ní kaa làá gbìl̄. Ni dàá dāá kpèè ama ní kaa làá wāl̀. 15Kun puee binib nee pɔbiliŋ tīlfì, ní bi kpáá bi-tafaliŋ ní ki ŋúb́ bi-nimiliŋ, kí taa wāl̀aaa, kí taa gbìl̄aaa, kí taa béé taapu, kí taa kpántí bi-bimbim, ḿ bàà cáaǹ-bi.' 16Ama nimbee, ni bí mmɔn ni kun puee ni-nimiliŋ wāĺ man nì m-tuuŋŋi, ni-tafaliŋ mun gbìl̀ m-bɔti. 17Ibaamɔn ní m tùkù-ni, Unimbɔti bɔnaatiliibi nì deedee nib tikpil bàà nìn nyàab̀ kí ká kun ni ká nee, kaa ŋúń ki ká, bi bàà nìn nyàab̀ kí gbìl̄ tin ni gbìl̄ nee, kaa ŋúń ki gbìl̄-tì.” 18“Mimmee, pīlfìmaan uwambooyaanli laŋkpandi din m lēe taapu. 19Un pílfì bi nín sòon̄ Unimbɔti beel bɔti ní kaa gbìl̀ee, náań nì ŋwambool ŋun lítì nsan puee ní. Sitaan ukpiti di dòoń ki cútí tin bi búĺ u-pɔbilinee ki lèekī. 20Ní un náań nì abil ŋin lítì kuteeunee, úǹ pílfí tibɔtee ní ki fòol̄-tì malaa nì dipɔɔpindi, 21ama waa yàntī tibɔtee ń kàl̄ u-ni kí yúntí kí báań inyaan, Unimbɔti bɔti puee digìńdi kii disaandi diba yaa bāań-uee, ní ú dū nnimbɔtisan kí fá. 22Un mun náań nì abil ŋin lítì ikuŋkuminee gbìl̄ Unimbɔti bɔti, ní duulnya poon landɔkɔi nì tigaajati tin ŋmàtíǹ binibee neendi ń dāá dūú múkuǹ an bɔti pu, ní an kaa ŋūǹ kí lòoǹ. 23Un pílfí Unimbɔti bɔti ki gbìl̀ taapuee dàá ŋá atummɔnti ŋin tìì Unimbɔti yindi tinyoolee kii iwambool in lítì kitimmɔntiii pu ŋubɔ lòon̄ abil dilaataal, ŋubɔ mun imuŋku ita, ŋubɔ mun mmuŋku nì saalaayee ní.” 24Ní Yeesu gítī dū tibɔŋmantikaal nee ki sòon̄ nì bi yii: “Unimbɔti beel náań nì uninja ubɔ un búĺ iwamboomɔnti u-saakunee ní. 25Kunyeeu, báà ŋma kɔ́ ki dɔ̃oǹee, ní u-nannanliu dɔ́miń ki dū ukeenja ki búĺ idin, ní ki búntì. 26Ŋyunti ŋun idi nyáń ki lòoǹee, ní ukeenja mun nyáń, 27Ní bitɔntɔnliibi dɔ́miń ki bí bi-kpiliu yii: 'Ukpil, an kaa sá idi ní a búĺ bukpaanaaan? Kin ukeenja mun nyáń la?' 28Ní ukpilee kíí-bi yii: 'An sá unannanli ubɔ di ŋá míǹ.' Ní bitɔntɔnliibi bālfì-u yii: 'Mimmee, tí cù kí fùkù ukeenja gbanti kí fáaa?' 29Ní u kíí-bi yii: 'Aayee, taa fùkùmaan-u, kun puee ni yaa làá fùkùee, see án kpáaǹ idi kí fùkù. 30Míǹ puee, yàntīmaan an kɔkɔ ń nīn yú ki cí kudiceeu; ŋyunti ŋun bidicaliibi yaa làá dāá cēe, ní ḿ tùkù-bi bí fùkù ukeenjee kí bíĺ afeencun afeencun kí tūū ŋŋmi, ama ní kí cáá m-dii kí ŋá m-cakalaaun.' ” 31Ní Yeesu gítī tí dū tibɔti tiba ki ŋmāntiǹ-bi yii: “Unimbɔti beel náań nì kisubilii kin uninja ubɔ cáā búĺ u-saakunee. 32Kí mun di sá kisubifiifiitii asubil kɔkɔ kansikin, ama kì yaa nyáń ki wíiǹ ki dɔ́òyee, an wīikíǹ tikuŋfaal tin kɔkɔ kíǹee, ní kí kpántí busubu, ali nnɔmbiyaamu dòoń ki pāantí mu-diiŋŋi bu-paŋŋi pu.” 33Ní Yeesu gítī tí dū tibɔŋmantikaal tiba mun ki tí ŋmāntiǹ-bi yii: “Unimbɔti beel náań nì nnyɔkɔ ŋun bi ŋáań kpɔnɔ saabun án jɔ̄m̀ee ní. Unimpu dù fiii ní kí ŋmàlim̀ ŋkpɔnɔyim bɔtɔ dijandi poon kí búuń ní bukpɔnɔsaa kɔkɔ ń jɔ̄m̀.” 34Yeesu nìn dù tibɔŋmantikaal ní ki sòoǹ nì samaa. Waa nìn sòoǹ nì bi fam see ú dūú ŋmàntīǹ tiba. 35Mimmee, an ŋá kii Unimbɔti bɔnaatiliu nín nìn sòon̄ ki síiǹ puee dee, yii: “Nì tibɔŋmantikaal ní m dàá dāá dūú sòoǹ nì bi, m dàá dāá tùkù-bi doooo m nín náań duulnyee tin bí dibalinee.” 36Niinee, Yeesu yāntì kunipaauee ní ki nín kùǹ, ní u-boonnooliibi sútì ki pìl̄-u ki bí-u yii: “Tùkù-ti ukeenja un bi cáā búĺ kusaaunee taapu.” 37Ní Yeesu bí-bi yii: “Un būul̀ idee di sá man Kinibiki. 38Kusaauee di sá duulnya, ní idi sá Unimbɔti beelin biyaamu, ní ukeenjee di sá Sitaan biyaamu. 39Unannanli un dɔ́miń ki búĺ ukeenjee di sá Sitaan. Kudiceeu di sá duulnya kúntitam, ní bidicaliibi sá Unimbɔti tūuni. 40Kii bi nín béeĺ kumɔkpitiu pu kí bíĺ afeencun kí tūū puee, míǹ ní an dāa sá duulnya kúntitam. 41Man Kinibiki dàá dāá tɔ̄ń m-tūuni ní í dāá lēēm-beelin bin kɔkɔ sá nsugimu bi-jutiibi gbéetí ki lítée nì bin ŋáań ikpitee, 42ní kí dū-bi kí tɔ̄ kipaai ŋmiŋun, ŋun ni bi dàá nīn kā ki sūǹ, bi-nyiŋŋi gà tɔb kàkakee. 43Ama ní deedeedambi dāa jìl̀ kii ŋwìińee ní pàlpal bi-Baa beelin. Un yaa cáá ditafalee ń gbìl̄.” 44Ní Yeesu gāā dilaŋkpandi nee yii: “Unimbɔti beel náań nì kii tigaajati tin bál̀ kusaaunee, ní ubɔ cūtì ki píí ní ki gíiǹ ki bál̀. An nín mɔ́ɔkiǹ-u puee, ní u cūtì ki nyáfì u-wanti tin kɔkɔ u cááyee pílpil, ní ki cáā dá kusaau gbanti. 45Unimbɔti beel tí náań nì kii unyampu nín nyàab̀ abeedimbimɔnti puee ní, 46u yaa ká ŋin ŋān̄ ki lákatèe ní ú cùú nyāfì tin kɔkɔ u cááyee pílpil ní kí cáań kí dā.” 47“Unimbɔti beel náań nì kii bi nín dù kulaaŋŋu kí tɔ̄ dimɔɔlin án cúú kujɔmbuluu kamaa puee ní, 48bi nín dū kulaaŋŋu ki tɔ́ an cúú ijɔmee, ní bí dáaĺ kí nyāntiń dimɔɔgbandi, ní kí kàl̄ kí lútí imɔnti kí ŋá tikabitin, ní kí dū in kaa ŋān̄ee kí tɔ̄ kí fá. 49Míǹ ní duulnya kúntitam an dàá ŋá. Unimbɔti tūuni dāa dòoń ní kí gàntī binikpitib nì bimɔntiibi, 50ní kí dū bikpitibee kí tɔ̄ kipaai ŋmiŋun, niin ní bi dàá nīn sūǹ bi-nyiŋŋi gà tɔb kàkaka.” 51Ní Yeesu bālfì u-boonnooliibi yii: “Ni gbìl̄ tibɔti tin kɔkɔ m sòon̄-ni nee taapuɔɔɔ?” Ní bi kíí yii: “Iiin ti gbìl̄”. 52Ní u bí-bi yii: “Míǹ ní umaradakal kamaa un di yaa fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti beel bɔtee náań nì kudiidaan un cáá tigaajati ki lèekī ti-poon tikpikil nì tipɔn ki cáā tútuǹ binibee ní.” 53Yeesu nín dū tibɔŋmantikaal ki sòon̄ nì bi ki dɔ́òyee, ní u yíkì niin, 54ní ki nín gítí u-dumpu. U bàn̄ee, ní ki kɔ́ niin kpafidiikun ki bíī dàkà u-dumpu yab Unimbɔti bɔti, ní bin kɔkɔ bí niinee bākatì seeee, ní bi bíī lì yii: “U nín ká la iciin gbanti dee? An dī mana ní u ŋūǹ ki ŋáań maamaacib nee dee? 55Ti nyí-uaa! An sá kapinta jipɔɔnaa! U-na di sá Maariiyaa! U-naalib mun di sá Jaaki nì Jooseefi nì Siimɔn nì Juudaa! 56U-niisalib kɔkɔ mun di kɔ́ò ti-kansikineeyaa! Kin, an ŋá mana ní u cáá mpɔn nee?” 57An di nìn yāntì ní baa fɔ̃ɔ̃-u ki kíí. Ní Yeesu bí-bi yii: “Baa kpèé Unimbɔti bɔnaatiliu fam laaaba an yaa kaa sá u-tiŋkin nì u-cindin ní bi kpèé-u fam.” 58Bi nín kaa fɔ̃ɔ̃-u ki kííyee pu ní waa nìn ŋá maamaacib tikpil niin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\