MAATIU 15

1Fariisab nì bimaradakaliibi biba nyánní Jeerusaleem ki dɔ́miń Yeesu cee ní ki bālfì-u yii: 2“Ba pu ní a-boonnooliibi kaa nɔ́ɔ́ ti-yaajab koobiliŋ ní? Kun puee baa fíntí bi-ŋalii kí wàatī ní kí nín jī tijin, kii ti-koobiliŋ nín sá puee.” 3Ní Yeesu kíí-bi yii: “Kin nimbi faa, ni nín nɔ́ɔ́ ni-yaajab koobiliŋ ki yìntī Unimbɔti marabee! 4Unimbɔti bí yii: 'Á nīn tɔ́ a-baa nì a-na,' ní ki gítī bí yii: 'Un di yaa sòon̄ ki bíil̀ u-baa kii u-nee máaǹ bí kpò-u.' 5Ama ní nimbi dàkà binib yii a ŋūǹ kí tùkù a-baa kii a-na yii 'M nín bàà làá tīī-si tiŋyee m dūu ŋá Unimbɔti saraa.' 6A yaa gítī dáá lī mimmee, an kaa ti sá á tūtuǹ a-baa; ni nín ŋáań pu ki kpìtī Unimbɔti bɔti ki ŋáań min ni-naanjab dàkèe dee. 7Mpoonnyoondambi! Unimbɔti bɔnaatiliu Eesayi nín ŋmàn̄ u-takaldau ki sòon̄ ni-pu miŋyee sá ibaamɔn, yii: 8Unimbɔti bí yii: 'Binib nee nyɔ́ŋkí-mi nì bi-nyɔmmu fam ní, bi-pɔbiliŋ dátiǹ-mi. 9Bi jáaḿ-mi fam ní, kun puee tin binib náańee ní bi dàkà, ní ki cáā yíì man marab.' ” 10Míǹ boonee ní Yeesu yíiń kunipaauee u-cee ní ki bí-bi yii: “Ní pīlfì kí gbìl̄ tibɔti nee taapu tiŋan. 11An kaa sá tin dì kinyɔkɔn ki kɔ́ò mpoonee di kɔ̄ntí unil tijɔkɔndi Unimbɔti nimiin, an sá tin nyēē unil nyɔkɔnee di kɔ̄ntí-u tijɔkɔndi.” 12Niinee, u-boonnooliibi sútìń ki bí-u yii: “Aa nyí yii tibɔti tin a bàà sòon̄ee wùn̄ Fariisabaaa?” 13Ní Yeesu bí yii: “Busubu bun kamaa ní m-Baa un bí yilpuee kaa cɔ́oǹee, bi dàá dāá fùkù-bu kí fá ní. 14Yàntīmaan-bi. Bi sá bijɔfub ní ki dàtī bijɔfub: ujɔfu yaa dàtī ujɔfuee, see bi-liitil ń lítí mboon.” 15Ní Piyeer bí-u yii: “Tùkù-ti dilaŋkpandi din a bàà gāāyee taapu.” 16Ní Yeesu bí-u yii: “Ni mun kaa láá cáá iciin níiin? 17Naa nyí yii tin kɔkɔ dì unil nyɔkɔnee cá u-poon, ní boonee ú cùú sɔ́ntáaa? 18Ama tin nyēēkinyɔkɔnee nyēēunil pɔbilin ní, an di kɔ̄ntí unil tijɔkɔndi Unimbɔti nimiin, 19kun puee unil pɔbilin ní ilandɔkɔkpiti kɔkɔ nyēeń: nnikpaakoon, bininjab nì binimpoobi laakpaati, binaacimpɔmbi nì bisapɔmbi jɔkɔnti, bunaayubu, abɔgaan, asiibil. 20Tin kɔ̄ntí unil tijɔkɔndi Unimbɔti nimiinee dee. An yaa sá á jī tijin kaa fíntì a-ŋalii kii akoobil nín sá puee an kaa kɔ̄ntí-si tijɔkɔndi Unimbɔti nimiin.” 21Boonee, Yeesu yíkì niin ki nín cá Tiir nì Siidɔn watil pú. 22Ukananimpu ubɔ nìn nyánní niin pú ki dɔ́miń ní ki fáá mbiil yii: “Ukpil, Dafiidi naantiiu, sɔ̄ m-saai! Di sá arasinii ubɔ kā m-bisal pu ki páb́-u ŋkpitim pu.” 23Ama ní Yeesu kaa péēgātì-u tiba, ní u-boonnooliibi dɔ́miń ní ki gbāam̀-u yii: “Jà unimpu un pá ti-boon ki tátí nee.” 24Ní Yeesu kíí-bi yii: “Bi túnní-mi Israyeel yab bin wáŋkì kii ipiiyee ŋmaniŋma cee ní.” 25Ama ní unimpuee dɔ́miń ki gbāaǹ u-nimiin ní ki bí yii: “Ukpil, jòoń-mi!” 26Ní Yeesu lī yii: “An kaa máaǹ bí dū mbiyaamu jinti kí tīī mbɔbiyaamu.” 27Ní unimpuee bí yii: “Tiŋman Ukpil, ama nì míǹ kɔkɔee, mbɔbiyaamu dindambi yaa bíī jīǹee, mbɔbiyaamu mun tòɔ́ igbasigbasi in lítée ní ki jīǹ.” 28Niinee ní Yeesu bí yii: “Unimpu nee a-fookiiu wīikéeee! A nín là puee, án ŋá míǹ kí tīī-si.” Niin niin ní u-bisalee pɔ́ɔkì. 29Yeesu yíkì niinee ní ki búntì Gaaliilee mɔɔgbandi, ní ki cūtìi jɔ́m̀ dijool diba pu ki kāl̀. 30Ní kunipaau dɔ́miń u-cee ki yɔ̃oǹní bin tà bi-taaŋi puee nì bin wòb̄ee, nì bijɔfub, nì bimɔɔmiimbi, nì bibunliibi biba mun tikpil, ní bi cáań-bi ki bíl̀ u-nimiin, ní u cáaǹ bi-kɔkɔ. 31Ní an nìn ŋá kunipaauee maamaaci bi nín ká bimɔɔmiimbi sòoǹ, bin wòb̄ee pɔ́ɔkì, bitaakpalfub kíǹ ki còom̄ tiŋan, ní bijɔfub mun wál̀ee puee, ní bi bíī pàkà Israyeel Nimbɔtiu. 32Ní Yeesu yíiń u-boonnooliibi, ki bí-bi yii: “Nnibiim nee gbí-mi falaa: di sá iwiin ita sèé ní bi bí m-cee, kaa cáá tiba kí jī. Maa là kí jà-bi bí nīn kùǹ nì ŋkùm, bi-wunti ń tin yòtī nsanni.” 33Ní u-boonnooliibi bí-u yii: “Kin, la ní ti dàá nín kánní tijin kupɔɔu nee ni kí kpíiǹ nnibiim min bí nee dee?” 34Ní Yeesu fātìi bālfì-bi yii: “Kpɔnɔb biŋa ní ni cáá ní?” Ní bi kíí-u yii: “Biluli, nì njɔŋkaaŋkaamu.” 35Niinee ní u bí yii samaayee kɔkɔ ń kàl̄ taapu, 36ní ki fɔ̃ɔ̃ kpɔnɔb bilulee nì ijɔmee, ki jáam̀ Unimbɔti an pu, ní ki gífì gífì ki tīī u-boonnooliibi yākatì kunipaauee. 37Ní báà ŋma jíń ki díkí, ní bi kɔ́oǹ agin ŋin nìn kíǹee ki gbéeǹ tikabiti tiluli. 38Bin nìn jíń tijikaal gbantee nyáń bininjab kutukub binaa, baa kàan̄ binimpoobi nì mbiyaamu. 39Bi jíń ki dɔ́òyee, ní Yeesu yāntì kunipaauee nín kùǹ ní u kɔ́ buŋalimbu u nì u-boonnooliibi búntì Magadan watil pú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\