MAATIU 16

1Fariisab nì Sadusab dɔ́miń Yeesu cee kí píĺ-u tibɔti ní ki bí-u yii ú ŋá maamaaci ubɔ kí dàkà-bi yii Unimbɔti bí u-cee. 2Ní Yeesu kíí-bi yii: “Kujoouee, ni lì yii: 'Kutagbɔŋu dàá nīn ŋān̄, kun puee atagban ŋmàl̄ mmam.' 3Ní kutaafaauee ni lì yii: 'Utaa dàá nì díǹ kun puee atagban bí gùŋgum.' Ni nyí kutaa bimbim míǹ, ní kaa ŋūǹ kí béé tidaandi tin Unimbɔti bíī ŋáań iyunti in bí nee poonee. 4Waanee nib binikpitib bin kaa yú deedee nì Unimbɔtee bàlfī yii ḿ ŋá kudaaŋŋu kubɔ kí dàkà-bi. Baa làá ká kudaaŋŋu kubɔ asee kun náań nì Joonasi yɔkɔee!” U lī mimmee ní ki yāntì-bi ki búntì. 5U-boonnooliibi nín dūtì dimɔɔgbandee, bi súntì kaa kpáaǹní kpɔnɔb. 6Ní Yeesu bí-bi yii: “Ní nīn nyí nì ni-ba nì Fariisab nì Sadusab kpɔnɔnyɔkɔŋu pu.” 7Ní u-boonnooliibi bíī dàkafī bi-ban yii: “Ti nín kaa kalin kpáaǹní kpɔnɔbee pu ní u lī mimmaaan?” 8Yeesu béè bi-landɔkɔi, ní ki lī-bi yii: “Ba pu ní ni bíī dàkafī ni-ban ni nín kaa ŋúbiń kpɔnɔbee pu? Ba pu ní ni-fookiiu kaa náaǹ míǹ? 9Nìn díǹ naa láá glìl̄ taapɔɔɔ? Naa téetí kpɔnɔb biŋmoo bin m gífì ki tīī binib kutukub biŋmoo ŋmɔ́ ki díkí ali ni tɔ̃ɔ̃ bin kíǹee tikabiti saalaa nì tileeee? 10Àá naa téetí kpɔnɔb biluli bin m gífì ki tīī binib kutukub binaa ŋmɔ́ ki díkée? Tikabiti tiŋa ní ni nìn tɔ̃ɔ̃ bin kíǹee ní? 11Ba pu ní naa béè yii an kaa sá kpɔnɔb bɔti ní m sòoǹ?” Ní u gítī būsì ki lī yii: “Ní nīn nyíǹ ni-ba nì Fariisab nì Sadusab nyɔkɔŋu ŋun bi cáā ŋáań bukpɔnɔsaan an jɔ́ḿee pu.” 12Niinee ní u-boonnooliibi nín béè yii waa nìn bíī sòoǹ nì bi bí nīn nyí nì bi-ba nì nnyɔkɔ ŋun bi ŋáań kpɔnɔee pu, ama an nìn sá bí nīn nyíǹ bi-ba nì Fariisab nì Sadusab dàkatam pu ní. 13Ní Yeesu nì u-boonnooliibi búntì Seesaaree Fiiliipi tiŋki watil pú. Bi cée, ní u bālfì-bi yii: “Binib lì man Kinibiki pu yii m sá ŋma ní?” 14Ní bi kíí-u yii: “Biba bí yii an sá Jaan un fùul̀ binib Unimbɔti nyimee, ní biba mun bí yii a sá Unimbɔti bɔnaatiliu Eelii, ní biba mun bí yii sii di sá Jeereemii àá Unimbɔti bɔnaatiliibi kansikin ubɔ.” 15Ní Yeesu bālfì-bi yii: “Kin nimbi faa, ŋma ní nimbi nyí yii m sá ní?” 16Ní Siimɔn Piyeer kíí-u yii: “Sii di sá Kriisitoo, ki sá Unimbɔti mmaŋfafɔkɔndaan Jipɔɔn.” 17Ní Yeesu bí-u yii: “Siimɔn, Jaan jipɔɔn, a bí mmɔn ni! Di sá yii an kaa sá unil di lēēan baamɔni ki dàkā-si, an sá m-Baa un bí yilpuee di dàkā-si. 18Man tùkù-si yii: sii di sá Piyeer, ditaŋkpakpaandi nee pu ní m dàá mā m-nikitil kí tɔ́kɔń, ní ŋkúm nì mi-pɔŋŋu dàá nyàfiǹ kí gúĺ, kaa làá ŋmā kí ŋá-dì tiba. 19M dàá dū Unimbɔti beel saafiibi kí tīī-si, ní a yaa sòon̄ ki síiǹ pu taapu dooyee míǹ ní an sòon̄ ki síiǹ yilpu mun.” 20Yeesu lī míǹ ki dɔ́òyee, ní ki bí u-boonnooliibi yii bí taa péētùkù báà ubɔ yii u sá Kriisitoo. 21Ŋyunti gbantee ní Yeesu kíĺ ki sòoǹ ki cántí-bi yii: “An sá yii ḿ cù Jeerusaleem, bikpilib nì bisaraaŋakpilib nì bimaradakaliibi ń sàaǹ-mi tikpil, ní kí kpò-mi, winta dal, ní ḿ fìkitī.” 22Ní Piyeer cáá-u ki nyántì ŋkpaanceeti ki wòon̄-u yii: “Ukpil, Unimbɔti ń cùnnì mbusu ndan! An kaa làá bàń-si míǹ.” 23Ní Yeesu fātìń Piyeer pu ní ki bí-u yii: “Sii un cáá Sitaan landɔkɔŋuee, sútí lapu kí wàatī-mi. A sá-mi kusugiŋ ní nsan pu, saa dàkafī Unimbɔti yam, a dàkafī nniyaamin ní.” 24Niinee ní Yeesu tùkū u-boonnooliibi yii: “Un yaa là kí nɔ́ɔ́-mee ń fá úǹ u-ba nín là puee, kí yòon̄ u-dɔpuntikaaŋu kí nīn nɔ́ɔ́-mi. 25Kun puee un di yaa là kí fīī u-maŋfalee dàá dāá lántí-dì, ama un di yaa fá u-maŋfal man puee di dàá dāá fīī-dì. 26Unil, a yaa jíń duulnya nee kɔkɔ ní ki yaa fá a-naŋkee ba ní a páatì? Ba ní a ŋūǹ kí dūú pà kí fīī a-ba? 27Man Kinibiki dàá dāan̄ nì m-Baa Unimbɔti nyooti, ní m-tūuni dāa nɔ́ɔ́-mi, ní ḿ dāá pà báà ŋma nì u-tundi nín sá puee. 28Ibaamɔn ní m tùkù-ni, biba bí ni-kansikin doo kaa làá kpú ní kí ká man Kinibiki ń dāan̄ kii ubɔtee.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\