MAATIU 17

1Iwiin iluu boonee, Yeesu yɔ̃oǹ Piyeer nì Jaaki nì Jaan un sá Jaaki naalee ki cáá-bi ki kpɔ̃otì ŋkpaanceeti dijoofɔkɔl diba pu, 2ní ki cúú u-ba ki kpántì bi-nimiin, ní u-nimiin kíǹ ki jìl̀ pàlpal kii ŋwìińee, ní u-wampeeŋkaati píil̀ bɔ́iii kii ŋwalfee. 3Niinee ní u-kpambaliŋ kpēēyee Mooisi nì Eelii di sí bi nì Yeesu sòoǹee. 4Bi ká mimmee, ní Piyeer tùkū Yeesu yii “M-Dindaan, an ŋān̄ tí nīn bí doo! A yaa là m dàá gāā tibìń tita, sii kubɔ, Mooisi kubɔ, Eelii mun kubɔ.” 5U bíī sòoǹ mimmee, ní ditagbandi diba dɔ́miń ki bīiǹ bi-pu ki jìl̀ pàlpal, ní bi gbìl̄ Unimbɔti sòon̄ní ditagbandee ni yii: “Un bí nee di sá man Jipɔɔn un m néeń tiŋanee, u-pu ní m-pɔbil sòm̀. Ní pīlfìmaan-u.” 6U-boonnooliibi nín gbìl̄ an sòon̄ní mimmee ní bi fāŋkì tikpil ki lítì dicincibil, 7ama ní Yeesu sútì ki pìl̄-bi, ní ki gbēē-bi ki bí yii: “Yīkìmaan, taa fàŋkìmaan!” 8Bi wáaǹ ki kpēēyee ní kaa ti ká bin kíǹee, see Yeesu baba. 9Ŋyunti ŋun bi fàtīi kpákatiń dijool puee, Yeesu kpáafì-bi yii: “Ní taa māafì báà ubɔ tin ni kée kí nīn cí ŋyunti ŋun man Kinibiki dàá fìkitī ditaŋkpiilinee.” 10Ní u-boonnooliibi bālfì-u yii: “Ba pu ní bimaradakaliibi bí yii Eelii di máaǹ kí péé kí dāan̄ kí wàatī ní Kriisitoo ń nín dāan̄ ní?” 11Ní Yeesu fātìi kíí-bi yii: “Ibaamɔn, Eelii di máaǹ kí péé kí dāan̄ kí bɔ́ntí tikɔkɔ. 12Ama m tùkù-ni yii Eelii dɔ́miń dooooyee ní binib kaa béè-u, ki ŋá-u bi nín là puee. Míǹ mbaantiim ní bi dàá tí sàaǹ man Kinibiki mun.” 13Niinee ní u-boonnooliibi béè yii Jaan un fùul̀ binib Unimbɔti nyimee ní u lì. 14Bi bàn̄ ki ŋmāntiǹ kunipaauee, ní uninja ubɔ dɔ́miń Yeesu cee ní ki gbāaǹ u-nimiin, 15ní ki bí-u yii: “Ukpil, sɔ̄ m-jipɔɔn saai! U būǹ abimbil ní an sàantí-u tikpil, an péēlíikí-u ní múlmul, ŋyunti ŋubɔee ŋŋmin, ŋyunti ŋubɔ muee nnyimin. 16Ní m bàà cáań-u a-boonnooliibi cee, ní baa ŋúń ki cáaǹ-u.” 17Ní Yeesu bí yii: “Ɔ́o binib nee, naa cáá fookii ki gáatì! Kí dāa sāā ŋyunti ŋulɔŋu ní ḿ bàà dūú kàl̄ ni-cee? M dàá nīn jīǹ ni-pu kimɔtii kí tin sāā ŋyunti ŋulɔŋu ní? Cáaḿmaan-mi kibikee doo.” 18Ní Yeesu kpātì arasinii un kā ki-puee pu, ní u nyáń, ní kibikee pɔ́ɔkì niin dicilpu. 19Niinee ní Yeesu boonnooliibi dɔ́miń u-cee bi-ŋmaniŋma ki bālfì-u yii: “Ba pu ní timbi kaa ŋúń ki jìn̄ arasiniiyee ní?” 20Ní Yeesu kíí-bi yii: “Di sá yii ni-fookiiu un ni cáá Unimbɔti puee di pátì. Ibaamɔn ní m tùkù-ni, ni-fookiiu yaa bàà gbìfì fiii kii dijɔnjɔmbilee, ni bàà ŋūǹ kí tùkù dijool nee yii: 'Yīkì laakin a bí nee kí nīn cá lapu doo!' Ní dí bàà lafun kpìkitī. Tiba kaa bàà ŋūǹ kí nīn pɔ̄ɔ̄ ki tīī-ni. [ 21Ama arasiniibi bin bí kii uneeyee, see ŋwimmeem nì dinyɔɔboobil ní a ŋūǹ kí dūú jà-bi.”] 22Dalba Yeesu nì u-boonnooliibi kpáfì ki bí Gaaliileeyee, ní u tùkū-bi yii: “Bi dàá cúú man Kinibiki kí tīī binib, bí kpò-mi. 23Ama ní winta dalee ḿ fìkitī.” Niinee, an kɔ́-bi kunimbaau tikpil. 24Yeesu nì u-boonnooliibi nín bàn̄ Kapeenaayumee bin nìn fòol̄ Kunimbɔtidii lampoouee dɔ́miń Piyeer cee ní ki bālfì-u yii: “Ni-kpiliu kaa pà Kunimbɔtidii lampoou níiin?” 25Ní Piyeer kíí-bi yii: “U pà.” Ŋyunti ŋun Piyeer kɔ́oń kudiinee, ní Yeesu bí-u yii: “Siimɔn, a dàkafī yii ba? Bilab di pà fɔtiku nì lampoo ki tìì duulnya bɔtiibi ní? Bitindambaaa binicambi ní?” 26Ní u kíí-u yii: “Binicambi.” Ní Yeesu bí-u yii: “Mimmee, bitindambi kaa pà dee. 27Ama timbi kaa là kí bàkan̄ binib gbanti, míǹ puee, nín̄ cá dimɔɔlin kí tɔ̄ njɔmpiin. Ujɔmpeepeekaa un a dàá cúúyee, á tábití u-nyɔkɔ, a dàá ká animil ŋin dàá ŋmàntī binib bili lampoouee. Cáań animilee kí pà man nì sii yil pu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\