MAATIU 18

1Ŋyuntee ní Yeesu boonnooliibi dɔ́miń u-cee ki bālfì-u yii: “Ŋma di sá ukpaan Unimbɔti beelin ní?” 2Ní u yíiń kibiyaawaai kiba ki yɔ́oǹ bi-nimiin, 3ní ki bí-bi yii: “Ibaamɔn ní m tùkù-ni, ni yaa kaa kpántì ni-bimbim ki ŋá kii mbiyaamuee, ni kpá kí kɔ́ Unimbɔti beelin. 4Un sá ukpaan Unimbɔti beelinee di sá un di sìntīǹ u-ba ki kpántí kii kibikee. 5Man puee, un di yaa fɔ̃ɔ̃ kibiki kiba kii kineeyee, fɔ̃ɔ̃ man m-ba dee.” 6“Ama un di yaa yāntì mbiyaamu mun fɔ̃ɔ̃-mi ki kíí nee kansikin kiba ŋá ikpitee, bí dū kunakpaaŋŋu kí kúĺ udaan neen kí cáá-u kí tɔ̄ tiŋkun ú múĺ taapu taapuee sɔ́. 7Mbusu bí ki tīī duulnya u nín yàntī binib ŋáań ikpitee. An dàá nīn péēbí míǹ ní. Ama mbusu bí ki tīī sii un pu ní ikpiti dī ki dɔ́mińee. 8“An yaa sá a-ŋal kii a-taal di yaa làá yàntī á ŋá ikpitee, gùutīí fá kí wàatī a-ba! Á kɔ́ mmaŋfafɔkɔn ni nì ditaagindi kii diŋaŋgindi sɔ́ nì a-ŋalii liitil nì a-taaŋi liitil ń nīn bí, bí cáá-si kí tɔ̄ ŋŋmi ŋun kaa kúù jaanjaanee ni. 9An yaa tí sá a-nimil nín kpèé kuŋyee di yaa kaa fáatì Unimbɔtee lēēan landɔkɔi a-ni, kun puee an ŋān̄ ki tīī-si á taa ŋá an kpitii kí taa láā kɔ́ ŋŋmi ŋun kaa kúù jaanjaanee ni. Kii an nín ŋān̄ ki tīī-si bí lúkutí a-nimil diba kí fá á ŋmátí nì a-nimiliŋ liitil ń nīn kā á kpú puee.” 10“Ní nīn nyíǹ ni-ba kí taa kpèè mbiyaamu nee kansikin kiba fam, m tùkù-ni ibaamɔn ní yii itūun in kpèé-muee bí m-Baa un bí yilpuee nimiin ŋyunti sá kamaa. [ 11Di sá yii man Kinibiki dɔ́miń kí fīī bin nìn wɔ́ŋkèe ní.] 12“Ni dàkafī yii ba? Unil yaa cáá ipii dilaataal, ní ubɔ wáŋkì i-kansikinee waa yàntī ubɔ kpá dilaataal in kíǹee ajoon pu kupikpaaun kí cùú nyàabìń ubɔ un wáŋkèeee? 13M tùkù-ni yii, u yaa tin ká-uee, u-bɔti mɔ́ɔkíǹ-u kí jītíǹ ubɔ kpá dilaataal in kaa wáŋkèe bɔti. 14Míǹ mbaantiim ní ni-Baa un bí yilpuee kaa là mbiyaamu nee kansikin báà kiba ń wāŋkì.” 15“A-nabiki yaa yīntiǹ-see, cù u-cee kí dàkà-u min ní u ŋá-si an kaa kítèe sii nì u ŋmaniŋma. U yaa gbìl̄ ki tīiǹ-see, mimmee, a ŋúń ki gíiǹní a-nabiki nsammɔntin dee. 16Ama u yaa yíì, kaa gbìlīǹ-see, á kpáaǹ unil ubɔ kii bili kí cù u-cee an nín dàá ŋá pu binib bili kii bita ń ká kí ŋmā kí sòoǹ min udaan ŋá an kaa kítèe, kii Unimbɔti takaldau poon nín lī puee. 17U yaa kaa tí gbìl̄ ki tīiǹ bí muee, á tùkū Unimbɔti nikitil, u yaa tí yíì, kaa gbìlīǹ Unimbɔti nikitilee, ú kpántí a-cee kii unil un kaa nɔ́ɔ́ Unimbɔtee.” 18“Ibaamɔn ní m tùkù-ni, tin ní ni yaa sòon̄ ki síiǹ taapu dooyee, míǹ ní an sòon̄ ki síiǹ yilpu mun. 19“Ibaamɔn ní m tùkù-ni, binib bili ni-kansikin yaa kpáfì kinyɔkɔ taapu doo ki mēēbáà kuŋyee, m-Baa un bí yilpuee dàá tīī-bi kudɔŋu. 20Di sá yii laakin binib yaa kpáfì bili kii bita man yindi puee, m bí bi-kansikin.” 21Niinee ní Piyeer dɔ́miń Yeesu cee ki bālfì-u yii: “Ukpil, m-nabiki yaa yīntiǹ-mi, kí tin sāā miŋa ní an máaǹ ḿ dūú pɔ̄-u ní? Kí tin sāā milulaaa?” 22Ní Yeesu kíí-u yii: “Aayee, an kaa sá miluli, an sá kí tin sāā imuŋku ita nì saalaa miluli pu ní á pɔ̄.” 23An puee, Unimbɔti beel náań nì kii ubɔti ubɔ nín yíiń u-tɔntɔnliibi ń dàá pà-u bi-pɔɔŋŋi puee ní. 24U kíĺ ki bíī kàaǹee, ní bi cáań-u u-pɔnliu ubɔ un cáá-u dipɔndi miiliyɔmbi kutukuee. 25Kijapaayee nín kaa nìn cáá kun ní u dàá dūú pèe, ní ukpilee bí yii bí dū u nì u-nimpuu nì u-biyaamu nì tin kɔkɔ u cááyee kí nyāfì án ŋmā kí bà kunimbiŋmiiu. 26Ní utɔntɔnlee lítì kitiŋ u-kpiliu nimiin, ki dɔ̄ ki fìlim̄ ki gbāam̀-u yii: “Á jī kimɔtii! M dàá dāá pà-si kɔkɔ.” 27U nín kaa ŋūǹ kí pà puee ní u-kpiliu súń u-saai ki dū u-pɔndi ki pú-u, ní ki bí yii ú nīn cá. 28“Utɔntɔnlee nyáńee ní ki dūu tú u-tɔntɔnjuti un mun cáá úǹ dipɔndi kutukuee nsan, ní ki cìb̄ ki cúú-u ki ŋmáaḿ u-neen ki bí-u yii 'Pà-mi m-nimiliŋ!' 29Ní u-tɔntɔnjutee lítì kitiŋ u-nimiin ní ki gbāam̀-u yii: 'Á jī kimɔtii, m dàá pà-si.' 30Ama waa kíí see u nín cáá-u ki tɔ́ sarka ú pà u-pɔndi kɔkɔee. 31U-tɔntɔnjutiibi nín ká min jítèe, ní an kɔ́ bíǹ inimɔɔn, ní bi cūtìi kàan̄ tin jítèe kɔkɔ ki tùkū bi-kpiliu. 32Niinee ní bi-kpiliu yíiń utɔntɔnlee ní ki bí-u yii: 'A sá utɔŋfiti ní! A nín gbāam̀-mi puee ní m dū a-pɔndi ki pú-si. 33An kaan máaǹ á sɔ̄ a-bɔɔ saai kii man nín súń a-saai pueeee?' 34Ní u-kpiliuee gíí diŋuul, ní ki yāntì bi dū-u ki tɔ́ sarkan bí dáaĺ u-tafal ali ú dāá pà u-pɔndi kɔkɔ kí dɔ́ɔ́.” 35Ní Yeesu bí yii: “Míǹ ní m-Baa un bí yilpuee dàá dāá ŋá un kamaa kaa dū u-nabiki kpitii ki pú-u nì u-pɔbil kɔkɔee.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\