MAATIU 19

1Yeesu dàkā an bɔti ki dɔ́òyee, ní ki yíkì Gaaliilee tiŋkin ki pɔ́otì Juudee watil, Jɔɔdan buŋgbandi lapu pu. 2Kunipaau nìn nɔ́ɔ́-u ní u cāantí bi-weeni. 3Niinee Fariisab biba dɔ́miń u-cee kí píĺ-u tibɔti kí kpèè u-nyɔkɔn ní ki bālfì-u yii: “Ti-marau pú nsan yii á jà a-nimpuu báà tin ní u yaa péēŋéeee?” 4Ní Yeesu kíí-bi yii: “Naa kàan̄ Unimbɔti takaldau ki ká an nín lī puee níiin? Yii ŋkilkaaminee Unimbɔti unaanli náań uninja nì unimpu ní, ní ki bí yii: 5'An sá uninja ń yīkì u-baa nì u-na cee ní u nì u-nimpuu ń nīn bí ní biliitil ń kpántí unibaanti.' 6Mimmee, baa ti sá bili, bi ŋá unibaanti dee. Míǹ puee, unil ń taa yàkatī tin Unimbɔti dūu kpáfèe.” 7Niinee ní bi bālfì-u yii: “Kin mimmee ba pu ní Mooisi nìn pú nsan yii: 'Á ŋmà takalda un dàkà yii a jìn̄ a-nimpuuee kí ŋúbiǹ-u ní kí nín jà-u ní?' ” 8Ní u kíí-bi yii: “An sá ni-pɔɔgbifiŋŋu di yì-tì ní Mooisi pú-ni nsan yii ní jà ni-nimpoobi, ŋkilkaaminee an kaa nìn sá míǹ. 9M tùkù-ni yii, sii un nimpuu yaa kaa nyáń a-boon, ní a jìn̄-u ki fātìi cáá ubɔee, a ŋá tilaakpaal Unimbɔti nimiin.” 10Ní u-boonnooliibi bí yii: “An yaa sá míǹ uninja nì u-nimpuu kansikinee, mimmee, a yaa kaa pūtì cáá unimpu, an sɔ́ dee.” 11Ní u bí-bi yii: “An kaa sá báà ŋma di ŋūǹ tibɔti nee see bin an pú bí ŋmēe. 12Kun yàntī bininjab biba kaa cāab̀ binimpoobee bí tɔbin: bibee, an sá doooo bi-na poon ní baa sá bininjab, ní bi fāatì biba, ní biba muee, an sá Unimbɔti beel puee ní bi dū bi-ba ki ŋá kii baa sá bininjabee. Un yaa ŋūǹ kí gbìl̄ tibɔti nee taapuee ń gbìl̄.” 13Bi nìn cáań mbiyaamu Yeesu cee ú dū u-ŋalii kí páań mu-pu kí mèè kí tīī-mu, ní u-boonnooliibi bíī wòoǹ bin cáań-muee. 14Ní Yeesu bí-bi yii: “Càntīmaan mbiyaamu nee! Yàntīmaan mú dāan̄ m-cee kí taa pìim̄maan-mu nsan, kun puee Unimbɔti beel sá ki tīī bin náań nì muee ní.” 15Ní u dū u-ŋalii ki páaǹ mu-pu ki mēēki tīī-mu ní ki búntì. 16Uninja ubɔ dɔ́miń Yeesu cee ní ki bālfì-u yii: “Ukpil, ditummɔntiil dilar ní m dàá ŋá ní kí ká dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee ní?” 17Ní Yeesu kíí-u yii: “Ba pu ní a bàlfī-mi timɔntiil pu? Unimbɔti baba di sá umɔnti. A yaa là kí kɔ́ dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee nee á nīn tɔ́ marab.” Ní u fātìi bālfì Yeesu yii: “Marab bilab?” 18Ní Yeesu bí-u yii: “Taa kpò unil, taa ŋá tilaakpaal, taa yò, taa mɔ̄ntì ubɔ nyɔkɔ pu, 19kí nīn tɔ́ a-baa nì a-na, kí nīn néeń a-juti kii sii a-bee.” 20Ní unaacimpɔɔnee bí-u yii: “M ŋá míǹ kɔkɔ, tilati di gítī kíǹ?” 21Ní Yeesu kíí-u yii: “A yaa là kí ŋá min sá páaayee, cù kí dū tin kɔkɔ a cááyee kí nyāfì kí dū animil kí yàkatī bifalaadambi, ní kí tin ká tigaajati Unimbɔti cee, ní kí dāá nīn nɔ́ɔ́-mi.” 22Unaacimpɔɔnee nín gbìl̄ an nyɔɔbundee, kunimbaau kɔ́-u ní u búntì soooo, kun puee u cáá tigaajati tikpil kaa là kí dūú pɔ̄. 23Niinee ní Yeesu bí u-boonnooliibi yii: “Ibaamɔn ní m tùkù-ni, an dāa pɔ̄ɔ̄ ki tīī ugaaja ń kɔ́ Unimbɔti beelin. 24M gítī tùkù-ni yii, an pòfì ki tīī ugutaamu ń jītí ujoo buŋŋun ki jítiǹ ugaaja ń kɔ́ Unimbɔti beelin. 25U-boonnooliibi nín gbìl̄ mimmee, ní bi bākatì tikpil, ní ki bí yii: “Kin, ŋma di ŋūǹ kí ká difiil dee?” 26Ní Yeesu kpēē-bi dímmm ní ki bí yii: “An pɔ̄ɔǹ unil, ama Unimbɔti ceeyee tikɔkɔ sá sɔkɔmii ní.” 27Niinee ní Piyeer bí-u yii: “Kin, timbi nín yíkì ki fá tikɔkɔ nì tikɔkɔ ki nɔ́ɔ́-si nee timbi paatii dāa sá ba?” 28Ní Yeesu bí yii: “Ibaamɔn ní m tùkù-ni duulnyapɔɔn un dòońee nee, man Kinibiki yaa láā kāl̀ m-beejal pu nì tinyoolee, nimbi bin nɔ́ɔ́-mee mun dāa kàal̀ abeejal saalaa nì ali pu ní kí sòoǹ Israyeel naakɔti saalaa nì tilee bɔti. 29Ní un kamaa yaa yíkì ki fá u-diiŋŋi nì u-nabiyaamu, nì u-niisalib, nì u-baa, nì u-na, nì u-biyaamu, nì u-kpaatanti man puee, Unimbɔti dàá tin pà udaan míǹ dilaataal pu, ní ú gítī fɔ̃ɔ̃ dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee. 30Ama bisanlintiliibi tikpil dāa kpántí biboompaanliibi, ní biboompaanliibi mun tikpil ń kpántí bisanlintiliibi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\