MAATIU 2

1Bi màl̄ Yeesu Beetleem ní, Juudee tiŋki kiban. Ŋyunti gbantee Eeroodi di nìn sá ubɔti, ní bin nyí iŋmalbijaa bɔtee biba nyánní ŋwìiń nín nyēeń puee ki bāań Jeerusaleem, 2ní ki bālfì yii: “Juuda yab bɔtiu un bi dáá màl̄ nee, bí la? Ti ká u-ŋmalbijau nyáń ŋwìiń nín nyēeń puee ní ti dɔ́miń kí gbàan̄ kí jāam̀-u.” 3Ubɔti Eeroodi nín gbìl̄ mimmee, ní u-pɔbil bíil̀, ki kpáaǹ Jeerusaleem nib kɔkɔ pɔbiliŋ bíil̀. 4Ní u yíiń Juuda yab saraaŋakpilib nì bimaradakaliibi ki kpáfì ní ki bālfì-bi yii: “La ní an lī yii bi dàá màal̀ Kriisitoo ní?” 5Ní bi kíí-u yii: “Beetleem kitiŋ kin bí Juudeeyee, kun puee Unimbɔti bɔnaatiliu nìn ŋmàn̄ yii: 6'Sii Beetleem kitiŋ kin bí Juudeeyee, aa sá kitiŋwaai Juudee tiŋkpaammu kansikin, kun puee sii poon ní ubɔti un dàá kpàà Israyeel yab man diniwulee dàá nyānní.' ” 7Niinee ní Eeroodi yíiń bin nyí iŋmalbijaa bɔtee dibalin ki bālfì-bi ŋyunti ŋun páaa ní bi ká uŋmalbijee, 8ní ki bí yii bí nīn cá Beetleem, kí nyàab̀ mmɔntiimin kí béé laakin kibikee bée, ní ki bí yii: “Ni yaa ká-kee, ní dāan̄ kí tùkù man mun ń cù kí gbàan̄ kí jāam̀-kì.” 9Ubɔti tùkū-bi mimmee, ní bi búntì, ní ki ká uŋmalbijee līntì bi-nyɔkɔpu ki bàn̄ laakin bi màl̄ kibikee, ní ki yúl̀ kutaa pu ki bíitì niin. 10Bi nín ká uŋmalbijee yúl̀ee ní an mɔ́ɔkiǹ-bi tikpil 11ní bi kɔ́ kudiin ki ká kibiwaayee nì ki-na Maarii ní ki gbāaǹ ki jáam̀-kì, ní ki pīitì bi-gaajawanti ki lēē sindaariya nì talaalu un bi yíì ansaŋyee nì talaalu un bi yíì miiree mun ki dūu pú-kì. 12Boonee ní Unimbɔti sòon̄ nì bi kudamintiiu poon yii bí taa fàtīí dī Eeroodi cee, ní bi páaǹ nsan ŋubɔ ki nín kùǹ bi-dumpu. 13Bin nyí iŋmalbijaa bɔtee nín kùǹee, ní Unimbɔti tūuŋŋu dɔ́miń ki tùkū Jooseefi kudamintiiun yii: “Yīkì kí yòon̄ kibiki nì ki-na kí sāǹ kí nīn cá Eejipiti tiŋkin kí kàl̄ niin kí nīn cí ŋyunti ŋun m dàá tùkù-si á fàtīí gítińee, kun puee Eeroodi dàá nyàab̀ kí kpò kibiki nee.” 14Ní Jooseefi yíkì ki yɔ̃oǹ kibiki nì ki-na kunyeeu ki búntì Eejipiti, 15ní ki kāl̀ niin ali Eeroodi dāa kpíì. Mimmee an ŋá min ti-Dindaan nìn yāntì u-bɔnaatiliu sòon̄ee dee yii: “M yíiń m-jipɔɔn ń nyānní Eejipiti.” 16Eeroodi nín dāa béè yii bin nyí iŋmalbijaa bɔtee ŋmātiǹ-u, kaa ti gítìń u-ceeyee, ní u fɔ̃ɔ̃ diŋuul tikpil ní ki pú kinyɔkɔ yii bí cù Beetleem tiŋkin nì ntimu mun māntìi tú-kèe kí kpò mbininjabiyaamu mun cáá abin alee nì mun kaa láá bàn̄ alee, ki táá nì ŋyunti ŋun bin nyí iŋmalbijaa bɔtee nìn tùkū-uee. 17An ŋá míǹ kí dàkà Unimbɔti bɔnaatiliu Jeereemii nín nìn lī puee dee, yii: 18“Bi gbìl̄ Raama tiŋkin dituweel, nsiim, nì iyaliŋki tikpil, an sá Raaseel di bíī sūǹ u-biyaamu pu, kaa là bí ŋméeǹ-u, kun puee mu kpíì” 19Ubɔti Eeroodi nín kpíìyee, ní ti-Dindaan tūuŋŋu dɔ́miń Jooseefi cee kudamintiiun Eejipiti, 20ní ki bí-u yii: “Yīkìm̄ kí yòon̄ kibiki nì ki-na ní gítí Israyeel tiŋkin, kun puee bin bàà nìn nyàab̀ kí kpò kibikee kpíì, baa ti bí.” 21Ní Jooseefi yíkì ki yɔ̃oǹ kibiki nì ki-na ki nín gítí Israyeel tiŋkin. 22Ama u fāŋkì kí cùú kàl̄ Juudee tiŋkin kun puee u gbìl̄ yii Arkeelayusi di fɔ̃ɔ̃ u-baa Eeroodi beel Juudee. Kudamintiiun ní Unimbɔti dàkā-u, ní u túĺ Gaaliilee watil pu, 23ní ki cūtìi kāl̀ Gaaliilee tiŋki kin bi yíì Naasaareetee. An ŋá kii Unimbɔti bɔnaatiliibi nín nìn sòon̄ ki síiǹ puee dee, yii: “Bi dàá dāá nīn yíì-u Unaasaareetija ní.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\