MAATIU 20

1“Unimbɔti beel náań nì kii bukpaadaan ubɔ nín nyáń kutaafaau pòlpɔl kí nyàab̀ bipaadambi bí tɔ̄ ditundi u-kpaabun puee ní. 2U ká-bee, ní bi sòon̄ ki bɔ́ntì yii u dàá pà-bi ŋwiin ŋubɔ tundi paati, ní u cáá-bi ki tɔ́ u-kpaabun. 3Tikúti tiwa gbáńee, u nyáń ki ká biba kā kinyɔŋin fam kaa bíī tūǹ diba, 4ní u bí-bi yii: 'Ni mun nín̄ cámaan m-kpaabun, m dàá dāá pà-ni an nín máaǹ puee.' 5Ní bi búntì. Ní bukpaadaan tí nyáń tikúti saalaa nì tili ní ki dāa nyáń wiŋkpooti tikúti tita ki ká biba mun. 6Kujoou tikúti tiŋmoo watilee, ní u tí nyáń ki ká biba kā, ní u bālfì-bi yii: 'Ba ŋá ní doooo kutaafaau ni kā doo fam, kaa bíī tūǹ diba?' 7Ní bi kíí-u yii: 'Di sá yii ubɔ kaa cúú-ti.' Ní u bí yii: 'Too, ni mun nín̄ cámaan man kpaabun.' 8“Kujoou jɔ́otèe, ní bukpaadaan bí un kpèé u-paadambee yii: 'Yíiń bipaadambee kí pà-bi bi-paati, kí kíliń bin m lúŋkèe kí dāá kátí bin m pééyee.' 9Ní bin bi cúú kujoou tikúti tiŋmooyee dɔ́miń, ní bi-kɔkɔ fɔ̃ɔ̃ ŋwimmɔn paati. 10Bin bin u péé péé ki cúúyee dàkafī yii bíǹ dàá fɔ̃ɔ̃ tipaal án nīn wīikí ki jítiǹ bin lúŋkì boonee, ní bi dū ŋwiin ŋubɔ paati ki tīī báà ŋma. 11Bi nín fɔ̃ɔ̃ animilee, ní bi bíī gbùkum̄ ukpilee pu, yii: 12'Bin a lúŋkì ki fɔ̃ɔ̃ nee, kukúbambaantiiu ní bi dūu túń ditundi, ní a pàn̄-bi mbaantiim kii timbi bin kíĺ doooo kutaafaau ki kùn̄ ki gīī, ŋwìiń píĺ-tee.' 13Ní u fātìi kíí bi-kansikin ubɔ yii: 'M-bɔɔ, maa mūul̀-si. Man nì si kaa sòon̄ a kíí yii a dàá fɔ̃ɔ̃ ŋwiin ŋubɔ paati níiin? 14Fɔ̃ɔ̃ a-nimiliŋ kí nīn cá, m là kí tīī ujoolkaa nee kii m nín tīī si mun puee ní. 15Maa cáá nsan kí dū m-nimiliŋ kí ŋá m nín là pueeee? Àá, m nín ŋá un béeyee tiŋanee ní an wù-si ní?' ” 16Ní Yeesu gítī lī yii: “Bin bin sá bisanlintiliibi kɔŋkɔnneeyee dàá ŋá biboompaanliibi, ní biboompaanliibi ń dāá ŋá bisanlintiliibi.” 17Ŋyunti ŋun Yeesu cá Jeerusaleemee ní u gāntì u-boonnooliibi saalaa nì bilee nsanni, ní ki bí-bi yii: 18“Ni ká Jeerusaleem un ti jɔ́ḿ neeyaa, bi dàá cúú man Kinibiki kí tīī bisaraaŋakpilib nì bimaradakaliibi, ní bíǹ ń dāá sòoǹ m-bɔti kí lì yii bí kpò-mi, 19kí dū-mi kí ŋúbiǹ bin kaa sá Juuda yabee ní bíǹ ń bèel̄-mi kí gbá-mi anaalab, kí kpáá-mi ndɔpuntikaa pu kí kpò-mi, ní winta dalee ḿ fàtīí fìkitī.” 20Niinee, Seebeedee jipɔmbi na yɔ̃oǹní u-biyaamu ki dɔ́miń Yeesu cee ki gbāaǹ u-nimiin kí mèè-u tiba. 21Ní Yeesu bālfì-u yii: “Ba ní a là?” Ní u bí-u yii: “Ŋyunti ŋun a yaa láā kpántì ubɔtee, á yàntī m-jipɔmbi bili nee ubɔ ń dāá nīn kā a-ŋaŋgiil pú, un kíǹee a-ŋaŋgan pú.” 22Ní Yeesu bí yii: “Naa nyí tin ni mèéyee. Ni ŋūǹ kí nyò falaa un man dàá nyò naaan?” Ní bi kíí-u yii: “Iiin, ti ŋūǹ.” 23Ní Yeesu kíí-bi yii: “Tiŋman, an lafun sá ní nyò falaa gbanti, ama an yaa kíǹ ŋŋaŋgiil nì ŋŋaŋgan kakaaŋuee, an kaa sá man di pūǹ an paani. Ipaan gbanti sá ki tīī bin pu m-Baa bɔ́ntì-i ki síiǹee ní.” 24U-boonnooliibi saalaa bin kíǹee nín gbìl̄ mimmee, ní bi fɔ̃ɔ̃ nnabiyaamu mulee pu diŋuul. 25Niinee ní Yeesu yíiń bi-kɔkɔ, ní ki bí-bi yii: “Ni nyí yii atimbun bɔtiibi wɔ́b́ bi-yab, ní binikpaambi tɔ́kɔ́ bin kíǹee pu ki dàkà-bi bi-pɔŋŋu. 26An kaa máaǹ kí nīn bí míǹ nimbi kansikin, ama un yaa là kí nīn sá ukpaan ni-kansikinee, udaan ń gíiǹ u-ba ni-tɔntɔnliu, 27ní ni-kansikin ubɔ yaa là kí nīn sá upeepeekaayee, udaan ń nīn sá ni-yumbuu. 28Míǹ ní man Kinibiki kaa dɔ́miń bí ŋá ditundi kí tīī-mi, m dɔ́miń kí tɔ̄ atuun kí tīī binib ní kí dū m-maŋfal kí pà kí fɔ̃ɔ̃ binib tikpil kí líí.” 29Ŋyunti ŋun Yeesu bíī nyēēJeeriikooyee, dinikitikpaandi diba nìn nɔ́ɔ́-u. 30Ní bijɔfub bili nìn kā nsan caŋin, bi gbìl̄ Yeesu bíī jītí bi-cee niinee, ní bi bíī tátí yii: “Ukpil, Dafiidi naantiiu, sɔ̄ ti-saai!” 31Ní diniwulee bíī wòoǹ-bi yii bí ŋmīĺee ní bi mɔ̄tìi bíī tátí mpɔn yii: “Ukpil, Dafiidi naantiiu, sɔ̄ ti-saai!” 32Niinee ní Yeesu sāā ki síl̀, ní ki yíiń-bi ki bālfì-bi yii: “Ba ní ni là ḿ ŋá kí tīī-ni ní?” 33Ní bi kíí-u yii: “Ukpil, ŋúbití ti-nimiliŋ.” 34Ní Yeesu súń bi-saai ní ki gbēēbi-nimiliŋ, kpalaa niinee ní bi wál̀, ki kíǹ ki nɔ́ɔ́-u.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\