MAATIU 21

1Ŋyunti ŋun bi tɔ́ob́ Jeerusaleem ki bàn̄ Beetifagee timbiliki kin bí Ɔliifi sufii jool caŋinee, ní Yeesu lēē u-boonnooliibi bili ki tú, 2yii: “Nín̄ cámaan kitimbilii kin bí ti-nyɔkɔpu nee, ni yaa bàn̄ kpalaayee, ni dàá ká kimansalii kiba nì ki-biki gbìn̄ niin. Ní gbìntīń-mu kí cáań-mi. 3Ubɔ yaa bālfì-ni tibee, kíímaan-u yii: 'Ti-Dindaan di nyàab̀ kimaŋ,' niinee, udaan dàá yàntī ní cáań-mu.” 4An jítì míǹ kí dàkà Unimbɔti bɔnaatiliu nín nìn lī ki síiǹ puee yii: 5“Tùkùmaan Siiyɔn tiŋki nib, yii: Kpèèmaan, ni-bɔtiu dòoń ni-cee, ki sá unil un mɔ̄ee ki kāń kimambiki pu.” 6Ní u-boonnooliibi bilee búntì ki cūtìi ŋá kii Yeesu nín bí yii bí ŋá miŋyee. 7Bi cáań kimansaliiyee nì ki-biki, ní ki dū bi-bɔkutiŋ ki páaǹ mu-pu, ní Yeesu jɔ́m̀ ki kāl̀. 8Ní dinikitilee kansikin binib tikpil kpátí bi-bɔkutiŋ ki bīil̀ nsan pu, ní biba mun gà tikpakpati ki bīil̀ nsan pu. 9Ní kunipaau kun līī Yeesu nyɔkɔpuee nì kun pá u-boonee kūuntí yii: “Oosaana! Dafiidi naantiiu ń ká tinyool! Ti-Dindaan ń bìin̄ un dòoń u-yindi puee! Bí nyɔ̄ŋkì Unimbɔti un bí yilpuee!” 10Yeesu nín bàn̄ ki kɔ́ Jeerusaleemee, ní kitiŋ kɔkɔ fɔ̃ɔ̃ ki píĺ dàmmm, ní binib bàlfī yii: “Unil nee sá ŋma ní?” 11Ní kunipaauee kííkí yii: “An sá Yeesu Unimbɔti bɔnaatiliu un sá Naasaareeti Gaaliilee tiŋkinee.” 12Ní Yeesu kɔ́ Kunimbɔtidiin ki jìn̄ biwannyafiliibi nì bidaliibi kɔkɔ ki nyántì, ní ki lábitì binimikpantiliibi teebilbi nì binanjinyafiliibi jaliŋ, ki cìb̄. 13ní ki bí-bi yii: “An ŋmàn̄ Unimbɔti takaldau poon yii: 'Bi dàá dāá nīn yíì man diiku ŋwimmeem diiku ní,' ama ní nimbi dū-ku ki kpántì kunaayudii.” 14Niinee ní bijɔfub nì bin tà bi-taaŋi puee sútìń ki pìl̄-u Kunimbɔtidii poon, ní u cáaǹ-bi. 15Bisaraaŋakpilib nì bimaradakaliibi nín ká maamaaci tuuŋŋi ŋin Yeesu ŋáaǹee, nì mbiyaamu nín bí Kunimbɔtidii poon ki tátí yii: “Oosaana! Dafiidi naantiiu ń ká tinyoolee!” ní bi fɔ̃ɔ̃ diŋuul, 16ní ki bí-u yii: “A gbìl̀ bi nín tátí ki lì pueeyaaa saa gbìl̀?” Ní u kíí-bi yii: “M gbìl̀! Naa láá péēkàan̄ Unimbɔti takaldaun laakin an ŋmàn̄ yii: 'A yāntì a-nyɔŋkii nyēēmbiyaamu ki kpáaǹ mun dáá bíī ŋáaḿee nyɔmmuneeee?' ” 17U lī mimmee, ní ki yāntì-bi, ki nyáń ki búntì Beetanii ki tin dɔ̃oǹ. 18Ku wúntì kutaafaauee, Yeesu fàtīi gítiń kitiŋinee ní ŋkùm cúú-u. 19U kpēēyee ki ká busubu bun bi yíì fiigee yú nsan caŋin, ní u pāatì ki bàn̄ ki bàà nyàab̀ asubil kí ŋmɔ́, ní ki ká yii tifaal ŋmaniŋma di túkú, ní u lī busubuee yii: “Sii péēgítī kpá kí lòoǹ dibil.” Kpalaa niin ní busubuee kūń. 20U-boonnooliibi ká mimmee ní an ŋá-bi bitii, ní bi bālfì-u yii: “Mana ní busubuee pūtì kpáàā kūń míǹ dicilpuee?” 21Ní Yeesu bí-bi yii: “Ibaamɔn ní m tùkù-ni, ni yaa fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ki kíí mbaamɔmin kaa gùgufēe, an kaa sá min m ŋá busubu nee ŋmaniŋma ní ni dāá ŋmā kí ŋá, ni dāa ŋūǹ kí lì gba dijool nee yii: 'Á yīkì laakin a yú nee kí cùú jēetí tiŋkun!' ní dí lafun ŋá míǹ. 22Tin kamaa ní ni yaa mēēUnimbɔti ní ki yaa fɔ̃ɔ̃ ki kíí yii u dàá ŋá kí tīī-nee, ni dàá ká kudɔŋu.” 23Yeesu tí kɔ́ Kunimbɔtidiin ki bíī dàkà binib Unimbɔti bɔtee, ní bisaraaŋakpilib nì Juuda yab kpilib dɔ́miń u-cee ki bālfì-u yii: “Nì nsan ŋulɔŋu pu ní a ŋáań atuun ŋin a ŋáań nee ní? Ŋma di pú-si an saŋŋu?” 24Ní u bí-bi yii: “Dinyɔɔbumbaantiil ní m dàá péēbàlfì-ni ní kíí-mi kí wàatī, ní man mun ń tùkù-ni nì nsan ŋun pu ní m ŋáań mimmee. 25Ŋma di túnní Jaan un fùul̀ binib Unimbɔti nyimee ní? Unimbɔtaaa binib?” Niinee ní bi kíĺ ki bíī sòoǹ bi-ŋmaniŋma yii: “Ti yaa kíí yii: 'An sá Unimbɔti di túnní-u,' u dàá wòoǹ-ti yii: 'Kin, ba ŋá ní naa fɔ̃ɔ̃-u ki kíí?' 26Ti yaa tí kíí-u yii: 'An sá binib di túnní-uaaa,' ti fàŋkí kunipaau mun, kun puee báà ŋma kɔkɔ nyí yii Jaan sá Unimbɔti bɔnaatiliu ní.” 27Ní bi kíí Yeesu yii: “Taa nyí.” Ní ú mun bi yii: “An yaa sée, man mun kaa làá tùkù-ni nì nsan ŋun pu ní m ŋáań mimmee!” 28Ní Yeesu gítī bí yii: “Ni dàkafī tibɔti nee pu yii ba? Uninja ubɔ di cáá binaacimpɔmbi bili ní ki bí upeepeekaa yii: 'M-jipɔɔn, á cù kusaau díǹ kí ŋá ditundi.' 29Ní kibikee yíì, yii: 'Maa làá cù,' ama ní boonee ki dāa kpántì ki-landɔkɔŋu ní ki búntì kusaau. 30Ní u cūtì un kíǹee cee ní ki lī ú mun tibɔbaantiil. Ní úǹ kíí-u yii: 'M-baa, m dàá cù!' ama ní kaa gbɔ́oń kusaau. 31Binaacimpɔmbee liitil kansikinee ulɔu di ŋá min bi-baa lèe?” Ní bi kíí yii: “Upeepeekaa di ŋá.” Niinee ní Yeesu bí-bi yii: “Ibaamɔn ní m tùkù-ni, bifɔtiliibi nì nnimpulaakpaamu dàá lìntī ni-nyɔkɔpu kí kɔ́ Unimbɔti beelin. 32Di sá yii Jaan dɔ́miń ni-cee ki dàkà-ni deedee saŋŋu ní naa fɔ̃ɔ̃-u ki kíí, ama ní bifɔtiliibi bin ni kpèé famee nì nnimpulaakpaamu fɔ̃ɔ̃-u ki kíí. Ni nín ká mimmee boonee naa kpántì ni-landɔkɔi kí fɔ̃ɔ̃-u kí kíí.” 33Ní Yeesu bí yii: “Gítī pīlfìmaan dilaŋkpandi diba. Uninja ubɔ di kùn̄ isufi in biliŋ bi cáā ŋà ndamamee kpaabu. U cɔ́oǹ kunaabakau ki māntì ki tú-bu, ki gbìn̄ mboo ŋun ni u dàá nīn ŋmāam̀ isufee biliŋee, ki gāā isupaa bukpaayee kansikin, ní ki dū isufee ki tīī bipaadambi biba, ní ki búntì nsan. 34Isufee biliŋ kìtitam bàn̄ee, ní ukpilee túnní u-tɔntɔnliibi biba u-paadambee cee bí fɔ̃ɔ̃ u-jandi kí cáań-u. 35Ní bipaadambee cúú u-tɔntɔnliibee ubɔ ki gbáń ní ki kūū ubɔ mun ní ki yáŋkì utataati ataŋkpee ki kūū. 36Ní bukpaa daanee gítī túnní bitɔntɔnliibi biba bíǹ wīikíǹ bin u péé péé ki túnńee, ní bipaadambee tí cú bí mun ki ŋá kii bi nín ŋá bipeepeekaabi puee. 37Boonee ní u baasii dū u-jipɔɔn ki tú, ki dàkafī yii: 'Úǹ sá m-jipɔɔnee, bi dàá fàŋkì-u.' 38Ama bipaadambee nín ká u-jipɔɔnee páaǹnée, ní bi bíī lì tɔb cee yii: 'Kpèè un dàá dāá jī kusaau fool boonee di dòońee! Tí kpòmaan-u kí jī kusaau!' 39Ní bi cúú-u ki nyántì ŋkpaabuku ki kūū-u.” 40Ní Yeesu bālfì-bi yii: “Mimmee bukpaadaan yaa láā bāańee u dàá ŋá-bi mana?” 41Ní Bisaraaŋakpilib nì Fariisab kíí-u yii: “U yaa bāańee, see ú kpò binikpitib gbanti nsansaaŋkúm ní kí dū u-kpaabu kí tīī bipaadambi bin ŋyunti yaa bāań bi dàá nīn tìiń-u an subiliŋee.” 42Ní Yeesu bí-bi yii: “Ni súntì tiŋmaŋmabiti tin ni kàan̄ Unimbɔti takaldauneeee? yii: 'Ditaŋkpal din bidimaliibi nìn dūu fée, di dāa kpántì ditaŋkpal din ŋúb́ kudii pɔŋŋuee. Ti-Dindaan nín ŋá tiŋyee kaa sá maamaaci ki tīī-taaa?' 43An pu ní m tùkù-ni yii bi dàá dāá fɔ̃ɔ̃ ni-cee Unimbɔti beel kí dūú tīī ditimbundi din yab dàá ŋá Unimbɔti lammee. [ 44Un di yaa lítì ditaŋkpalee puee dàá yàaǹ, ama ní ditaŋkpalee yaa tàb̄ uŋyee, udaan nà ní dúsídusi.]” 45Bisaraaŋakpilib nì Fariisab nín gbìl̄ Yeesu gāā an laŋkpaŋŋee, ní bi béè yii bíǹ ní Yeesu lì. 46Ní bi bíī nyàab̀ nsan ŋun bi dàá dī kí cúú-uee, ama ní ki fàŋkí kunipaau, kun puee báà ŋma nyí yii Yeesu sá Unimbɔti bɔnaatiliu ní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\