MAATIU 22

1Ní Yeesu tí yɔ̃oǹ alaŋkpan ki dūu sòon̄ nì bi yii: 2“Unimbɔti beel nín náań nì kuŋyee sèé: ubɔti ubɔ di cáá unimpu ki tīī u-jipɔɔn ní ki ŋá tican kí tīī binib, 3ní ki dū u-tɔntɔnliibi ki tú bí cù kí tùkù binib bin u yíińee yii bí dāan̄, ní bi yíì kaa là kí dāan̄. 4Ní u gítī dū u-tɔntɔnliibi biba mun ki tú ki bí-bi yii: 'Cùú tùkùmaan bin m yíińee yii, tijikaal bɔ́ntì ki dɔ́ò, m kūū inajaa, ki kūū tiwaŋkuti tin cáá ŋkpamee, an kɔkɔ bɔ́ntì ki sí! Bí dāan̄ tí jī jiŋaal.' 5Ama bi-kansikin báà ubɔ kaa fātìi tɔ́, ní báà ŋma búntì u-laŋki: ubɔ búntì u-saaku, ubɔ mun búntì u-bantil, 6ní bin kíǹee cúú bitɔntɔnliibee ki sāaǹ ki kūū. 7Ní ubɔtee fɔ̃ɔ̃ diŋuul ní ki dū u-soojab ki tú bi cūtìi kūū binikpɔliibi gbanti ki sēēbi-tiŋki mun ŋŋmi. 8Niinee ní u bí u-tɔntɔnliibi yii: 'Tijikaal bɔ́ntì ki sí dee, ama ní bin m bàà yíińee kaa kítì. 9Míǹ puee nín̄ cámaan isampuyakati pu kí nīn yíìń bin kɔkɔ ní ni yaa péēkée bí dāan̄ kí jī.' 10Ní bitɔntɔnliibee nyáń isantaan pu ki kpáfì bin kɔkɔ bi kée, bikpitib nì bimɔntiibi kɔkɔ, ní ki cáań-bi ki gbéeǹ kudii. 11“Ubɔtee kɔ́ kí kpèè bin u yíińee, ki dūu ká kijapaai kiba kíǹ kaa pēējiŋaal bɔkutil din bin béeyee pēēki dɔ́miń unimpucaan jiŋaaliuee. 12Ní u bālfì-u yii: 'M-bɔɔ, ba ŋá ní a kɔ́nní doo kaa pēēdijiŋaalbɔkutil?' Ní kijapaayee kā ki ŋmí. 13Niinee ní ubɔti bí u-tɔntɔnliibi yii: 'Bɔ́ob́maan u-taaŋi nì u-ŋalii iŋmii kí dū-u kí tɔ̄ mmɔŋki dibɔmbɔndin. Niin ní u dàá sɔ̄ u-nyiŋŋi ń nīn gà tɔb kàkaka.' ” 14Ní Yeesu gítī lī yii: “Unimbɔti yíiń tikpil ama ní ki lútì fiii.” 15Niinee Fariisab cūtì ki sòon̄ ki bɔ́ntì bi nín dàá dī min kí dū tibɔti kí píĺ Yeesu ń sòoǹ bí ŋmā kí cúú-uee. 16Ní bi dū bi-yab biba nì Eeroodi yab ki tú bí dāá bàlfì-u yii: “Ukpil, ti nyí yii sii di sòoǹ ibaamɔn ní ki dàkà min ní Unimbɔti là unil ń nīn bée, kaa fàŋkí binib nín dàkafī puee, kaa fàtīi tɔ̄ báà udaan yaa sá kuŋyee. 17Mimmee á tùkù-ti sii nín dàkafī tibɔti nee pu miŋyee. Ti-marau pú-ti nsan tí pà lampoo kí tīī Room gɔminau Seesaaraaa an kaa pú?” 18Ama ní Yeesu béè bi-landɔkɔkpitii, ní ki bí-bi yii: “Ipoonnyoondambi, ba pu ní ni píĺ-mi tibɔti kí kpèè m-nyɔkɔn míǹ? 19Dàkàmaan-mi animil ŋin bi cáā pà lampooyee.” Ní bi lēēanimil ki dàkā-u. 20Ní u bālfì-bi yii: “Ŋma yil nì u-yindi di náká animil pu na?” 21Ní bi kii-u yii: “An sá Room gɔminau Seesaar.” Ní Yeesu bí-bi yii: “Dūmaan tin gɔmina yèe kí tīī gɔmina, kí dū Unimbɔti mun yati kí tīī Unimbɔti!” 22Bi nín gbìl̄ an bɔtee ní bi bākatì, ní ki yāntì-u ki búntì. 23Ŋwimbaanti gbantee, Sadusab biba mun dɔ́miń Yeesu cee, bíǹ di sá dinikitil din lì yii difìkitil kaa bée. Bi bālfì Yeesu yii: 24“Ukpil, Mooisi bí yii: 'Ubɔ yaa kpíì, kaa màl̄ mbiyaamu, u-nabiki ń fɔ̃ɔ̃ ukpiipu kí màal̀ kí téeǹ u-nabiki kin kpíìyee yil.' 25Kun pu ti bàlfēe di sá nnabiyaamu mululi nìn bí ti-kansikin. Upeepeekaa cáá unimpu ní ki kpíì ki yāntì unimpuee, kaa màl̄ kibiki, ní u-naal fɔ̃ɔ̃ ukpiipu; 26míǹ mbaantiim uliliitee kpíì, kaa cáá kibiki, ní utataati mun fɔ̃ɔ̃ ukpiipu ní ki mun kpíì. Bi péē fòol̄ ukpiipuee míǹ ní ki tin sāā ululuúti ní ú mun kpíì. 27Boonee ní unimpuee mun dāa dūu kpíì. 28Difìkitil dalee, nnabiyaamu mululee kansikinee ŋma di dāa yì unimpu dee? Kun puee bi-kɔkɔ péēcáá-u ki ká.” 29Ní Yeesu kíí-bi yii: “Ni bí diyìntil poon ní nee, kun puee naa nyí Unimbɔti takaldau poon bɔtaaa, kaa nyí Unimbɔti pɔŋŋu mun. 30Di sá yii, binib yaa láā fīkitèe, dinimpucaal nì dicamɔndi dāa gítī kpá, báà ŋma dāa bí kii Unimbɔti tūuni nín bí pu yilpuee ní. 31An yaa kíǹ bitaŋkpiibi fìkititamee, naa láá péē kàan̄ ki ká Unimbɔti nín sòon̄ nì ni pueeee? Yii: 32'Man di sá Abraam Nimbɔtiu ki sá Isaaki Nimbɔtiu ki sá Jaakɔb mun Nimbɔtiu.' Unimbɔti yaa bí yii u sá bin kpíìyee Nimbɔtiuee, mimmee an dàkà yii úǹ ceeyee bíǹ kɔkɔ kaa kpíì.” 33Kunipaau kun nìn bíī pílfíǹ-uee nìn bākatì nì u-dàkatam. 34Fariisab nín gbìl̄ yii Yeesu sòon̄ ki líì Sadusabee ní bíǹ kpáfì, 35ní bi-kansikin umaradakal ubɔ là kí píĺ Yeesu tibɔti kí kpèè u-nyɔkɔnee ní ki bālfì-u yii: 36“Ukpil, marab kɔkɔ kansikinee, ulɔu di sá ukpaan ní?” 37Ní Yeesu kíí-u yii: “ 'Á nīn néeń a-Dindaan a-nimbɔtiu nì a-pɔbil kɔkɔ, nì a-fām kɔkɔ, nì a-landɔkɔŋu kɔkɔ.' 38Mara un sá ukpaan ki līīyee dee. 39Ní maraliliiti un páb́ kíí upeepeekaayee sèé: 'Á nīn néeń a-juti kii sisi a-bee.' 40Marab bili nee pu ní Mooisi marab nì Unimbɔti bɔnaatiliibi dàkatam kɔkɔ tɔ́kɔ́.” 41Fariisab nín nìn dáá bí dicilpuee, ní Yeesu bālfì-bi dinyɔɔbundi nee yii: 42“Ni dàkafī Kriisitoo pu yii ba ní? Ŋma naantiiu ní u sá ní?” Ní bi kii-u yii: “Dafiidi naantiiu.” 43Ní Yeesu bí-bi yii: “Kin, ba pu ní Unimbɔti Fām yāntì Dafiidi u-ba yíiń Kriisitoo yii u-Dindaan ní? Di sá u bí yii: 44“ 'Ti-Dindaan tùkū m-Dindaan yii: Kàl̄ m-ŋaŋgiil pú kí nīn cí ŋyunti ŋun m dàá yàntī á nīn kíǹ ki tɔ́kɔ́ a-nannanliibi puee.' 45“Mimmee, Dafiidi yaa yíì Kriisitoo yii u-Dindaanee, mana ní u gítī ŋūǹ kí nīn sá u-naantiiu mun?” 46Bi-kansikin ubɔ kaa ŋúń ki kíí-u báà dinyɔɔbumbaantiil. Kí yòon̄ ŋyunti gbantee ubɔ kaa ti mākaǹ kí bàlfì-u tiba kí kpèè u-nyɔkɔn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\