MAATIU 23

1Niinee, Yeesu bí kunipaauee nì u-boonnooliibi yii: 2“Bimaradakaliibi nì Fariisab di bí ki dàkà Mooisi marab. 3Míǹ puee, ní nīn ŋáaḿmaan min bi dàkà-nee ama ní taa fɔ̃ɔ̃ bíǹ bi-ba bimbim, kun puee baa ŋáań tin bi dàkà yii binib ń nīn ŋáańee. 4Bi nyāntí marab bin nyìm̀ kii awaŋgulee ní ki tūntí binib ní kaa là kí dū bi-ŋambiki kí dáb́ diwaŋgulee kí tūtuǹ binib. 5Bi péēŋáań bi-tuuŋŋi kɔkɔ binib ń nīn wāĺ-bi, ní ki mòtīi wàantí igban in pu bi ŋmà Unimbɔti bɔti ki cáā fìǹ bi-ŋalii nì bi-yigbeeŋee, ní ki fòkɔntí bi-bɔkutiŋ gbeeŋgbeeni binib ń ká yii bi nɔ́ɔ́ Unimbɔti páaa. 6Bi néeń ki kàal̀ ikakaamɔnti diinabin nì nyɔkɔpu kakaai akpafidiin ni, 7ki néeń bí nīn jáaḿ-bi binibin, ki néeń bí nīn yíì-bi yii: 'Ukpil, ukpil.' 8Ama nimbi ń taa yàntī bí nīn yíì-ni bikpilib, kun puee ni cáá ukpibaanti ní, ní ni-kɔkɔ sá nnabiyaamu. 9Ní taa yíiń ubɔ kitiŋ pu yii ni-Baa, kun puee ni-Baa péēsá ubambaanti ní, ki bí yilpu. 10Ní taa yàntī bí nīn yíì-ni bikpootiliibi, kun puee ubaanti di sá ni-kpootiliu: úǹ di sá Kriisitoo. 11Un gíiǹ u-ba ni-tɔntɔnliuee di dāa sá ukpaan ni-kansikin. 12Un yaa yɔ̃oǹ u-ba yilpuee bi dàá dāá sìntīǹ-u taapu, ní un yaa sīntiǹ u-ba taapuee, bi dàá dāá yòon̄-u yilpu.” 13Yeesu bí yii: “Mbusu dɔ̄ ki cí-ni, nimbi bimaradakaliibi nì Fariisab mpoonnyoondambi, kun puee ni pìintí binib Unimbɔti beel punyɔkɔ, naa làá kɔ́ ni-ba, ní kaa là bin bàà là kí kɔ́ee ń kɔ́. [ 14“Mbusu dɔ̄ ki cí-ni, nimbi bimaradakaliibi nì Fariisab mpoonnyoondambi, kun puee ni fìkì tin kɔkɔ bikpiipoobi cááyee, ní ki mèé ŋwimmeem min yúntí fɔ́ŋŋŋee bí ká-ni. An pu ní Unimbɔti dàá dāá dáaĺ ni-tafaliŋ tikpil.] 15“Mbusu dɔ̄ ki cí-ni, nimbi bimaradakaliibi nì Fariisab mpoonnyoondambi, kun puee ni yìiǹ tiŋkub nì kitiŋ jaaŋŋi kɔkɔ pu ki nyàab̀ un dàá kpántí ni-boonnooliuee ní ni yaa ŋúń ki yāntì u kpántì u-bee, ní ní yàntī ú kpántí un dàá dāá kɔ́ ditafadaaldinee mili pu ki jítiǹ nimbi. 16“Mbusu dɔ̄ ki cí-ni, nimbi bijɔfub bin kpòotī binibee, kun puee ni lì yii: 'Unil yaa pūtì Kunimbɔtidiiyee an kaa sá tiba, ama un yaa pūtì sindaariya un bí Kunimbɔtidiinee, ú ŋá min u pūtèe.' 17Bijɔfugbaambi! Ba di páb́ ní? Sindaariyaaa Kunimbɔtidii kun yāntì sindaariyee kpántì circiree? 18Ni tí lì yii: 'Unil yaa pūtì nsaraafanee, an kaa sá tiba, ama un di yaa pūtì saraa un pá nsaraafan puee, ú ŋá min u pūtèe.' 19Bijɔfub, tilati di páb́ ní? Saraayaaa nsaraafan ŋun pu saraayee pá ki kpántì circiree ní? 20Un di yaa pūtì nsaraafanee, pūtì ki kpáaǹ tin kɔkɔ pá nsaraafan puee dee. 21Un di yaa pūtì Kunimbɔtidiiyee, pūtì Unimbɔti un kɔ́ò kudii gbantinee dee. 22Un yaa pūtì kutaayee, pūtì Unimbɔti beejal nì Unimbɔti un kā di-puee dee. 23“Mbusu dɔ̄ ki cí-ni, nimbi bimaradakaliibi nì Fariisab mpoonnyoondambi, kun puee ni pà tikuŋfaal tin kɔkɔ ni kùee saalaa kamaa pu kubɔ kubɔ, ama ní ki yíití, kaa nɔ́ɔ́ marab bin bɔti páb́ee, an dàkà yii: á nīn cáá ibaamɔn, kí nīn sūǹ binib saai kí nīn yú deedee, tin bàà máaǹ ní ŋée dee, ní kí nín dū tin kíǹee kí páań boon. 24Bijɔfub bin kpòotī binibee! Ni jákà ki lèekī inaacib ni-nyɔkaatin, ama ní ki nátí igutaamu. 25“Mbusu dɔ̄ ki cí-ni, nimbi bimaradakaliibi nì Fariisab mpoonnyoondambi, kun puee ni fíntí tiyuti nì asambil boon, ama ní ni-naayutuuŋŋi nì ni nín kaa ŋūǹ kí cúú ni-ba puee gbí poon. 26Fariisab bijɔfub! Ní péé kí fíntímaan kuyuu poon, ní boon mun ń kpáàá nyā. 27“Mbusu dɔ̄ ki cí-ni, nimbi bimaradakaliibi nì Fariisab mpoonnyoondambi, kun puee ni náań nì akaakul ŋin bi píil̀ boonee, ŋi ŋān̄ nnimikpee, ama ní ŋi-poonee anikpil sūū ní akpab gbí ŋi-ni. 28Míǹ ní ni mun bí. Binib wāĺ-ni ŋgban puee yii ni sá deedeedambi ama mpoonnyoon nì ikpiti gbí ni-poon.” 29“Mbusu dɔ̄ ki cí-ni nimbi bimaradakaliibi nì Fariisab mpoonnyoondambi, kun puee ni māā Unimbɔti bɔnaatiliibi akaakumɔnti ní ki nyāantí bin yúl̀ deedeeyee kaakuliŋ, 30ní ki lì yii: 'Ti yaa bàà nìn bímaan ti-naanjab yuntiŋu, taa bàà nìn kútì bi-pu bí kpò Unimbɔti bɔnaatiliibi gbanti.' 31Míǹ ní ni bíī lèekī ni-ba pu seera yii ni sá bin kūū Unimbɔti bɔnaatiliibee naantiibi. 32Mimmee, púntímaan ni-naanjab nín nìn kíĺ ditundi diŋyee! 33Nimbi bin tū kii ikoowaatee! Mana ní ni dàkafī yii ni ŋūǹ kí ŋmátí kí taa kɔ́ ditafadaaldi laŋki? 34An puee, ní pīlfìmaan: M dàá tɔ̄ń ni-cee Unimbɔti bɔnaatiliibi nì biciŋfitiibi nì bidakaliibi, ni dāá kpò biba, kí kpáá biba idɔpuntikaa pu, kí gbá biba anaalab ni-kpafidiiŋŋin, kí jà biba bí pɔ́otí ntimu ni dī ki sàantí-bi. 35An puee nnikpaakoon tafadaaldi dàá dāá lítí ni-pu, deedee nib bin kɔkɔ ni kūūyee pu, kí yòon̄ ŋyunti ŋun bi nìn kūū Abeelee kí tin sāā ŋyunti ŋun bi kūū Sakari Baaraasii jipɔɔn Kunimbɔtidii nì nsaraafan kansikinee. 36Ibaamɔn ní m tùkù-ni, nnikpaakoonee tafadaaldi dàá dāá lítí nimbi waanee nib pu ní.” 37“Jeerusaleem yab, Jeerusaleem yab, nimbi di kù Unimbɔti bɔnaatiliibi ní ki cáá ataŋkpee ki yāŋkí ki kù bin Unimbɔti túnní ni-ceeyee! Miŋa pu ní maa mākaǹ kí bàà kɔ́oǹ ni-kɔkɔ kí kpāfì m-cee kii ukoonaati nín kɔ̃ontí u-biyaamu u-taapu puee? Ama ní ni yíì. 38Too, kɔŋkɔnnee Unimbɔti dàá fá ni nì ni-diiku. 39M tùkù-ni yii, kí yòon̄ díǹ kí nīn cée, naa làá ti ká-mi kí nīn cí ŋyunti ŋun ni dàá dāá sòoǹ m-pu yii: 'Unimbɔti ń bìin̄ un dòoń ti-Dindaan yindi puee.' ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\