MAATIU 24

1Ŋyunti ŋun Yeesu nyáń Kunimbɔtidiin ki cée, ní u-boonnooliibi sútìń ki pìl̄-u ní ki bí yii ú kpèè bi nín baasii máń Kunimbɔtidii puee. 2Ní u bí-bi yii: “Kee ni ká kɔkɔ neeyaa! Ibaamɔn ní m tùkù-ni, ditaŋkpal diba kaa làá dāá nīn gítī tɔ́kɔ́ di-juti pu, an kɔkɔ dàá dāá wīī ní.” 3Yeesu cūtì ki kāl̀ Ɔliifi sufii jool pu, ní u-boonnooliibi dɔ́miń ki ká-u bi-ŋmaniŋma ní ki bālfì-u yii: “Tùkù-ti ŋyunti ŋun tin a bàà lēe dàá dāá bàńee, nì kudaaŋŋu kun dàá dāá dàkà-ti ŋyunti ŋun a dàá gítińee nì ŋyunti ŋun duulnya mun dàá kúntée.” 4Niinee ní Yeesu kíí-bi yii: “Ní nīn nyíǹ ni-ba ubɔ ń taa ŋmàtiǹ-ni, 5kun puee binib tikpil dàá dāá dū man yindi kí kpántí bi-yaŋ kí lì yii bíǹ di sá 'Kriisitoo' ní ki dàá dāá kīil̀ binib tikpil. 6Ni dàá dāá gbìl̄ bi sòoǹ tijáti tin bi bíī jáàyee nì tin gítī bí ki dòońee bɔti ama, ní nīn nyíǹ ni-ba ni-pɔbiliŋ ń taa bīil̀. An máaǹ tíǹ kɔkɔ ń bàń, ama niin kaa dá láá sá duulnya kúntitam. 7Ditimbundi diba dāa yíkí kí jáǹ diba, ní dibeel diba yab mun ń jáǹ diba; ní ŋkùm dàá dāá nyā, kitiŋ dàá dāá cìŋkì ajan kupaau. 8Tíǹ kɔkɔee dāa sá kii imatiŋween nín kífí puee ní. 9“Binib dàá dāá cúú-ni kí tīī bí sàaǹ-ni ní kí kpò-ni. Atimbun kɔkɔ nib dàá dāá nīn ná-ni ni nín fɔ̃ɔ̃ man ki kííyee pu. 10Ŋyunti gbantee binib tikpil dàá dāá fá bi-fookiiu un bi cáá man puee, kí nīn kíǹ ki nyáfí tɔb ki ná tɔb. 11Bin yíì bi-ba yii Unimbɔti bɔnaatiliibi kaa sée dàá dāá dāan̄ kí ŋmàtiǹ binib tikpil mun. 12Tikpitil dàá dāá wíiǹ, an puee, binib tikpil neendi dàá dāá sòŋkì. 13Ama un di yaa pɔ́ɔǹ mmɔntiimin ki tin kátì-kuee di dāa ŋmátí. 14Bi dāa sòoǹ Unimbɔti beel bɔmɔntiiti nee kitiŋ jaŋŋi kɔkɔ pai, án nīn sá seera kí tīī atimbun kɔkɔ kí wàatī ní duulnya ń nín kúntí.” 15“Ni dàá ká kuwaŋkpitiu kun cāabìń ntimbiilee, kun pu Unimbɔti bɔnaatiliu Daniyeel nìn sòon̄ee sí Kunimbɔtidiin. (Un kàaǹ tibɔti neeyee ń gbìl̄ ti-taapu.) 16Ŋyunti gbantee, Juudee tiŋki yab ń nīn sáń ki dàb̀ ajoon. 17Un yaa láā bí dicindee^fc^ ń taa lì yii u dàá kpákatí kí kɔ́ kudiin kí yòon̄ tiba, 18ní un yaa láā bí kusaauee ń taa lì yii u dàá gítiń mmɔŋki kí yòon̄ u-bɔkutil. 19Ama falaa dɔ̄ ki cí bipɔdambi nì bimatib iwiin gbanti poon! 20Mèèmaan Unimbɔti an bɔtee ń taa bàń-ni kuseeun, kí taa nín̄ sá ŋwiŋŋuŋfikaa dal, 21kun puee doooo duulnya nín kíliń ki dāa sāā an yuntiŋuee, an niminaamandee juti kaa láá cúú binib, ki kpá kí gítí cúú-bi mun. 22Unimbɔti yaa kaa bàà bātì falaayee wiini pu, unibaanti kaa bàà ŋmátí. Ama binib bin u lútì bi sá u-yabee pu, ní u bātì iwiin gbanti pu. 23“Ŋyunti gbantee, ubɔ yaa tùkū-ni yii: 'Kriisitoo bí doo,' àá 'U bíń lapu,' ní taa fɔ̃ɔ̃ kí kíí. 24Di sá yii, bin dàá dāá mɔ̄ntì yii bíǹ di sá Kriisitooyee nì bin dàá mɔ̄ntì yii bi sá Unimbɔti bɔnaatiliibee, dàá dāá nyā ki ŋáań tikpaŋkpantiil nì maamaaci tuuŋŋi ki nyàab̀ bi yaa ŋūǹ kí ŋmàtiǹ bin Unimbɔti lútèe gba. 25M tùkū-ni ki yɔ́oǹ dee. 26“Míǹ puee bi yaa láā tùkū-ni yii, m dɔ́miń ki bí kupɔɔunee, taa cùmaan. Bi yaa láā tí bí-ni yii, m bí dilɔnlɔkɔlin kudiinaaan, taa fɔ̃ɔ̃ kí kíímaan. 27Kii utaa nín ŋmɔ́ò pu nyàlab báà ŋma wāĺee, kí kíliń ŋwìiń nín nyēēpuee kí cáá sāā ŋu nín jēetí puee, míǹ ní man Kinibiki dāantam dāa bí. 28Laakin diwaŋkpil yaa dɔ̄ee, niin ní kaajiikub kpáfí.” 29Ní Yeesu gítī lī yii: “Diniminaamandee yaa jítì kpalaayee, ŋwìiń dāa kpántí dibɔmbɔndi, uŋmal mun kaa dāa gítī pīiǹ, iŋmalbijaa dāa kìtīń kutaa pu ki lítiń, ní ipɔn in bí kutaa puee ń cìŋkì. 30Niinee ní man Kinibiki daaŋku ń nyā kí páanní kutagbɔŋu pu, ní duulnya timbuliŋ kɔkɔ ń dāa fɔ̃ɔ̃ itiminsi, ní kí ká man Kinibiki ń páanní yilpu atagban ni nì mpɔn nì tinyool. 31Dikantándi dāa búǹ mpɔn, ní ḿ tɔ̄ m-tūuni kitiŋ jaŋŋi kɔkɔ kí tin sāā kutagbɔŋu nì kitiŋ kuntinyɔkɔ, bí kpāfì bin Unimbɔti lútèe.” 32“Pīlfìmaan fiigi subu nín dàkà-ti tiŋyee. Di sá yii, ni yaa ká fiigi subu tɔ́ apan ki bíī túkù tifaapɔnee, ni béetí yii kuseeu tɔ́obiń dee. 33Míǹ mbaantiim, ni yaa láā ká tin m máafì nee bíī jītée, béémaan yii m-dāantam tɔ́obiń, m sútì ki pìlīń kipunyɔkɔ dee. 34Ibaamɔn ní m tùkù-ni, waanee nib kɔkɔ kaa làá kpú kí dɔ́ɔ́ ní an bɔtee kɔkɔ ń bàń. 35Kutagbɔŋu nì kitiŋ dāa bí kí kúntí, ama man bɔti kaa bí kí kúntí jaanjaan.” 36“Báà ubɔ kaa nyí ŋwiin nì kukuluu kun ni an bɔti dàá bàńee. Unimbɔti tūuni in bí yilpuee kaa nyí, man u-Jipɔɔn gba kaa nyí, see m-Baa Unimbɔti baba di nyí. 37Tin nìn jítì Noowee yuntiŋuee, man Kinibiki yaa láā dàá dāan̄ee, míǹ mbaantiim di dàá tí jītí. 38Kí wàatī nnyiŋgbeen ń bàńee, binib nìn jīǹ ki nyù, ní ki cāab̀ binimpoobi ki cáá bi-bisalib ki pūǹ ticati, ali Noowee dāa kpáàā kɔ́ buŋalimbun, 39ní baa kpáàā béè kun dɔ̄ ki cí-bee ní nnyiŋgbeen dɔ́miń ki yɔ̃oǹ bi-kɔkɔ. Míǹ mbaantiim ní man Kinibiki yaa làá dāá dāan̄ee an dàá ŋá. 40Bininjab bili dāa gbāā kusaaun ki kù, ní ḿ yòon̄ ubɔ kí yàntī un kíǹee. 41Binimpoobi bili mun dāa gbāā kunaau pu ki nà, ní ḿ yòon̄ ubɔ kí yàntī un kíǹee. 42An puee, ní taa nín̄ gèem̀maan, kun puee naa nyí ŋwiin ŋun ní ni-Dindaan dàá fàtīí gítińee. 43Nín̄ nyímaan tiŋan yii, kudiidaan yaa bàà nyí kukuluu kun unaayuu dàá dāan̄ kunyeeu u-diikunee, waa bàà gèeǹ kí yàntī unaayuu ń cíĺ u-diiku. 44Míǹ puee, ni mun bɔ́ntímaan kí nīn cí, kun puee man Kinibiki dàá dāan̄ kukuluu kun naa dàkafī yii m dàá dāan̄ee ní.” 45“Ŋma di sá utɔntɔnli un bí deedee ki cáá iciinee, ní u-kpiliu dū u-tɔntɔnjutiibi ki ŋúbiǹ-u ú nīn tìì-bi tijin ŋyunti ŋun máaǹ ú nīn tìì-bee? 46An sá mmɔn ki tīī utɔntɔnli gbanti u-kpiliu yaa láā fātìi bàn̄ ki ká-u, u bíī tūǹ an tundee. 47Ibaamɔn ní m tùkù-ni, ukpilee dù u-gaajawanti kɔkɔ ní kí kūtì kí ŋúbiǹ utɔntɔnlee. 48Ama utɔntɔnlee yaa sá unikpitee, u dàá dàkafì yii: 'M-kpiliu kaa láá yàkań digitindi,' 49ní kí kíĺ ki gbáà u-tɔntɔnjutiibi ní u nì bidanyɔgbiliibi bí ki jīǹ ki nyù, 50ní u-kpiliu ń dāá dūú túuǹ-u ŋwiin nì kukuluu kun pu waa nyí yii u dàá bàn̄ee, 51ní kí dáaĺ u-tafal ŋkpitim pu, kí pà-u mpoonnyoondambi paati. Niin ní u dàá sɔ̄ ní u-nyiŋŋi ń nīn gà tɔb kàkaka.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\