MAATIU 25

1“Unimbɔti beel náań nì kii bisapɔmbi saalaa biba bin yɔ̃oǹ bi-fitilab ki búntì kí tūŋkìń unimpucaan calee ní. 2Bi-kansikinee biŋmoo sá bigbaambi ní biŋmoo sá biciŋfitiibi. 3Bigbaambee yɔ̃oǹ bi-fitilab, kaa ŋúb́ ŋkpam ansaŋkiya pu, 4ama bin bin sá biciŋfitiibee yɔ̃oǹ bi-fitilab ní ki gítī kpíĺ ŋkpam miba ansaŋkiya pu. 5Unimpucaan cal nín kaa bíī bàń malaayee ní ŋgeem cúú bisapɔmbee kɔkɔ, ní bi gèen̄. 6“Kunyataasiiu búmbumee, ní bi téeń yii: 'Kpèèmaan unimpucaan cal dee! Cù kí tūŋkìmaan-u!' 7Niinee ní bisapɔmbi saalaayee kɔkɔ fīntì ki bíī ŋáŋkí bi-fitilab. 8Ní bisapɔŋgbaambee bí bin cáá iciinee yii: 'Pɔ̄maan-ti ni-kpamaa! Timbi fitilab bíī kúù.' 9Ní bin cáá iciinee bí-bi yii, 'Aayee, min bí timbi cee nee kaa làá bà kí kpáaǹ ni mun. Pūtì nín̄ cámaan bin nyáfée cee kí dāmaan.' 10Ŋyunti ŋun bi búntì kí dā ŋkpamee, ní unimpucaan cal bāań, bin bɔ́ntèe nɔ́ɔ́-u ki kɔ́ kunimpucandiin, ní bi dū kipunyɔkɔ ki pīiǹ. 11Boonee, bisapɔmbi bin kíǹee mun dūu bāań ki bíī yíì yii: 'Ukpil, ukpileeee, pìitī-ti!' 12Ní u kíí-bi yii: 'Ibaamɔn ní m tùkù-ni, maa nyí-ni.' ” 13Ní Yeesu gítī lī yii: “Taa nín̄ gèem̀maan kun puee naa nyí ŋwiin, kaa nyí kukuluu kun m dàá dāá gítińee.” 14“Unimbɔti beel dāa bí kii Uninja ubɔ nín dàá cù nsan ki yíiń u-tɔntɔnliibi ki dū u-gaajawanti ki ŋúbiǹ-bi puee ní. 15U dū nnimifɔmu muŋmoo ki tīī ubɔ, ní ki dū nnimifɔmu muli ki tīī ubɔ, ní ki dū kinimifɔŋ kiba ki tīī utataati: u péētīī báà ŋma nì u-pɔŋŋu nyɔkɔm, ní ki búntì nsan. 16Dicilpu niinee, un fɔ̃ɔ̃ nnimifɔmu muŋmooyee kpáàā búntì dibàntil ní ki ká nnimifɔmu muŋmoo ki kútì muŋmoo mun bi tīī-uee pu. 17Míǹ ní un fɔ̃ɔ̃ nnimifɔmu mulee mun kánní muli ki kútì mun bi tīī-uee pu. 18Ama ní un fɔ̃ɔ̃ kiba jee cūtì ki gbìn̄ mboo ki dū u-kpiliu nimiliŋ ki bál̀. 19“Uninjee búntèe, ki yúntìń tikpil. U dāa fātìi bāańee ní ki yíiń u-tɔntɔnliibi bí tùkù-u bi nín dū animil ki ŋá kuŋyee. 20Ní un nìn fɔ̃ɔ̃ nnimifɔmu muŋmooyee sútìń ki bí yii: 'Ukpil, a nìn tīī-mi nnimifɔmu muŋmoo, ní m dūu bāntì ki ká muŋmoo ki kútì, an sèé.' 21Ní u-kpiliu bí-u yii: 'An ŋān̄, a sá utɔntɔmmɔnti ki bí deedee! A nín ŋúb́ tin kaa náaǹee deedeeyee, m dàá kàan̄-si á nīn kpèé tiwan tikpil. Kɔ́ man a-kpiliu mɔŋŋun!' 22Ní utɔntɔnli un mun fɔ̃ɔ̃ nnimifɔmu mulee dɔ́miń ki bí yii: 'Ukpil, a nìn tīī-mi nnimifɔmu muli, ní m dūu bāntì ki ká nnimifɔmu muli ki kútì, an sèé!' 23Ní u-kpiliu bí-u yii: 'An ŋān̄, a sá utɔntɔmmɔnti ki bí deedee. A nín ŋúb́ tin kaa náaǹee deedeeyee m dàá kàan̄-si á nīn kpèé tiwan tikpil. Kɔ́ man a-kpiliu mɔŋŋun!' 24Ní un fɔ̃ɔ̃ kinimifɔŋ kiba jee mun sútìń ki bí yii: 'Ukpil, m nyí yii a sá unil un bɔti pɔ̄ɔ̄yee, laakin saa yāaǹ iwamboolee niin ní a dāa cēē, ní laakin saa gbáń ki bíl̀ee niin ní a fà. 25An puee m fāŋkì, ní ki cáá a-nimiliŋ ki gbìn̄ kitiŋ ki dūu bál̀, kpèè, a-wanti sèé!' 26Niinee ní u-kpiliu kíí-u yii: 'Utɔntɔŋkpiti, uwutijoodaan ní a sá! A nín nyí yii laakin maa yāaǹee ní m dāa cēē, ní laakin maa gbáń ki bíl̀ee niin ní m fèe, 27ba pu ní saa dū m-nimiliŋ ki ŋá-mi baŋkan? M bàà bàn̄ nee ní kí fɔ̃ɔ̃ m-nimijaliŋ nì ipaati,' 28ní ki bí yii: 'Fɔ̃ɔ̃maan u-nimifɔŋki kí dūú kūtì un cáá nnimifɔmu saalaayee. 29Di sá yii un kamaa yaa ŋúb́ tin u cááyee tiŋanee bi dāa kútí-u, ní ú nīn bí digbílin; ama un kamaa yaa kaa ŋúb́ tin u cááyee tiŋanee, bi dāa fòol̄ fiii un u cááyee. 30Ama an yaa kíǹ utɔntɔnli un kaa bí tibanee, cúúmaan-u kí tɔ̄ mmɔŋki dibɔmbɔndin! Niin ní u dàá nīn sūǹ, u-nyiŋŋi ń nīn gà tɔb kàkaka.' ” 31“Man Kinibiki yaa láā dɔ́miń kii ubɔtee nì Unimbɔti tūuni kɔkɔee, m dàá dāá kàl̄ m-beejal pu nì tinyool, 32ní duulnya timbuliŋ kɔkɔ dāa kpáfí m-nimiin ní ḿ gàntī-bi kii uwaŋkpaal nín gàntī ipii nì iŋoobu puee, 33ní kí dū ipii kí yɔ́oń m-ŋaŋgiil pú, ní kí dū iŋoobu kí yɔ́oń m-ŋaŋgan pú. 34Niinee ní man ubɔti ń bí bin bí m-ŋaŋgiil púee, yii: 'Dāam̄maan, nimbi bin pu m-Baa bīiǹee, kí fɔ̃ɔ̃maan dibeel din u bɔ́ntì ki yɔ́oǹ-ni doooo duulnya kíltamee. 35Di sá ŋkùm nìn cúú-mi ní ni tīī-mi tijin m jíń; nnyinyoo nìn cáá-mi ní ni pú-mi nnyim m nyùn̄; m nìn sá unicaan ní ni fɔ̃ɔ̃-mi; 36maa nìn cáá tiba kí pèen̄ ní ni pú-mi tiwan m pēeǹ; m nìn būǹ ní ni kpēē-mi; m nìn bí sarkan ní ni dɔ́miń ki māntì m-pu.' 37Niinee ní bin yúl̀ nì Unimbɔti deedeeyee ń dāá kíí-mi yii: 'Ti-Dindaan, ba dal ní ti nìn ká-si ŋkùm cáá-si ní ti tīī-si tijin a jíń, àá nnyinnyoo cáá-si ní ti tīī-si nnyim a nyùn̄ ní? 38Ba dal ní ti nìn ká-si a sá unicaan ní ti fɔ̃ɔ̃-si, àá aa cáá tiba kí pèen̄ ní ti tīī-si tiwan a pēeǹ ní? 39Ba dal ní ti ká-si a būǹ, àá a bí sarkan ní ti cūtì ki māntì a-pu?' 40Ní man ubɔti ń dāá kíí-bi yii: 'Ibaamɔn ní m tùkù-ni yii, ni nín péēŋá min ki tīī bin sá ŋwaamu m-naalib nee kansikinee, man ní ni ŋá ki tīī.' ” 41“Míǹ boonee ní ḿ fàtī kí tùkù bin yú m-ŋaŋgan púee yii: 'Sútímaan niin kí wàatī-mi, mbusudambi! Nín̄ cámaan ŋŋmi ŋun dàá nīn wù jaanjaanee ni, ŋun bɔ́ntì ki yɔ́oǹ Sitaan nì u-tūuniee! 42Di sá yii ŋkùm nìn cáá-mi naa pú-mi tijin m jíń; ní nnyinnyoo nìn cáá-mi, naa pú-mi nnyim m nyùn̄. 43M nìn sá unicaan, naa fɔ̃ɔ̃-mi; maa nìn cáá tiba kí pèen̄, naa tīī-mi tiwan m pēeǹ; m nìn būǹ, naa kpēē-mi; m nìn bí sarkan, naa dɔ́miń ki māntì m-pu!' 44Niinee ní bí kíí-mi yii: 'Ti-Dindaan, ba dal ní ti nìn ká-si ŋkùm nì nnyinnyoo cáá-si, àá a sá unicaan, àá aa cáá tiba kí pèen̄, àá a būǹ, àá a bí sarkan, ní taa tútuǹ-si?' 45Ní man ubɔti ń dāá kíí-bi yii: 'Ibaamɔn ní m tùkù-ni, ni nín kaa ŋá min ki tīī ŋwaamu nee kansikin kibee, man ní naa ŋá ki tīī.' 46Ní bí dāá dū-bi kí tɔ̄ ditafadaaldi din kaa cáá dikuntilee ni, ní bin yúl̀ nì Unimbɔti deedeeyee ń nīn cá dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee ni.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\