MAATIU 26

1Yeesu sòon̄ an bɔtee ki dɔ́òyee, ní ki bí u-boonnooliibi yii: 2“Kee, ni nyí yii an kíǹ iwiin ili dee tí jī apibil jiŋaaliu un ti jīǹ ki téetí Unimbɔti nín nìn fīī ti-naanjab pueeyaa! Niin ní bi dàá dū man Kinibiki kí ŋúbiǹ m-nannanliibi bí kpáá-mi ndɔpuntikaa pu.” 3Ní bisaraaŋakpilib nì Juuda yab kpilib kpáfì usaraaŋakpil un bi yíì Kaayifee naakookun, 4ki sòon̄ ki bɔ́ntì kí cúú Yeesu dibalin kí kpò-u. 5Ama ní ki lī yii: “Án taa nín̄ sá jiŋaalin, an nín dàá ŋá pu samaa ń taa láā yīkì kí jáǹ-tee.” 6Yeesu nín nìn bí Beetanii, Siimɔn un nìn sá unyaŋgbantee dumpuee, 7ní unimpu ubɔ sútìń ki pìl̄-u ki ŋúbiń talaalumɔnti un pɔ̄ɔ̄ kudaau tikpilee, an kā ditaŋkpal kpalbanyaanun.^fd^ Ŋyunti ŋun Yeesu kā ki jīǹ tijinee, ní u kpáatì talaaluee ki sītì Yeesu yil pu. 8Yeesu boonnooliibi nín ká mimmee, an kaa mɔ́ɔkiǹ-bi, ní bi bí yii: “Ba pu ní bi bíil̀ talaalumɔnti nee míǹ? 9Bi bàà ŋūǹ kí nyāfì-u animikpaan kí dūú yàkatī biwɔfibaa!” 10Yeesu gbìl̄ bi nín bí ki sòoǹ tiŋyee, ní u bíī lìǹ-bi yii: “Ba pu ní ni páb́ unimpu nee míǹ? An sá ditummɔntiil ní u ŋá ki tīī-mi. 11Kun puee ni nì biwɔfib di dàá nīn péēbí baabadal, ama man kaa làá nīn bí ni-cee baabadal. 12U nín yāaǹ talaalu nee m-wunti puee, u bɔ́ntì-tì ki síiǹ m-síbitam dee. 13Ibaamɔn ní m tùkù-ni, duulnya jaŋŋi kɔkɔ, laakin ní bi dāa sòoǹ tibɔmɔntiil neeyee, bi dàá dāá sòoǹ unimpu nee nín ŋá min nee kí nīn téetí u-pu.” 14Ní akpambal saalaa nì alee kansikin un bi yíì Juudasi Iskaariyɔtee cūtì ki ká bisaraaŋakpilib, 15ní ki bí-bi yii: “Ni dàá tīī-mi ba ní ḿ nyàab̀ nsan ŋun ni dàá dī kí cúú Yeesuee?” Ní bi kàan̄ animil jitɔmbi mmuŋku nì saalaa ki tīī-u. 16Ŋyunti gbantee ní Juudasi kíĺ ki nyàab̀ nsan kí dū Yeesu kí ŋúbiǹ-bi. 17Jiŋaal un bi ŋmɔ́ò kpɔnɔb bin baa ŋá kpɔnɔ nyɔkɔŋu án jɔ̄m̀ee wimpeepeekaaŋuee, Yeesu boonnooliibi dɔ́miń ki bālfì-u yii: “La ní a là tí bɔ́ntí-si apibil jiŋaaliu jinti ní?” 18Niinee ní u bí-bi yii, cùmaan kitiŋin ŋmɔŋmɔkɔ dumpu kí tùkù-u yii: “Ukpil bí yii: 'M-yuntiŋu bāań ḿ kpú, sii cee ní man nì m-boonnooliibi dàá jī apibil jiŋaaliu.' ” 19Ní bi ŋá kíí Yeesu nín tùkū-bi puee, ki bɔ́ntì jiŋaalee. 20Kujoou jɔ́otèe, bi nì u kāl̀ ki bíī jīǹ tijin. 21Bi bíī jīǹee, ní u bí-bi yii: “Ibaamɔn ní m sòoǹ, ni-kansikin ubɔ dàá dū-mi kí tīī m-nannanliibi.” 22Niinee kunimbaau kɔ́-bi ní bi kíĺ ki bíī bàlfī-u ubɔ ubɔ yii: “Ukpil, kee an kaa sá mamaa?” 23Ní Yeesu kíí-bi yii: “An sá man nì un jīǹ disambibaantiilinee di dàá dū-mi kí ŋúbiǹ m-nannanliibi. 24Man Kinibiki cá kí kpú ní nee, kii an nín ŋmàn̄ m-pu ki yɔ́oǹ miŋyee, ama mbusu dɔ̄ ki cí un dàá dū-mi kí nyāfiǹ m-nannanliibee! Bi yaa kaa bàà màl̄ udaan, an bàà sɔ́.” 25Ní Juudasi un bíī cáá-u ki nyáfée bālfì-u yii: “Ukpil, man di dàá dū-si kí tīīii?” Ní Yeesu kíí-u yii: “Iiin.” 26Ŋyunti ŋun bi bí ki jīǹee, ní Yeesu yɔ̃oǹ kpɔnɔ ki pàkā Unimbɔti, ní ki cúū gífì ki yākatì ki tīī-bi, ní ki bí-bi yii: “Fɔ̃ɔ̃ kí ŋmɔ́maan! An di sá m-wunti.” 27Ní ki tí yɔ̃oǹ ndamam ní ki jáam̀ Unimbɔti mi-pu, ní ki dūu tīī-bi, ní ki bí-bi yii: “Ni kɔkɔ fɔ̃ɔ̃ kí nyòmaan! 28An di sá m-fatikuu un nyáń ki cáań mpèé Unimbɔti nì binib tikpil kansikin bí ká bi-kpitii pɔ̄tamee. 29Ibaamɔn ní m tùkù-ni, m péēgítī kpá kí nyò ndaam nee kí nīn cí dalin kin man nì ni dàá dāá gítī kpāfì kí nyò ndaam min sá mpɔmee m-Baa beelinee.” 30Ŋyunti ŋun bi gāā jiŋaal lani ki dɔ́òyee, ní bi nyáń ki búntì Ɔliifi sufii jool pu. 31Niinee, Yeesu bí u-boonnooliibi yii: “Bi nín dàá ŋá-mi puee dàá yàntī ni-kɔkɔ ń fá-mi kunyeeu nee gba, kii Unimbɔti takaldau nín sòon̄ ki síiǹ puee yii: 'M dàá kpò upikpaal ní ipii ń yàl̄.' 32Ama m yaa láā fīkitèe, m dàá lìntī kí cùú cīití-ni Gaaliilee” 33Ní Piyeer kíí-u yii: “Báà bi-kɔkɔ yaa féeń-si, man kpá kí fá-si jaanjaan!” 34Ní Yeesu bí-u yii: “Ibaamɔn ní m tùkù-si, díǹ nyeeku gba, kí wàatī ukɔl ń bāakèe, a dàá néé mita ní yii saa nyí-mi.” 35Ní Piyeer kíí-u yii: “Báà an yaa sá-mi ŋkúm man nì si dàá kpú, man kpá kí néé yii maa nyí-si!” Ní u-boonnooliibi bin kɔkɔ kíǹee mun kíí míǹ. 36Niinee ní Yeesu nì u-boonnooliibi bàn̄ laakin bi yíì Geetiseemanee, ní u bí-bi yii: “Kàl̄maan doo, man dàá cù nyɔkɔpu doo kí mèè.” 37Ní u kpáaǹ Piyeer nì Seebeedee jipɔmbi liitil. Niinee, u kíĺ ki kpáàā bíī gbìl̀ diniminaamandi nì kunimbaau pu, 38ní ki bí-bi yii: “Kunimbaau kɔ́-mi tikpil, ki cáǹ-mi ŋkúmin! Nín̄ kāmaan doo kí nīn wāĺ kí taa gèeǹ!” 39Ní Yeesu sútì nyɔkɔpu fiii ní ki lítì dicincibil ní ki bíī mèé yii: “M-Baa, falaanyɔkaa nee yaan ŋūǹ kí kàkatī kí wàatī-mi! Ama, min sii lèe nín ŋá án taa ŋá min man lèe.” 40Ní u fātìi gítìń u-boonnooliibi bitee cee ki ká bi dɔ̄ ki gèeǹ, ní u bí Piyeer yii: “Naa kpáàā ŋūǹ man nì ni ń kàl̄ kukubambaantiiu kpaŋkpan ní taa gèeǹaaan? 41Fìntīmaan kí nīn mèé, an nín dàá ŋá pu ni yaa kɔ́ icɔŋkinee ní taa lítée, unil bàà cáá nlandɔkɔmɔnti, ama ní ki bí iwɔfin.” 42Ní Yeesu fātìi tí nín gítí nliliitiim ki tí mēēyii: “M-Baa, an yaa sá yii m yaa kaa nyùn̄ falaa nee waa ŋūǹ kí jītée, a nín là puee ní ń ŋá!” 43Ní u fātìi tí nín gítiń ki bāańee, bi tí dɔ̄ ki gèeǹ, kun puee ŋgeem nìn cáá-bi tikpil. 44Ní u gítī tí yāntì-bi ki fātìi nín gítí ntataatiim, ki tí mēēki būsì tibɔbaantiil. 45Míǹ boonee u fātìi nín gítiń u-boonnooliibi cee, ní ki bí-bi yii: “Ni dɔ̄ ki gèeǹ ki ŋùŋfāa! Kpèè, kukuluu kun bi dàá dū man Kinibiki kí nyāfiǹ binikpitibee bāań ní nee. 46Yīkì, tí nīn cámaan! Un dàá dū-mi kí nyāfèe di bāań nee!” 47Yeesu kaa láá sòon̄ ki ŋmíl̀, ní u-kpambaliŋ saalaa nì alee kansikin un bi yíì Juudasee bāań u nì kunipaau nɔ́oń ki ŋúbiń njimu nì atambɔn; bisaraaŋakpilib nì Juuda yab kpilib di nìn túnní-bi. 48Úǹ un dàá dū Yeesu kí nyāfèe nìn tīiń-bi kudaaŋŋu, yii: “Un m yaa tin jáam̀ ki kpàl̄ee, un ni nyàab̀ee dee, ní cúú-u!” 49U tin péēlì yii u bàn̄ee, u sútì ki pìl̄ Yeesu, ki bí-u yii: “Ukpil, a-jooku!” ní ki kpàl̄-u. 50Ní Yeesu bí-u yii: “M-bɔɔ, ŋá tin pú a dɔ́mińee!” Niinee ní binibee dɔ́miń ki cúú Yeesu. 51Bin nìn bí Yeesu ceeyee kansikin ubɔ fɔ́fì u-jiki ní ki gāā ki wúkutì usaraaŋakpil tɔntɔnliu tafal. 52Ní Yeesu bí-u yii: “Gíiǹ a-jiki kí fúuń kujitooun, kun puee bin kɔkɔ yaa yɔ̃oǹ njimuee njimu di dàá dāá kpò bidambi. 53A nyí yii maa ŋūǹ kí yíiń m-Baa ń jòoń-mi, ní ú tīiń-mi niin niin itūun kutukub kutukubaaa? 54Ama, m yaa ŋá mimmee, mana ní Unimbɔti takaldau nín sòon̄ ki síiǹ m-pu miŋyee dàá ŋmā kí ŋá?” 55Niinee ní u fātìi bí kunipaauee yii: “M sá unikpiti naaan? Ba pu ní ni ŋúbiń njimu nì atambɔn kí dāá cúú-mi! Baabadal m kàal̀ Kunimbɔtidiin ki dàkà, ba pu ní naa cúú-mi niin? 56Ama tin bí nee kɔkɔ bāań, án ŋá kii Unimbɔti bɔnaatiliibi nín ŋmàn̄ ki síiǹ m-pu miŋyee.” Niinee ní u-boonnooliibi kɔkɔ sáǹ ki fá-u. 57Bin nìn cúú Yeesuee cáá-u ki cūnnì usaraaŋakpil Kaayifi dumpu, niin ní bimaradakaliibi nì bikpilib nìn kpáfì. 58Ní Piyeer táá Yeesu aboon aboon ki tin bàn̄ usaraaŋakpil dumpu ki kāl̀ u-tɔntɔnliibi cee kí kpèè an nín dàá kúntí miŋyee. 59Bisaraaŋakpilib nì bibɔsoonliibi bin kɔkɔ kíǹee bíī nyàab̀ un dàá ká nnyimɔn ŋubɔ kí sòoǹ u-pu bí ká nnaakpal kí kpò-uee. 60Ama, nì min kɔkɔ binib dɔ́miń kupaau ki cáań inyimɔn seerab ki túǹ u-puee, báà ubɔ yɔu kaa kāl̀. Boonee ní bili dɔ́miń ki bí yii: 61“Kijapaai nee bí yii, úǹ ŋūǹ kí wīī Kunimbɔtidii kí fàtīí mā-ku iwiin ita.” 62Niinee ní usaraaŋakpil yíkì ki bí Yeesu yii: “Binib nee nín bí ki sòoǹ a-pu miŋyee, ba ŋá ní saa kíikí ní?” 63Ama ní Yeesu ŋmí-bi fɔ́ŋfɔŋ. Ní usaraaŋakpil gítī bí-u yii: “Nì Unimbɔti un bée ní m pūtì ki tīī-si, á tùkù-ti a yaa sá Kriisitoo, ki sá Unimbɔti Jipɔɔn!” 64Ní Yeesu kíí-u yii: “Míǹ ní a lī nee. Ama m tùkù-ni yii, kí yòon̄ kɔŋkɔnnee, ni dàá ká man Kinibiki kā mpɔn kɔkɔ daan ŋaŋgiil pú, ki dàá dāá ká m nyánní yilpu ataŋgban ni ki dòoń” 65Niinee, usaraaŋakpil dáaĺ ki cátì u-bɔkutil kii bi-koobiliŋ nín lī puee kí dàkà yii an kaa mɔ́ɔkiǹ-u, ní ki bí yii: “U ŋèeǹ nì Unimbɔti ní! Ti gítī nyàab̀ seeradambi kí ŋá ba? Nimbi ni-ba, ni gbìl̄ u nín ŋèeǹ nì Unimbɔtee. 66Ni ká yii ba?” Ní bi kíí-u yii: “U máaǹ ŋkúm ní!” 67Niinee ní bi kíĺ ki tíiĺ timɔtan ki sìtī Yeesu nimiin ní ki gbáà-u aŋaŋkul, ní biba mun fátí-u itampa, 68ki lì-u yii: “Sii Kriisitoo, sii un wāĺee, tùkù-ti un di fáá-see!” 69Ŋyunti ŋun Piyeer kā dicindinee, usapɔɔn ubɔ un bí niin ki tūǹ ditundee, sútìń ki pìl̄ Piyeer, ní ki bí-u yii: “A mun nìn bí Yeesu Gaaliilee yɔuee cee!” 70Ní Piyeer néé báà ŋma nimiin yii: “Maa nyí tibɔti tin a sòoǹ nee.” 71U còom̄ ki cá kipunyɔkɔ watil púee, ní usapɔɔn ubɔ mun gítī ká-u, ní ki tùkū bin bí niinee yii: “Kijapaai nee mun nìn bí Yeesu Naasaareeti yɔuee cee ní.” 72Ní Piyeer gítī tí néé ki pūtì yii: “Maa nyí uninja gbanti!” 73An kútì fiiiyee, bin bí niinee mun sútìń u-cee ní ki bí-u yii: “A mun lafun sá binib bin nɔ́ɔ́-uee kansikin ubɔ ní, a-sòontam dàkà míǹ.” 74Niinee ní u kíǹ ki bíī pùtī ki tíntí yii: “Maa péēnyí kijapaai nee!” Kpalaayee, ní ukooja báakì. 75Niinee ní Piyeer téetì dinyɔɔbundi din Yeesu bàà lī-uee, yii: “Kí wàatī ukɔl ń bāakèe, a dàá néé ŋfunyɔm mita yii saa nyí-mi.” Ní u nyáń ki bíī sūǹ ki yáliŋkí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\