MAATIU 27

1Kutaafaau pòlpɔlee, bisaraaŋakpilib kɔkɔ nì Juuda yab kpilib kpáfì ki sòon̄ bi nín dāá dī nsan ŋun pu ní kí kpò Yeesuee. 2Ní bi bɔ́ob́-u ŋŋmii ki cáá-u ki ŋúbiǹ gɔmina Piilati. 3Juudasi un nìn dū Yeesu ki nyáfèe nín ká yii bi dàá kpò Yeesuee, ní u-pɔbil bíil̀ tin u ŋée pu, ní u cáań animil jitɔmbi mmuŋku nì saalaayee ki gíiǹ ki tīī bisaraaŋakpilib nì Juuda yab kpilib, 4ní ki bí-bi yii: “M ŋá ikpiti ní ki dū un kaa ŋá tibee ki tīī ní kpò!” Ní bíǹ kíí-u yii: “An ká timbi la? Sii nì a-bɔti dee!” 5Ní Juudasi dū animilee ki yàl̄ Kunimbɔtidiin, ní ki cūtìi lúntì u-ba ŋŋmii ki kpíì. 6Niinee bisaraaŋakpilib cūtì ki tɔ̃ɔ̃ animilee, ní ki bí yii: “Ti-marau kaa pú-ti nsan tí dū an nimiliŋee kí ŋá Kunimbɔtidii nimiliŋ dakaaun, kun puee an sá fatiku nimiliŋ ní.” 7Ní bi sòon̄ ki gbìlīǹ tɔb, ní ki dū animilee ki dá uyɔɔmaati ubɔ saaku ki dūu ŋá binicambi ceeku. 8An puee, bi yíì kusaau gbanti yii “Fatiku saaku” ali nìn díǹ. 9An ŋá kii Unimbɔti bɔnaatiliu Jeereemii nín nìn sòon̄ puee dee yii: “Ní bi fɔ̃ɔ̃ animil jitɔmbi mmuŋku nì saalaa ŋin Israyeel yab nìn kíí yii bí pà u-puee, 10ní ki dū an nimiliŋ ki dá uyɔɔmaati saaku, kii ti-Dindaan nín nìn tùkū-mi puee.” 11Bi cáá Yeesu gɔmina nimiin, ní gɔmina bālfì-u yii: “Sii di sá Juuda yab bɔtiuaaa?” Ní Yeesu kíí-u yii “Míǹ ní a lī nee.” 12Ama, bisaraaŋakpilib nì Juuda yab kpilib nín dū tibɔti tin ki túǹ u-puee, waa gātì báà tiba. 13Ní gɔmina Piilati bí-u yii: “Aa gbìl̄ tin kɔkɔ bi sòoǹ ki tūntí a-puee níiin?” 14Ama Yeesu kaa péēgātì-u báà tiba an poon, ní an mɔ̄tìi bākatiǹ gɔmina tikpil. 15Apibil jiŋaaliu kamaayee, gɔmina nìn gīintí usarkadaan un samaa kɔkɔ yaa bālfèe ní kí líí. 16Ŋyunti gbantee usarkadaan ubɔ nìn bí un pu báà ŋma péēnyée: bi yíì-u Baaraabasi. 17Ní Piilati bālfì samaa un nìn kpáfèe yii: “Ŋma ní ni là ḿ gíiǹ kí líí, Baaraabasaaa, Yeesu un bi yíì yii Kriisitooyee?” 18Di sá yii u nìn nyí yii nnimidiki ŋun bi cáá Yeesu puee di yì-tì ní bi cáań-u ki ŋúbiǹ-u. 19Ŋyunti ŋun u kā ibɔsoon puee, ní u-nimpuu túnní bí tùkù-u yii: “Á taa péēcèeǹ deedeedaan nee bɔtin! Di sá yii m jíń u-pu falaa tikpil kudamintiiun díǹ.” 20Ní bisaraaŋakpilib nì Juuda yab kpilib téé kunipaau ń lì yii bi là bí gíiǹ Baaraabasi kí líí kí kpò Yeesu. 21Ní gɔmina fātìi tí būsì ki bālfì-bi yii: “Binib bili nee kansikinee, ŋma ní ni là ḿ gíiǹ kí líí ní?” Ní bi kíí-u yii: “Baaraabasi ní ti là á gíiǹ kí líí!” 22Ní u fātìi bālfì-bi, yii: “Mimmee, m dàá ŋá Yeesu un bi yíì yii Kriisitooyee úǹ mana?” Ní bi-kɔkɔ kíí yii: “Bí kpáá-u ndɔpuntikaa pu!” 23Ní u bālfì-bi yii: “Mimmee, ba kpitii ní u ŋá?” Ama ní bi mòtīi kūuntí mpɔn yii: “Bí kpáá-u ndɔpuntikaa pu!” 24Gɔmina Piilati ká yii waa ti ŋūǹ kí ŋá tiba, fìkìlfikil mòtīi bíī wīintée, ní u yɔ̃oǹ nnyim ki fíntì u-ŋalii samaa kɔkɔ nimiin, ní ki bí yii: “Maa bí uninja nee kúm poon, ni nì ni-bɔti dee!” 25Ní kunipaauee kɔkɔ kíí yii: “U-kpuulool ń lúntí timbi nì ti-biyaamu pu!” 26Niinee ní gɔmina gíiǹ Baaraabasi ki líì, ní ki yāntì bi gbáń Yeesu anaalab, ní ki dū-u ki tīī bí cáá-u kí kpáá ndɔpuntikaa pu. 27Niinee ní gɔmina soojab cáá Yeesu ki kɔ́ǹ gɔmina cindi poon, ní ki yíiń disoojakitil kɔkɔ dɔ́miń ki kpáfì. 28Ní bi pēetì u-wanti ki dū dibɔkutimandi cínciŋ ki pēeǹ-u, 29ní ki dū ikuŋkum ki lùn̄ kibeefuulii ki cíkiǹ-u, ki dū ŋkpɔndɔ ki ŋúbiǹ u-ŋaŋgiil, ní ki kíǹ ki gbàantí u-nimiin ki bèel̄-u yii: “Ti jáaḿ-si, Juuda yab bɔtiu!” 30ní ki tíiĺ timɔtan ki làbitī-u, ki fòol̄ ŋkpɔndɔee ki cáā fátí u-yil. 31Bi bēel̀-u míǹ ki dɔ́òyee, ní ki cúú dibɔkutimandee ki pēetì-u, ní ki gíiǹ úǹ u-ba wanti ki pēeǹ-u, ní ki cáá-u ki búntì kí tin kpáá. 32Bi nyáń ki cée, ki tú uninja ubɔ nsanni u sá Siireeni tiŋkin, bi yíì-u Siimɔn, ní bi páb́-u ú fɔ̃ɔ̃ Yeesu dɔpuntikaaŋu kí bùkun̄. 33Ní bi cáá Yeesu ki bānnì laakin bi yii Gɔlgɔtee, an taapu sá yii: “Kuyikpabiku laŋki.” 34Ní bi dū ŋkaam ki ŋmālim̀ ndamam poon ki tīī-u ú nyò. U dákée ní ki yíì, kaa nyùn̄. 35Ní bi dū-u ki kpáá ndɔpuntikaa pu, ní ki tɔ́ kasi ki yākatì u-bɔkutiŋ, 36ki kíǹ ki kā ki cí-u. 37Bi nìn ŋmàn̄ tiŋmaŋmabiti ki nákaǹ u-yil pú kí dàkà kun pu ní bi kūū-uee, yii: “Un bí nee di sá Yeesu, Juuda yab bɔtiu.” 38Bi kpáá digaŋgandambi bili idɔpuntikaa pu ki ŋàl̄-u, ubɔ bí u-ŋaŋgiil pú ní un kíǹee bí u-ŋaŋgan pú. 39Ní bisanjitiliibi bèel̄-u, ki gàatī bi-yiliŋ 40ki lì yii: “Sii un gbáà kí wīī Kunimbɔtidii kí fàtīi mā-ku iwiin itee, a yaa sá Unimbɔti biki, fīī a-ba kí kpákatiń ndɔpuntikaa pu!” 41Míǹ mbaantiim, bisaraaŋakpilib, nì bimaradakaliibi nì Juuda yab kpilib mun bí ki bèel̄-u, ki lì yii: 42“U fīī biba dee, kaa ŋūǹ kí fīī u-ba! U sá Israyeel yab bɔtiu naa! Ú kpákatiń ndɔpuntikaa pu kɔŋkɔnnee! Mimmee, ti dàá fɔ̃ɔ̃-u kí kíí. 43U dū u-mákal ki ŋá Unimbɔti pu dee, ki lì yii: 'Man sá Unimbɔti Jipɔɔn,' too, kɔŋkɔnnee Unimbɔti yaa néeń-u, ú fīī-uaa!” 44Ní digaŋgandambi bin bi nìn kpáá ki ŋàl̄-uee mun nìn sìí-u míǹ mbaantiim. 45Kuwiŋkuluuee, dibɔmbɔndi jéetì kitiŋ kɔkɔ pu ki tin sāā tikúti tita. 46Ki cá tikúti titee, Yeesu fáá mbiil mpɔn, yii: “Eelii, Eelii, lama sabakitanii?” (Taapu sá yii, M-Nimbɔtiu, m-Nimbɔtiu, ba ŋá ní a dū-mi ki fá?) 47Yeesu fáá mbiil mimmee, ní bin bí niinee biba gbìl̄ u-biiliŋuee pu, ní ki lī yii: “U yíì Eelii dee!” 48Ní bi-kansikin ubɔ sáǹ ki yɔ̃oǹ kuca ki múĺ ndaam min gàm̀ee ni, ki dūu túuń ŋkpɔndɔ pu ki tīī-u ú nyò. 49Ama ní bin kíǹee bí yii: “Yàntī! Tí kpèèmaan Eelii yaa làá dāá fīī-u!” 50Yeesu gítī fáá mbiil mpɔnee ní ki dū u-fām ki tīī ki kpíì. 51Niinee, sata un bi nìn dūu pītì Kunimbɔtidii poon ki gāntì laakin bi yíì circir páaa laŋkee nì laan kíǹee cúū cátì yilpu ki tin kátì taapu, ní kitiŋ cīŋkì, ní titaŋkpanaakɔti cúū búkutì, 52ní akaakul wāaǹ, ní bin nìn nɔ́ɔ́ Unimbɔti ki kpíìyee tikpil fīkitì, 53ki nyáń bi-kaakuliŋin. Yeesu fìkititam boonee, an nibee kɔ́ Jeerusaleem tiŋkin, ní binib tikpil ká-bi. 54Room soojakpiliu nì u-yab bin nìn cí Yeesuee nín ká kitiŋ cìŋkitam nì tin kɔkɔ péējítèe, ní tifaandi cúú-bi tikpil ní bi lī yii: “Tiŋman, kijapaai nee lafun sá Unimbɔti Jipɔɔn ní.” 55Binimpoobi kupaau mun nìn yú ndan ki kpèeń. Bi nìn céeǹní-u doooo Gaaliilee ní ki tútuǹ-u atuun. 56Maarii un sá Magdala tiŋkinee nì Maarii un sá Jaaki nì Jooseefi nee, nì Seebeedee jipɔmbi na nìn bí bi-kansikin. 57Kujoou jɔ́otèe, ní ugaaja ubɔ dɔ́miń laakin bi nìn kpáá Yeesuee, bi yíì-u Jooseefi, u sá Arimatee tiŋkin, ki mun nìn sá Yeesu boonnooliu. 58Ní u cūtì ki ká Piilati, ní ki mēē-u nsan kí yòon̄ Yeesu wunti, ní Piilati bí yii bí dūú tīī-u. 59Ní u cūtìi yɔ̃oǹ, ki nyàab̄ ŋŋaapiin mpɔɔn ki dūu fìn̄-u, 60ní ki cáā ŋá u-kaakupɔndin din u nìn lùkū ditaŋkpalinee, ní ki bíntì ditaŋkpakpaandi diba ki pīiǹ dikaakul nyɔkɔpu, ní ki búntì. 61Maarii un sá Magdala tiŋkinee nì Maarii un kíǹee mun nìn cūtì ki kā ki pìl̄ dikaakulee nyɔkɔpu. 62Bi nín bɔ́ntì ŋwiŋŋuŋfikaa, kutaa wúntèe, ní bisaraaŋakpilib nì Fariisab nɔ́ɔ́ dicilpu ki cūtìi ká Piilati, 63ní ki bí-u yii: “Ukpil, ti téetí yii unyimɔndaan nee nín nìn dáá bí dimaŋfalinee u nìn bí yii, u yaa kpíìyee, winta dalee u dàá fìkitī. 64Míǹ puee, yàntī soojab ń cù kí cīití u-kaakul ali iwiin ita, an nín dàá ŋá pu u-boonnooliibi ń taa dāan̄ kí yò u-wunti kí tùkù samaa yii u fīkitèe: mimmee, nnyimɔn gbanti ŋúǹ dāa pɔ́ɔkí kí jītíǹ mpeepeekaa.” 65Ní Piilati kíí-bi yii “Ni cáá soojabaa! Cáámaan-bi bí cīití u-kaakul ni nín là puee.” 66Ní bi dū kudaaŋŋu ki nákaǹ ditaŋkpalee pu ubɔ yaa gbēēyee bí bée, ní ki cáá soojab ki cíitì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\