MAATIU 28

1Ŋwiŋŋuŋfikaa jítì ku wúntì kɔɔsil ntaafaabɔmbɔminee, Maarii un sá Magdala tiŋkinee, nì Maarii un kíǹee cūtì kí kpèè dikaakul. 2Kpalaayee kitiŋ cīŋkì tikpil, ní Unimbɔti tūuŋŋu ŋubɔ nyánní yilpu ki dɔ́miń ki cúú ditaŋkpakpaandee ki bíntì ní ki kāl̀ di-pu. 3U nìn jìl̀ kii utaa nín ŋmɔ́ò puee, ní u-wampeeŋkaati pīiǹ káŋkaŋ. 4Soojab nín wál̀-uee, ní bi fāŋkì tikpil, bi-wunti bíī jìkì ní bi fìkī. 5Ní Unimbɔti tūuŋŋuee bí binimpoobee yii: “Nimbi taa fàŋkìmaan! M nyí yii ni nyàab̀ Yeesu un bi kpáá ndɔpuntikaa puee ní. 6Waa bí doo, u fīkitì, kii u nín nìn péēlī puee. Dāan̄ kí kpèèmaan laakin u nìn dɔ̄ee, 7kí nīn cámaan malaa, kí tùkù u-boonnooliibi yii u fīkitì ditaŋkpiilin. U dàá lìntī kí cù Gaaliilee, niin ní ni dàá tin ká-u. Tin m cáá kí tùkù-nee dee.” 8Niinee ní bíǹ búntì malaa, tifaandi nì dipɔɔpiŋkpaandi kɔkɔ ŋmàl̄, ki sáń ki cá kí cáá dinyɔɔbundee kí tùkù Yeesu boonnooliibi. 9Niin kpalaa ní Yeesu tú-bi nsan ní ki jáam̀-bi, ní bi sútì ki pìl̄-u ní ki lítì u-nimiin ki jáam̀-u. 10Ní Yeesu bí-bi yii: “Taa fàŋkìmaan! Cù kí tùkùmaan m-nabiyaamu yii bí nīn cá Gaaliilee. Niin ní bi dàá tin ká-mi.” 11Ŋyunti ŋun binimpoobee dáá bí nsanni ki cée, ní soojab bin nìn cí dikaakulee biba cūtì kitiŋin ki máafì bisaraaŋakpilib tin jítèe kɔkɔ. 12Ní bíǹ kpáfì Juuda yab kpilib ki sòon̄ ki gbìlīǹ tɔb, ní ki nyàab̄ kunimigbaau ki ŋéeb́ soojab nyɔmmu, 13ní ki tùkū-bi yii: “Ní lì yii, kunyeeu timbi dɔ̄ ki gèeǹee, ní u-boonnooliibi dɔ́miń ki yùn̄ u-wunti. 14Báà gɔmina yaa gbìl̄aaa, timbi dàá sòkɔl̀-u kí nyāntí-ni tibɔtin.” 15Ní soojab fɔ̃ɔ̃ animil, ní ki ŋá bi nín bí bí ŋá puee. Ní an bɔtee gbītì Juuda yab kansikin ki dāa sāā díǹ. 16Yeesu boonnooliibi saalaa nì ubɔee búntì Gaaliilee gbantaŋki kiba pu, laakin Yeesu nìn bí bí kíntí-uee. 17Bi nín ká-uee, ní bi gbāaǹ ki jáam̀-u, ama nì míǹ kɔkɔee, bi-kansikin biba nìn dàkafī mili mili. 18Ní Yeesu sútìń ki sòon̄ nì bi, yii: “M fɔ̃ɔ̃ ipɔn kɔkɔ yilpu nì taapu kɔkɔ pu. 19Míǹ puee, nín̄ cámaan atimbun kɔkɔ nib cee kí dū-bi kí kpántí m-boonnooliibi, kí fàl̀-bi Unimbɔti nyim, Ubaati, nì man u-Jipɔɔn nì Circir Fām yindi pu; 20kí dàkà-bi bí nīn ŋúb́ tin kɔkɔ m tīī-ni ní ŋée. Ní nīn nyí yii m bí ni-cee baabadal ali duulnya kúntitam.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\