MAATIU 3

1Ŋyunti gbantee ní Jaan un fùul̀ binib Unimbɔti nyimee dɔ́miń ki bíī báakí Unimbɔti bɔti Juudee pɔɔkun, yii: 2“Kpántímaan ni-bimbim kun puee Unimbɔti beel sútì ki pìlìń-ni.” 3Jaan pu ní Unimbɔti bɔnaatiliu Eesayi nìn sòon̄ ki bí yii: “Ubɔ báakí kupɔɔun yii: Bɔ́ntímaan ti-Dindaan saŋŋu kí tàntīmaan u-sambiyaamu kí cīití-u.” 4Jaan nìn pēēugutaamu kuti bɔkutil ní ki gbìn̄ ŋgban dambalau u-caŋin, ní ki ŋmɔ́ò inaakitoon nì tisiil ŋmaniŋma. 5Jeerusaleem yab nì Juudee kɔkɔ, nì bin kɔ́ò Jɔɔdan mɔɔl caŋinee kɔkɔ yab nìn dòoń Jaan cee 6ki bìitī bi-kpitii pu ní Jaan fùul̀-bi Unimbɔti nyim Jɔɔdan mɔɔlin. 7Jaan nín ká yii Fariisab nì Sadusab dòoń ú fàl̀-bi Unimbɔti nyimee, ní u bí-bi yii: “Nimbi bin tū kii ikoowaatee, ŋma tùkū-ni yii ní sāǹ kí nyā Unimbɔti ŋuul din dòońee ni? 8Nín̄ ŋáaḿmaan atuun ŋin dàkà yii ni fá ni-kpitiiyee 9kí taa nín̄ kā ki dàkafī ki gà ni-biŋŋi yii: 'Abraam sá ti-naanja'. Ibaamɔn ní m tùkū-ni, Unimbɔti ŋūǹ kí dū ataŋkpee nee kí kpántí Abraam naantiibi. 10Unimbɔti bɔ́ntì kicɔkɔ ki bíl̀ isufi taapu kí kpìkitī-i. Busubu bun kamaa yaa kaa lòoǹ abimɔntee bi dàá gāā-bu kí tɔ̄ ŋŋmin ní. 11Man cáá nnyim ní ki fùul̀-ni ki dàkà yii ni bíī kpántí ni-bimbim, ama un dàá dāan̄ man boonee dàá dāá fàl̀-ni nì Unimbɔti Fām nì ŋŋmi ní. Úǹ cáá mpɔn ki jítiǹ man, maa sàafì kí nīn sá u-yumbuu kí yòon̄ u-naatakaŋ gba. 12Úǹ ŋúb́ u-yubakalkaaku, ní ki dàá bàkal̀ kí gàntī tifin nì idi, ní kí dū idi kí ŋá kulɔŋun ní kí dū tifinee kí dūú tɔ̄ ŋŋmi ŋun kaa kúù jaanjaanee ni.” 13Ní Yeesu nyánní Gaaliilee ki dɔ́miń Jɔɔdan mɔɔl caŋin Jaan cee ú fàl̀-u Unimbɔti nyim. 14Ní Jaan yíì, ki bí-u yii: “Man di bàà máaǹ kí dāan̄ sii cee sii ń fàl̀ man, ní sii gítī dɔ́miń man ń fàl̀-saaa?” 15Ní Yeesu bí-u yii: “Kíí tí ŋá míǹ kɔŋkɔnnee kun puee an máaǹ tí ŋá míǹ kí nɔ́ɔ́ min kɔkɔ Unimbɔti bàlfēe.” Niinee ní Jaan kaa ti kpákaǹ-u, ní ki fùl̄-u. 16Ŋyunti ŋun Jaan fùl̄-u ki dɔ́ò, u bíī nyēeń nnyiminee, kpalaayee ní kutagbɔŋu cúū pīitì, ní u wál̀ Unimbɔti Fām kpákatìń u-pu ki bí kii dibeenanjilee, 17ní bi gbìl̄ Unimbɔti sòon̄ní kutaa pu yii: “Un bí nee di sá man Jipɔɔn un m néeń tikpilee; úǹ ní m-pɔbil fáatì.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\