MAATIU 4

1Boonee ní Unimbɔti Fām cáá Yeesu ki cūnnì kupɔɔun Sitaan ń cɔ̄ŋkì-u. 2Ní u bɔ́ob́ kinyɔkɔ iwiin imuŋku ili, tinyati mun imuŋku ili, ní ŋkùm kíǹ ki cáá-u. 3Ní Sitaan sútì ki pìl̄-u, ní ki bí-u yii: “A yaa lafun sá Unimbɔti Jipɔɔn, á yàntī ataŋkpee nee ń kpántí tijin á jī” 4Ní Yeesu yíì ní ki kíí-u yii: “Unimbɔti takaldau lī yii: 'An kaa sá tijin dijil ŋmaniŋma di yì unil maŋfal, ama, unil ń nīn tɔ́ Unimbɔti bɔtee di yì u-maŋfal.' ” 5Ní Sitaan cáá-u ki cūnnì Jeerusaleem ní ki cáá-u ki tɔ́kɔǹ Kunimbɔtidii yilpu kúntikūnti, 6ní ki bí-u yii: “A yaa sá Unimbɔti Jipɔɔn, yùkū kí tìin̄ taapu tiba kaa làá ŋá-si; kun puee an ŋmàn̄ Unimbɔti takaldaun yii: “Unimbɔti dàá yàntī u-tūuni ń nīn tíkí-si i-ŋaanin a-taal ń taa gbéetí ditaŋkpal.” 7Ní Yeesu tí yíì ní ki kíí-u yii: “An lī Unimbɔti takaldau poon yii: 'Á taa cɔ̄ŋkì ti-Dindaan a-Nimbɔtiu.' ” 8Ní Sitaan tí cáá-u ki jɔ́m̀ dijoofɔŋfɔkɔl diba pu, ní ki yāntì u ká abee ŋin bí duulnyanee kɔkɔ nì ŋi-nyooti, 9ní ki bí-u yii: “A yaa gbāaǹ ki jáam̀-mi, m dàá dū an kɔkɔ kí tīī-si.” 10Niinee Yeesu bí-u yii: “Sitaan, sútí niin kí wàatī-mi! Kun puee an ŋmàn̄ Unimbɔti takaldau poon yii: 'Ti-Dindaan a-Nimbɔtiu baba ní an sá á jāam̀, kí nīn bí úǹ baba tundin.' ” 11Ní Sitaan cāntì-u ní Unimbɔti tūuni dɔ́miń u-cee ki tīī-u tijin. 12Yeesu nín gbìl̄ yii bi cúú Jaan ki pīiǹ sarkee ní u yíkì ki nín cá Gaaliilee, 13ki bàn̄ee kaa kɔ́ò Naasaareeti ní ki kɔ́òń Kapeenaayum Gaaliilee mɔɔl caŋin, laan sá Sabiilɔn nì Neeftalii tiŋkinee. 14An ŋá kii Unimbɔti bɔnaatiliu Eesayi nín nìn sòon̄ ki síiǹ puee dee, yii: 15“Sabiilɔn nì Neeftalii timmu yab, tiŋku watil pú, Jɔɔdan buŋgbandi lapu, Gaaliilee tiŋki, laakin bin kaa sá Juuda yabee kɔ́òyee, 16Niin ní inifunaan in kɔkɔ nìn kɔ́ò dibɔmbɔndinee dàá dāá ká ŋwalfikpaan! Bin nìn kā ŋkúm bɔmbɔndinee ŋwalfi dàá dāá ŋmíntí bi-pu.” 17Kí yòon̄ ŋyunti gbantee ní Yeesu kíĺ ki bíī sòoǹ Unimbɔti bɔti, yii: “Kpántímaan ni-bimbim kun puee Unimbɔti beel sútì ki pìlīń-ni.” 18Yeesu nín bíī kpàkaǹ Gaaliilee mɔɔlee, ní u ká nnabiyaamu muli: an nìn sá Siimɔn un bi yíì Piyeeree nì u-naal Andree. Bi nìn sá bijɔncuuliibi ní ki bíī tòɔ́ kulaaŋŋu. 19Ní Yeesu bí yii: “Dāan̄ kí nīn nɔ́ɔ́maan-mi, ḿ dū-ni kí kpántí bin cāabìń binib m-ceeyee.” 20Dicilpu niin ní bi yāntì bi-laanti ki kíǹ ki táá-u. 21U gítī cūtì nyɔkɔpuee, ní ki ká binib bili, bí mun tí sá unil nì u-naal, an sá Jaaki nì Jaan Seebeedee jipɔmbi, bi nìn kā biŋalimbun bi nì bi-baa ki ŋáŋkí bi-laanti. Ní Yeesu yíiń-bi, 22ní bi yāntì bi-baa nì bi-ŋalimbu niin, ní ki táá Yeesu. 23Yeesu nìn yìiǹ Gaaliilee timmu kɔkɔn ki dàkà akpafidiinni ki sòoǹ tibɔmɔntiil tin sá Unimbɔti beel bɔtee, ki cāantí bideembi nì bibunliibi kɔkɔ samaa kansikin. 24Siirii yab kɔkɔ nín gbìl̄ tin Yeesu ŋáańee ní bi cáań bin kɔkɔ būǹ tigbaŋweeŋkpitilee nì bin bí iyaliŋkin tikpilee. Bin pu arasiniibi kēe nì bibimbidambi nì bifaliŋfaambi, ní Yeesu cáaǹ bi-kɔkɔ. 25Ní dinikitikpaandi nìn kíǹ ki nɔ́ɔ́-u, ki nìn nyánní Gaaliilee nì ntimu saalaa watil, nì Jeerusaleem nì Juudee tiŋkin nì kitiŋ kin bí Jɔɔdan buŋgbandi lapu puee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\