MAATIU 5

1Yeesu nín ká dinikitikpaandi gbantee, ní u jɔ́m̀ ki kāl̀ dijool pu, ní u-boonnooliibi sútì ki pìl̄-u. 2Ní u kíĺ ki bíī dàkà-bi yii: 3“Án nīn mɔ̄ǹ bin sīntiǹ bi-ba ki tīī Unimbɔtee kun puee bi sá Unimbɔti beelin yab. 4“Án nīn mɔ̄ǹ bin bí kunimbaaunee kun puee Unimbɔti dàá dāá ŋméeǹ-bi. 5“Án nīn mɔ̄ǹ binib bin mɔ̄ee, kun puee Unimbɔti dàá dāá tīī-bi kutindaŋu. 6“Án nīn mɔ̄ǹ bin deedee kùm nì deedee nyinnyooŋu cááyee, kun puee Unimbɔti dàá dāá tīī-bi an kɔkɔ. 7“Án nīn mɔ̄ǹ bisaasɔliibi, kun puee Unimbɔti dàá dāá sɔ̄ bí mun saai. 8“Án nīn mɔ̄ǹ bin pɔbiliŋ bí diba nì Unimbɔtee kun puee bi dàá ká Unimbɔti. 9“Án nīn mɔ̄ǹ bin cāabìń ŋgbansɔŋfi bi-jutiibi kansikinee, kun puee Unimbɔti dàá dāá yíiń-bi u-biyaamu. 10“Án nīn mɔ̄ǹ bin ní bi sàantí bi-deedeeu puee, kun puee bi sá Unimbɔti beelin yab. 11“Án nīn mɔ̄ǹ-ni binib yaa bí ki sìí-ni ki sàantí-ni ki mɔ́ntí inyimɔn ki tūntí ni-pu ki sòoǹ tikpitil kamaa ni-pu ni nín sá man yabee puee. 12Án nīn mɔ̄m̀maan-ni ní nīn fàal̀, kun puee tipaakpaandi dɔ̄ yilpu ki cí-ni. Míǹ mbaantiim ní bi nìn tí sāaǹ Unimbɔti bɔnaatiliibi bin nīn péé péé ki kāl̀ ní nimbi dāa nín páaǹní boonee.” 13Ní Yeesu kútì ki lī yii: “Nimbi di sá kii ŋyaam ki tīī duulnya. Ŋyaam yaa kpíìyee, mana ní bi gítī ŋūǹ kí ŋá ní mí fàtīí mɔ̄ɔkì? Mimmee maa ti bí tiban dee, see bí dū-mì kí fá mmɔŋki, ní binib jītí ki tà. 14“Ni sá kii ŋwalfee ní ki tīī duulnya. Kitiŋ kin bi máń ki tɔ́kɔǹ kigbantaŋ puee kaa lìkintí ki-ba pu. 15Baa tí tùutī fitila kí dū dibool kí cíkiń u-pu asee bí dūú tɔ́kɔń dikɔl pu ní án nīn wāĺ bin kɔkɔ bí kudiinee. 16Míǹ ní ni-walfiŋu ń nīn ŋmíntí binib, bí ká tiŋan tin ni ŋáańee, kí pàkà ni-Baa Unimbɔti un bí yilpuee.” 17“Ní taa dàkafì yii m dɔ́miń kí kpìtī Mooisi marab nì tin Unimbɔti bɔnaatiliibi nìn sòon̄ee, maa dɔ́miń kí kpìtī, m dɔ́miń kí bɔ́bití bi-taapu nín sá puee ní. 18Ibaamɔn ní m tùkù-ni, ŋyunti ŋun ní yilpu nì taapu dáá bée, marabee poon tiŋmaŋmabiti báà kubɔ kpá kí fɔ́táaa, kilɔmbiki báà kiba mun kpá kí kpìtī kí dāá sāā tiwan kɔkɔ kúntitam. 19An pu ní un di yaa kpītì kimarawaai kiba ní ki dàkà bin kíǹee yii bí nīn ŋáań mimmee, udaan dāa sá kiyaawaai ní Unimbɔti beelin. Ama un di yaa ŋúb́ marab ní ki dàkà binib bí nīn ŋáań mimmee, udaan dāa sá ukpaan ní Unimbɔti beelin. 20Ibaamɔn ní m sòoǹ nì ni, ni yaa kaa bí deedee ki jítiǹ bimaradakaliibi nì Fariisab, naa ŋūǹ kí kɔ́ Unimbɔti beelin.” 21“Ni gbìl̄ bi tùkū ti-naanjab yii: 'Á taa kpò unil, un kamaa yaa kūū unilee, see bí cáá udaan ibɔsoon kí dáaĺ u-tafal.' 22Ama man tùkù-ni yii un kamaa di yaa fɔ̃ɔ̃ diŋuul u-nabiki puee, see bí cáá-u ibɔsoon kí dáaĺ u-tafal. Un yaa sīī u-nabiki yii 'Kinaatuuyee,' see bí cáá-u bibɔsooŋkpaambi cee, ní un yaa sīī u-nabiki yii 'Kunifaŋuee,' udaan máaǹ bí cáá-u ditafadaaldi ŋmiŋun ní. 23An puee a yaa cáań saraa nsaraafan pu kí tīī Unimbɔti ní ki téetì yii a-nabiki díkí a-pu tibee, 24yàntī a-saraau nsaraafan cee kí cùú ŋāŋkì si nì a-nabikee kansikin, ní kí nín gítiń kí ŋá a-saraau kí tīī Unimbɔti. 25“A yaa ŋá ubɔ tiba ní u cáǹ-si ibɔsoonee, ŋāŋkì sii nì u kansikin malaa, ŋyunti ŋun ni dáá bí nsannee, an nín dàá ŋá pu ú taa cáá-si kí tīī ubɔsoonli ní ubɔsoonlee mun ń dū-si kí tīī plisi, ní úǹ ń cáá-si kí pìin̄ sarkee. 26Ibaamɔn ní m tùkù-si, bi yaa cáá-si ki tɔ́ niinee see á pà a-pɔndi nyíkínyiki, báà gboo kaa kīntí, ní bí nín líí-si.” 27Ní Yeesu bí-bi yii: “Kee ni gbìl̄ bi síiǹ yii: 'Á taa ŋá tilaakpaalaa?' 28Ama man tùkù-ni yii un kamaa di yaa kpēēunimpu ki bàà là kí mònnì-uee kpáàā ŋá tilaakpaal dee, u-pɔbilin. 29An puee a nín kpèé kuŋyee yaa kaa fáatì Unimbɔtee lēēan landɔkɔi a-ni, kun puee an ŋān̄ ki tīī-si á taa ŋá an kpitii kí taa láā kɔ́ ŋŋmi ŋun kaa kúù jaanjaanee ni, kii an nín ŋān̄ ki tīī-si bí lúkutí a-nimil diba kí fá á ŋmátí nì a-nimiliŋ liitil ń nīn kā á kpú puee. 30A-ŋaŋgiil di yaa làá tí yàntī á lítí ikpitinee, gùutī-ŋu kí fá, an sɔ́ a-wunjandi diba ń nīn kpá, ki jítiǹ a-wunti ń nīn bí mmɔm kí kɔ́ ŋŋmin.” 31“An tí lī yii: 'Sii un yaa làá jà a-nimpuuee ń tīī-u takalda un dàkà kun pu ní a jì-uee ní kí nín jà-u.' 32Ama man tùkù-ni yii: Sii un kamaa nimpuu yaa kaa nyáń a-boon ní a yaa jìn̄-uee, a dū-u ki síiǹ tilaakpaal saŋŋu pu dee. Ní un mun yaa cáá unimpu un bi jìn̄ee mun ŋá tilaakpaal.” 33“Ni gítī tí gbìl̄ bi nín tùkū ti-naanjab yii: 'Á taa pùtī Unimbɔti yindi fam, a yaa pūtì-u ki bí yii a làá ŋá puee, ŋá míǹ kí tīī-u.' 34Ama man tùkū-ni yii ní taa péēpùtī kpataaa. Ní taa pùtī yilpu kun puee niin di sá Unimbɔti beejal, 35kí taa pùtī kitiŋ, kun puee kitiŋ sá u-taaŋi tɔkɔnlaŋki ní, kí taa pùtī Jeerusaleem kun puee Ubɔtikpaan tiŋki dee. 36Á taa pùtī a-yil, kun puee aa ŋūǹ kí yàntī kuyikpibambaantiiu ń pīil̀aaa kaa ŋūǹ kí yàntī kú bòntī. 37An yaa sá á kíí iiiŋyee, kíí 'iiin', an yaa sá á kíí aayeeyee, kíí 'aayee', tin a yaa gítī páaǹ ki lī boonee nyánní Sitaan cee ní.” 38“Ni gbìl̄ bi síiǹ yii: 'Un yaa lēēa-nimilee, a mun ń lēēu-yal kí téeǹ, ní un yaa lēēa-nyindee a mun ń lēēu-yal kí téeǹ.' 39Ama man tùkù-ni yii, a-juti yaa ŋá-si ikpitee, á taa dū ikpiti kí tò-u ipɔntoon. Bi yaa fáá a-ŋaŋgiitaŋkpanjil ntampee, fàtī a-ŋaŋgan yal kí tīī bí fáá. 40Ubɔ yaa là kí kɔ́ǹ-si tibɔtin kí fɔ̃ɔ̃ a-bɔkutiikee, dū a-bɔkutikpaandi kí kūtì kí tīī-u. 41Uyidaan yaa páb́-si yii á túń diwaŋgul kí còom̀ ditaŋkpal dibee, á túń diwaŋgulee kí còom̀ ataŋkpee ali. 42Ubɔ yaa mēē-si tibee, pɔ̄-u, kí taa fàtī a-boon kí tīī un dɔ́miń a-cee kí pìnnì tibee.” 43“Ni gbìl̄ bi síiǹ yii: 'Á nīn néeń a-bɔɔ, kí nīn ná a-nannanliu.' 44Ama man tùkù-ni yii ní nīn néeń ni-nannanliibi kí nīn mèé Unimbɔti ki tìì bin sàantí-nee, 45mimmee, ni sá ni-Baa un bí yilpuee biyaamu dee, kun puee úǹ yàntī u-wìiŋ́ŋu nyēēki tìì binikpitib nì binimɔntiibi ní ki yàntī utaa nì ki tìì bin bí deedeeyee nì bin kaa bí deedeeyee. 46Ni yaa néeń bin néeń-nee ŋmaniŋmee, ba paatii ní ni gítī kā ki cí kí dāá fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti cee? Kaa sá míǹ ní bifɔtiliibi bin ni kpèé yii bi sá bikpitibee mun ŋáańaaan. 47Ni yaa tí jáaḿ ni-nabiyaamu ŋmaniŋmee, la di nyáń u-ba? Bin kaa nyí Unimbɔtee mun ŋáań míǹ mbaantiim naa! 48Míǹ puee ní nīn cáámaan mbimbimɔntiim tikɔkɔ poon kii ni-Baa un bí yilpuee nín cáá puee.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\