MAATIU 6

1“Ní nīn nyí nì ni-ba kí taa nín̄ nyāntí ni-deedeebitam ki dàkà binib yii bí ká-ni. Ni yaa ŋáań tiŋan ki dàkà binibee, naa tin gítī kāntí ipaati iba ni-Baa un bí yilpuee cee. 2“A yaa làá pɔ̄ uwɔfi ubɔ tibee, taa nín̄ báakí bí ká yii sii di bíī tìì tiba, kii ipoonnyoondambi nín báakí adan pu nì akpafidiin ni puee. Bi ŋáań míǹ binib ń nīn pàkà-bi ní. Ibaamɔn ní m tùkù-ni, bi fɔ̃ɔ̃ bi-paatii ki dɔ́ò. 3Ama sii yaa làá pɔ̄ uwɔfi tibee, á tīī a-ŋaŋgan ń taa nín̄ nyí a-ŋaŋgiil nín ŋá tiŋyee. 4Á ŋá dibalin, ní a-Baa un wāĺ dibalinee ń téeǹ-si.” 5“Ni yaa bíī mèéyee taa nín̄ mèémaan kii ipoonnyoondambi bin néeń ki yūlfí dicancaal akpafidiin ni nì asaŋkaŋkpil ki mèé báà ŋma ń nīn wāĺ-bee. Ibaamɔn ní m tùkù-ni, bi fɔ̃ɔ̃ bi-paatii ki dɔ́ò. 6Ama, a yaa làá mèèyee, kɔ́ a-diikun, kí dūú pìin̄ kí mèè, a-Baa bí dibalin niin. A-Baa un wāĺ tin a bíī ŋáań dibalinee dàá pà-si. 7“Ni yaa bíī mèéyee, taa nín̄ bùsīmaan anyɔɔbun ŋin kaa cáá taapuee kii bin kaa nyí Unimbɔtee nín ŋáań puee, ki dàkafī yii bi yaa mèé tikpilee ní Unimbɔti dàá pīlfiǹ-bee. 8Nimbi ń taa fɔ̃ɔ̃ bíǹ nín ŋáań puee, kun puee ni-Baa nyí kun páb́-nee ki wāatì ní ni dāa nín mēē-u. 9Nín̄ mèémaan yii: 'Ti-Baa un bí yilpuee, yàntī bí béé yii a sá Unimbɔti circirdaan, 10kí yàntī a-beel ń dāan̄, bí ŋá a nín là puee taapu doo kii bi nín ŋáań yilpu puee, 11kí pɔ̄-ti díǹ jikaati. 12Kí dū ti-kpitii in ti yīntiǹ-see kí pɔ̄-ti kii ti mun nín cáá bin yīntiǹ-tee kpitii ki pūǹ-bi puee. 13Kí taa pɔ̄ mpaan Sitaan ń kīil̀-ti, ama á nyāntí-ti u-ŋaan. [Kun puee sii di yì dibeel nì mpɔn nì tinyool kí nīn cá jaanjaan. Ameen'.] 14Di sá yii ni yaa cáá tin ni-jutiibi yīntiǹ-nee ki pūǹ-bee, ni-Baa un bí yilpuee dàá dū tin ni mun yīntiǹ-uee kí pɔ̄-ni. 15Ama ni yaa kaa cáá tin ni-jutiibi yīntiǹ-nee ki pūǹ-bee, ni-Baa un bí yilpuee kaa làá dū ni mun kpitii kí pɔ̄-ni.” 16“Ni yaa bɔ́ob́ kinyɔkɔee ní taa bīil̀ ni-nimiini kii ipoonnyoondambi nín ŋáań puee, bíǹ bíiĺ bi-nimiini binib ń béé yii bi bɔ́ob́ kinyɔkɔ ní. Ibaamɔn ní m tùkù-ni, bi fɔ̃ɔ̃ bi-paatii ki dɔ́ò. 17Ama sii yaa bɔ́ob́ kinyɔkɔee, fíntí a-nimiin kí càatī a-yikpiti, 18an nín dàá ŋá pu báà ubɔ ń taa béé yii a bɔ́ob́ kinyɔkɔee, see a-Baa un bí dibalinee baba ń nīn nyí, ní a-Baa un wāĺ dibalinee ń tīī-si a-paatii.” 19“Ní taa nín̄ nyàab̀maan tigaajati ki sīintí ni-ba taapu doo laakin dikɔtuul ŋūǹ kí mɔ́ an ŋūǹ kí tí dāmintì muee, binaayub mun ŋūǹ kí cíĺ kudii kí kɔ́ kí yò tiwanee. 20Nín̄ ŋáaḿmaan min fáatì Unimbɔtee ní ú dū ipaati kí síiń-ni yilpu laakin dikɔtuul kpáaa tiwan kaa dámintáaa binaayub mun kaa ŋūǹ kí cíĺ kí kɔ́ kí yòee. 21Kun puee laakin a-gaajati bée, niin ní a-landɔkɔŋu mun bí.” 22“Unil nimiliŋ di sá u-wunti fitilau. A-nimiliŋ yaa wāĺee a-wunti kɔkɔ bí ŋwalfin ní. 23Ama a-nimiliŋ yaa kaa wāĺee a-wunti kɔkɔ bí dibɔmbɔndin ní. Ŋwalfi ŋun bí a-nee yaa sá dibɔmbɔndee, mimmee dibɔmbɔndee kaa cáá juti.” 24“Unibaanti kaa ŋūǹ kí nīn sá bikpilib bili tɔntɔnliu: see ú nīn ná ubɔ kí nīn néeń un kíǹee, ú dū u-ba kí tīī ubɔ ní kí nīn kpèé un béeyee fam. Naa ŋūǹ kí nīn sá Unimbɔti tɔntɔnliibi kí nīn sá animil mun tɔntɔnliibi.” 25“An pu ní m tùkù-ni yii: Ní taa nín̄ yáliŋkí kun ni dàá jī ki dàá nyò kí nīn bée, nì tin ni dāá pèen̄ee pu. Di sá yii dimaŋfal jítiǹ tijin, ní tiwun mun jítiǹ abɔkuti, àá an kaa sá míǹ? 26Kpèèmaan nnɔmbiyaamu mun ŋàaǹ kutaa puee, muaa būul̀aaa kaa cēēyaaa, kaa cáá cakalaabi ki kpáafí tijikaal, ama ni-Baa un bí yilpuee kpīintí-mu, kin nimbi bin jítiǹ nnɔmbiyaamu kpataaayee ní ni-Baa un bí yilpuee kaa nín kpèéee? 27Ni-kansikin ŋma di ŋūǹ kí nīn kā ki nìiǹ, kí gbéeǹ u-maŋfal fɔkɔŋŋu pu fiii? 28“Kin, ba pu ní ni kā ki yáliŋkí kun ni dàá pèen̄ee pu? Kpèèmaan, nsupumpukum min nyēētisatinee: maa tūǹ ditundaaa, kaa lù satab, 29ama m tùkù-ni yii ubɔti Saloomɔn, nì u-gaajati kɔkɔee, waa ŋúń ki ká tiwannyaandi ki pēeǹ an bàn̄ mpumpukum gbanti kansikin miba nyaaŋku. 30Unimbɔti yaa nyāantí míǹ timool tin bí tisatin díǹ, fool ŋŋmi ń dāá wò-tèe, mimmee waa làá ŋá án jītíǹ míǹ ki tīī-naaan? Ba pu ní ni-fookiiu kaa náaǹ míǹ! 31Mimmee, taa nín̄ yáliŋkímaan, yii: 'Ti dàá jī ba? Ti dàá nyò ba? Ti dàá pèen̄ ba?' 32An sá bin kaa nyí Unimbɔtee di nyàab̀ tíǹ múlmul. Ama nimbi Baa un bí yilpuee nyí yii an wanti kɔkɔ máaǹ ní nīn cáá-tì. 33Péé kí nyàab̀maan Unimbɔti beel nì deedee un u bàlfī-ni yii ní nīn bée, ní Unimbɔti ń dū tin kíǹee kí kūtì-ni. 34Míǹ puee ní kpèè díǹ yati, ní taa nín̄ yáliŋkímaan fool pu. Fool mun nì u-yati ní. Ŋwiin kamaa nì ŋu-gìńdi ní.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\