MAATIU 7

1“Taa nín̄ sòom̀maan tɔb bɔti, an nín dàá ŋá pu ní Unimbɔti ń taa láā sòoǹ ni mun yatee. 2Min min ní a dì kí sòoǹ a-nabiki bɔtee, míǹ ní Unimbɔti dàá dī kí sòoǹ si mun yati: a nín ŋmàntī min kí tīī a-jutee, míǹ ní u dàá dāá ŋmàntī kí tīī si mun. 3Ba pu ní a wāĺ kimɔmbiki kin kā a-nabiki nimilinee, ní kaa wāĺ didɔjal din kā sii a-ba yalinee? 4Mana ní a ŋūǹ kí lì yii: 'M-nabiki, yàntī ḿ lēē-si kimɔmbiki a-nimilin,' ŋyunti ŋun didɔjal kā sii nimilinee? 5Mpoonnyoondaan, péé kí lēēdidɔjal din kā sii a-ba nimilinee kí wàatī, ní kí nín wāl̀ mmɔntiimin kí lēēkimɔmbiki kin kā a-nabiki yalinee. 6“Ní taa dū tin bí circiree kí tīī iboo, i dàá fàtīí tòntī-ni; kí taa dū ni-beedimbiliŋ kí lúkú afab, bi dàá tāā kí bīil̀.” 7“Mèèmaan Unimbɔti, u dàá tīī-ni; nyàab̀maan, u dàá yàntī ní ká; fáámaan, u dàá pìitī-ni kipunyɔkɔ. 8Kun puee sii un yaa mēēUnimbɔti tibee see ú tīī-si kudɔŋu, ní sii un yaa nyàab̀ tibee see á ká kudɔŋu, sii un yaa tí yú ki fátée see bí pìitī-si. 9Ni-kansikin ubɔ jipɔɔn di yaa mēē-u kpɔnɔ, u kíikí kí dū ditaŋkpal kí tīī-uaaa? 10U yaa tí mēē-u ujɔm, u kíikí kí dū ukoobu kí tīī-uaaa? 11Nimbi binikpitib nyí kí tīī ni-biyaamu tiwammɔntiil, kin miŋa pu ní ni-Baa un bí yilpuee di kaa nín ŋūǹ kí dū tiwammɔntiil kí tīī bin mèé-uee? 12“Min ní ni yaa là bí ŋá kí tīī-nee, nín̄ ŋáaḿmaan míǹ ki tìì bí mun. Mooisi marab nì Unimbɔti bɔnaatiliibi takaldab nín lì puee dee.” 13“Dīmaan kipunyɔkɔwaai kí kɔ́. Kun puee kipunyɔkɔ nì nsan ŋun waayee di cáǹ binib diwaŋkilin, niin ní kunipaau nɔ́ɔ́. 14Ama kipunyɔkɔwaai kin pɔ̄ɔ̄ dijitilee nì nsan ŋun kaa wāāyee di cáǹ binib dimaŋfal laŋki, binib fiii di kāntí-ŋu kí dī.” 15“Ní nīn nyím̀maan ni-ba nì bin yíì bi-ba yii Unimbɔti bɔnaatiliibi kin kaa sée. Bi yaa dòoń ni-ceeyee, bi bí soooo kii ipiiyee, ama ní bi-pɔbiliŋ sá isaakpan, ki cútí. 16Bi-tuuŋŋi ní ni dàá dūú béé-bi, kun puee baa tòɔ́ atùun abɔjanaakun pu, kaa tí kìtī kɔŋkib bukuŋkumbu pu. 17Busumɔntiibu sá kamaa lòoǹ asubimɔnti ní, ní busukpitibu lòoǹ asubikpiti. 18Busumɔntiibu kaa ŋūǹ kí lòoǹ asubikpiti, míǹ ní busukpitibu kaa ŋūǹ kí lòoǹ asubimɔnti. 19Isufi in kɔkɔ kaa lòoǹ asubimɔntee, bi dàá gāā-i ní kí tɔ̄ ŋŋmin. 20An puee, bin yíì bi-ba yii Unimbɔti bɔnaatiliibi kin kaa sée tuuŋŋi ní ni dàá dū kí béé-bi.” 21“An kaa sá bin kɔkɔ yíì-mi yii: 'M-Dindaan, M-Dindaanee' di dàá dāá kɔ́ Unimbɔti beelin, asee bin ŋáań min m-Baa un bí yilpuee lèe baba di dāa kɔ́ò. 22Ibɔsoon dalee binib tikpil dàá dāá lì-mi yii: 'Ti-Dindaan, ti-Dindaan, a-yindi puee Unimbɔti kaa nìn sòon̄ nì ti, ti dūu nāatì binibaaa? Taa jìn̄ arasiniibi a-yindi puɔɔɔ? Taa ŋáaǹ maamaacib a-yindi puɔɔɔ?' 23Niinee ní ḿ dāá tùkù-bi yii: 'Maa nyí-ni ki ká kpataaa. Sútímaan niin kí wàatī-mi, nimbi bikpitiŋaliibee dee.' ” 24“Míǹ ní un kamaa yaa gbìl̄ man bɔti tin m sòon̄ nee ní ki yaa kíǹ ki ŋáań mimmee, udaan náań nì uciŋfiti un máń u-diiku ki tɔ́kɔǹ ditaŋkpal puee ní. 25Utaa dɔ́miń ki nìn̄, ní nnyiŋgbeen dɔ́miń ki léeǹ kudiiyee pu, ní kubuŋkpaaŋŋu jítì, ama kudiiyee kaa lítì, kun puee ku tɔ́kɔ́ ditaŋkpal pu. 26Ama un kamaa di yaa gbìl̄ man bɔti tin m sòon̄ee ní kaa ŋáań mimmee náań nì ugbaan un máń u-diiku ki tɔ́kɔǹ dibul puee ní. 27Utaa dɔ́miń ki nìn̄, ní nnyiŋgbeen dɔ́miń ki léeǹ kudiiyee pu, ní kubuŋkpaaŋŋu dɔ́miń ki jítì, ní ku lítì ki nàn̄ dúsídusi.” 28Yeesu nín sòon̄ ki dàkā samaayee ki dɔ́òyee, ní u-dàkatam gbanti kɔ́-bi tikpil, 29kun puee úǹ dàkatamee cáá mpɔn, kaa bí kii bimaradakaliibi yamee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\