MAATIU 8

1Yeesu kpákatìń dijool puee, ní kunipaau nɔ́ɔ́-u. 2Ní unyaŋgbanti ubɔ sútìń ki pìl̄-u, ki gbāaǹ u-nimiin ki bí-u yii: “Ukpil, cáaǹ-mi kun puee m nyí yii a yaa là, a ŋūǹ kí cáaǹ-mi m-wunti ń ŋāŋkì.” 3Yeesu tāntì u-ŋal ní ki gbēē-u, ní ki bí yii: “M là. Pɔ̄ɔkìm̄!” Niin niin ní uninjee pɔ́ɔkì ní u-wunti ŋáŋkì. 4Ní Yeesu bí-u yii: “Pīlfì tiŋan: á taa tùkù báà ubɔ tibɔti nee, ama á cáá a-ba kí dàkà usaraaŋal ú bée yii a-wunti ŋáŋkì, ní kí ŋá saraa kii Mooisi marab nín lī puee ní usaraaŋal ń tùkù báà ŋma yii a pɔ́ɔkì.” 5Yeesu nìn kɔ́ Kapeenaayum tiŋkinee, ní Room soojakpiliu ubɔ sútìń ki pìl̄-u ki gbāam̀-u yii: 6“Ukpil, m-tɔntɔnliu dɔ̄ kudiin ki būǹ, ki fàl̄ ki yáliŋkí tikpil.” 7Ní Yeesu bí-u yii: “M dàá cù kí cáaǹ-u” 8Ní usoojakpilee bí-u yii: “Ukpil, maa máaǹ á kɔ́ m-dumpu. Péēlì dinyɔɔbundi dibaba m-tɔntɔnliu dàá pɔ̄ɔkì. 9Di sá yii man m-ba, m cáá bikpilib bin taapu m béé, ní ki mun cáá soojab bin mun bí man taapuee. M ŋūǹ kí tùkù ubɔ yii: 'Cù doo!' ní ú cù, ní kí bí ubɔ mun yii: 'Dāan̄ doo!' ní ú dāan̄, ní kí bí m-tɔntɔnliu una yii: 'Ŋá yéè!' ní ú ŋá.” 10Yeesu nín gbìl̄ an nyɔɔbuŋŋee, ní u bākatì ki bí bin nɔ́ɔ́-uee yii: “Ibaamɔn ní m sòoǹ nì ni, maa láá péēká Israyeel yab kansikin ubɔ fɔ̃ɔ̃-mi ki kíí kii Uroomja nee. 11Míǹ ní m tùkù-ni yii binib tikpil dàá dāá nyānní ŋwìiń nín nyēeń puee nì ŋu nín jēetí puee kí kɔ́ Unimbɔti beelin, bi nì Abraam nì Isaaki nì Jaakɔb ń kpāfì kí jī nnaam! 12Ama ní Israyeel yab bin bàà máaǹ kí nīn sá Unimbɔti beelin yabee bí dāá nyāntiń-bi mmɔŋki kí tɔ̄ dibɔmbɔndin, laakin ní bi dàá nīn sūǹ bi-nyiŋŋi gà tɔb kàkakee.” 13Ní Yeesu tùkū usoojakpilee yii: “Nín̄ kùǹ a-dumpu, a nín fɔ̃ɔ̃ ki kíí puee, án ŋá míǹ kí tīī-si.” Kukuluu gbantee ní utɔntɔnlee kpáàā pɔ́ɔkì. 14Ní Yeesu búntì Piyeer dumpu ki bàn̄ee, Piyeer nimpuu na būǹ mmaŋfanyim ki dɔ̄ u-wunti píĺ kpāŋkpam, 15ní Yeesu gbēēu-ŋal, ní mmaŋfanyim cāntì-u ní u yíkì ki ŋá-u tijin u jíń. 16Kujoouee, bi cáań-u biwaatiibi tikpil, ní u jìn̄ arasiniibi nì u-nyɔɔbundi, ní ki cáaǹ bibunliibi kɔkɔ. 17U ŋá míǹ án nɔ́ɔ́ nì Unimbɔti bɔnaatiliu Eesayi nín nìn lī puee, yii: “U fɔ̃ɔ̃ ti-wɔfii nì ti-weeni.” 18Yeesu nìn ká yii kunipaau māntì ki tú-uee, ní u pú kinyɔkɔ yii bí kɔ́ buŋalimbu kí dùtī kí cù lapu pu buŋgbandi. 19Niinee ní umaradakal ubɔ sútìń ki pìl̄-u ní ki bí yii: “Ukpil, m dàá nīn nɔ́ɔ́-si báà laakin ní a yaa cée.” 20Ní Yeesu kíí-u yii: “Jiiŋkpaaibi cáá bi-kɔŋkooni ki dò, ní nnɔmbiyaamu mun cáá mu-diiŋŋi, ama man Kinibiki kaa cáá laakin m dàá bíĺ m-yil kí ŋùŋfèe.” 21Ní bin nìn nɔ́ɔ́-uee kansikin ubɔ bí-u yii: “Ukpil, pɔ̄-mi nsan ḿ síb́ m-baa.” 22Ní Yeesu bí-u yii: “Sii dee, nɔ́ɔ́ man, kí yàntī bitaŋkpiibi ń nīn síb̀ bi-taŋkpiibi.” 23Niinee ní Yeesu kɔ́ buŋalimbun ní u-boonnooliibi mun nɔ́ɔ́-u ki búntì. 24Kpalaayee kubuŋkpaaŋŋu kubɔ kíĺ ki bíī jītí dimɔɔl pu ní buŋalimbuee bíī gbéè nnyim, ama ní Yeesu nìn dɔ̄ ki gèeǹ. 25Ní u-boonnooliibi sútìń ki fīntì-u, ki bí-u yii: “Ti-Dindaan, fīī-ti, ti kpíì ní!” 26Ní Yeesu bí-bi yii: “Ba ŋá ní ni fàŋkí míǹ, ni-fookiiu kaa náaǹ.” U lī míǹ ki dɔ́òyee, ní ki yíkì ki yúl̀ ki kpātì kubuŋu nì nnyim pu, ní an ŋmíl̀ fɔ́ŋfɔŋ díkídiki. 27Ní binibee bākatì sèeee, ní ki bíī lì yii: “Kin, u nín sá ŋma dee ní ki kpáaǹ kubuŋu nì dimɔɔl tɔ́-u nan dee?” 28Yeesu nín dūtì lapu buŋgbandi Gadara yab tiŋkinee, ní binib bili bin pu arasiniibi kā bi wáatèe nyánní kuceeun ki túŋkìń-u. Biwaatiibee nìn cáá ntoom tikpil, an puee ubɔ kaa nìn màkantí kí dī niin. 29Ní bi nìn bíī kūuntí yii: “Unimbɔti Jipɔɔn, a nyàab̀-ti nì tilati poon ní? Ibɔsoon yuntiŋu kaa láá bāań ní a dɔ́miń doo kí sàaǹ-taaa?” 30Difakitikpaandi diba nìn bí ŋkpaanceeti niin ki jīǹ. 31Ní arasiniibee gbāam̀-u yii: “A yaa làá jà-tee, á jà-ti kí kɔ́ǹ difakitil nee ni” 32Ní u bí yii: “Nín̄ cámaan!” Ní bi nyáń biwaatiibin ki kɔ́ difakitilee ni, ní afabee sáǹ ki wúntì nsitimin ki jéetì dimɔɔlin ki gbíntì nnyimin ki kpíì. 33Ní bifakpaaliibi sáǹ ki cūtì ki tùkū kitiŋin tin kɔkɔ jítèe ki kpáaǹ bin pu arasiniibi nìn kēe mun yati. 34Ní kitiŋin nib kɔkɔ nyáń ki nín túŋkiń Yeesu. Bi nín ká-uee, ní bi gbāam̀-u yii ú yīkì bi-tiŋki pu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\