MAATIU 9

1Niinee Yeesu kɔ́ buŋalimbu ki fātìi dūtì ki nín gítiń u-tiŋkin. 2Ní binib biba túǹní ufaliŋfaan ubɔ nlún pu ki cáań ki bíl̀-u. Yeesu nín ká binib gbanti fɔ̃ɔ̃ ki kíí yii u ŋūǹ kí cáaǹ ubunlee ní u bí ufaliŋfaanee yii: “M-biki, pɔ́ɔǹ a-ba, m dū a-kpitii ki pú-si!” 3Niinee ní bimaradakaliibi biba bíī dàkafī bi-pɔbiliŋin yii: “Kijapaai nee ŋèeǹ nì Unimbɔti ní.” 4Yeesu béè tin bi bíī dàkafēe, ní ki bālfì-bi yii: “Ba pu ní ni cáá ilandɔkɔkpiti míǹ? 5Ba di kaa pɔ̄ɔ̄ dilil ní: 'A ká a-kpitii pɔ̄tam' di kaa pɔ̄ɔ̄ dilil naaan, 'Yīkì kí yūĺ kí nīn còom̄' di kaa pɔ̄ɔ̄ ní? 6Ama ní béé yii, man Kinibiki cáá mpɔn kitiŋ pu kí dū unil kpitii kí pɔ̄-u.” Niinee ní u bí ufaliŋfaanee yii: “Yīkìm̄ kí yòon̄ a-lúŋŋu kí nīn kùǹ a-dumpu.” 7Ní kijapaayee nyīī ki yíkì ki nín kùǹ. 8Kunipaauee nín ká mimmee, ní tifaandi kɔ́-bi, ní bi bíī pàkà Unimbɔti u nín pú binib mpɔn ŋuŋyee pu. 9Yeesu nyáń niin ki bíī còom̄ee, ní ki ká uninja ubɔ bi yíì-u Maatiu u kā fɔtiku diikun, di sá yii u nìn sá ufɔtil ní. Ní Yeesu bí-u yii: “Dāan̄ kí nīn nɔ́ɔ́-mi!” Niinee ní u yíkì ki táá-u. 10Yeesu kɔ́ ki kāl̀ Maatiu dumpu ki bíī jīǹ tijinee ní bifɔtiliibi tikpil nì binikpitib bin kɔ kíǹee dɔ́miń ki kútì u nì u-boonnooliibi pu ki mun bíī jīǹ. 11Fariisab ká mimmee, ní ki bí u-boonnooliibi yii: “Ba pu ní ni-kpiliu nì bifɔtiliibi nì binikpitib bin kɔ kíǹee kpáfì ki kā ki jīǹ tijin míǹ?” 12Yeesu gbìl̄ an bɔtee, ní ki bí-bi yii: “Bin pɔ̄ɔ̄yee kaa nyàab̀ unyɔɔdaan, bin būǹee di nyàab̀ unyɔɔdaan. 13Cùú bīfìmaan Unimbɔti nyɔɔbundi nee taapu, yii: 'Maa là saraabi, m là ní nīn sūǹ tɔb saai ní.' Maa dɔ́miń kí yíiń deedeedambi, m dɔ́miń kí yíiń binikpitib ní.” 14Niinee ní Jaan boonnooliibi sútìń ki pìl̄ Yeesu, ní ki bālfì-u yii: “Ba pu ní timbi nì Fariisab bɔ̃ob̀ kinyɔkɔ múlmul, ní sii boonnooliibi kaa bɔ̃ob̀ ní?” 15Ní Yeesu kíí-bi yii: “Unimpucaan cal bɔɔbi ŋūǹ kí nīn bí kunimbaaun ŋyunti ŋun unimpucaan cal u-ba dáá béeee? Aayee, baa ŋūǹ! Ama ŋyunti ŋubɔ bí ki dòoń, bi dàá dāá yòon̄-u bi-kansikin, an yuntiŋu ní bi dāa bɔ̃ob̀ kinyɔkɔ. 16“Baa gífí ŋŋaapɔɔn kí dūú lìb̄ dibɔkutikpikil. Bi yaa ŋá mimmee, ŋŋaapɔɔn kpāantí dibɔkutikpikil ní kí cátí ní dibundee ń mòtīí wàan̄. 17Míǹ ní baa tí dù ndapɔm kí fúuń tilɔkpikilin; bi yaa ŋá mimmee, tilɔti pòol̄ ní ndaam ń kpáatíí fá ní tilɔti mun ń bīil̀. Míǹ puee, bi dù ndapɔm ní kí sìtī tilɔpɔn ni, ní an kɔkɔ ń nīn bí.” 18Yeesu nìn bí ki sòoǹ nì bi an bɔtee, ní Juuda yab yidaanu ubɔ bāań ki gbāaǹ u-nimiin, ní ki bí yii: “M-sapɔmbiki dáá péēkúù dee, dāan̄ kí dū a-ŋal kí páań ki-pu kí mèè, kì dàá fìkitī!” 19Ní Yeesu yíkì ní u-boonnooliibi nɔ́ɔ́-u. 20Ní unimpu ubɔ nìn bí ki fùul̀ ŋkpin baabadal, doooo abin saalaa nì ali an kaa gúǹ. Yeesu còom̄ ki cée, ní u dīń Yeesu boon pú ki dɔ́miń ki gbēēu-bɔkutil kpaanceetiŋu. 21Kun puee u nìn dākafì u-pɔbilin yii: “M yaa péē ŋúń ki gbēēu-bɔkutil kpaŋkpanee, m bàà pɔ́ɔkí.” 22Yeesu fātì ki ká-u ní ki bí yii: “M-bisal, pɔ́ɔǹ a-ba, a nín fɔ̃ɔ̃ ki kíí puee fīī-si.” Niin niin ní unimpuee pɔ́ɔkì. 23Yeesu dūu bàn̄ uyidaanee dumpuee, u ká bin búǹ awul ki gà ikpiisilanee nì kunipaau kun bíī gà dituweelee gbí niin kìlammm 24ní u bí-bi yii: “Nyāmaan doo! Kisapɔmbiki kaa kpíì, kì gèeǹ ní.” Niinee ní bi bíī bèel̄-u. 25Bi nyántì binib kɔkɔ ki dɔ́òyee, ní Yeesu nín kɔ́ò kudii poon ní ki cúú kisapɔmbikee ŋal ní kì yíkì. 26Ní an bɔtee dūu gbītì kitiŋ gbanti jaŋŋi kɔkɔn. 27Yeesu nyáń niin ki búntèe, ní bijɔfub bili páaǹ u-boon ki tátí yii: “Dafiidi naantiiu, sɔ̄ ti-saai!” 28Yeesu bàn̄ kudiinee, ní bijɔfubee sútì ki pìl̄-u, ní u bālfì-bi yii: “Ni fɔ̃ɔ̃ ki kíí yii m lafun ŋūǹ kí cáaǹ-naaan?” Ní bi kíí-u yii: “Iiin, Ukpil, a ŋūǹ kí cáaǹ-ti.” 29Ní Yeesu gbēēbi-nimiliŋ ki bí-bi yii: “Ni nín fɔ̃ɔ̃ ki kíí yii m ŋūǹ kí cáaǹ-nee, án ŋá míǹ kí tīī-ni.” 30Niinee ní bi-nimiliŋ cúū ŋúbitì. Ní Yeesu kpáafì-bi yii: “Ní pīlfì tiŋan, ní taa péē yàntī ubɔ ń béé tibɔti nee!” 31Ama bi tin lì yii bi nyēēyee, bi kíĺ ki bíī tùkù, ní kitiŋ gbanti kɔkɔ nib gbìl̄ Yeesu pu. 32Bi nyáń niin ki cée ní bi cáań uninja ubɔ Yeesu cee, arasinii kā u-pu ní u sá umɔɔmiin. 33Ŋyunti ŋun Yeesu jìn̄ arasiniiyee, ní umɔɔmiinee kíĺ ki bíī sòoǹ, ní kunipaau kun nìn bí niinee bākatì sèeee ní ki lī yii: “Doooo nee, taa láá péēká yéè Israyeel tiŋkin!” 34Ama ní Fariisab, bíǹ bí yii: “An sá arasiniibi bɔtiu di tīī-u an-pɔŋŋu ní u cáā jì arasiniibi.” 35Yeesu nìn yìiǹ ntiŋkpaammu nì ntiŋwaamu poon ki dàkà binib akpafidiin ni, ki sòoǹ tibɔmɔntiil tin sá Unimbɔti beel bɔtee, ki cāantí iween kɔkɔ nì bin kɔkɔ wòb̄ee. 36U nín nìn ká kunipaau gbantee ní an kɔ́-u inimɔɔn kun puee binibee nìn gīī bi-wunti yɔ̄tì ali kii ipii in kaa cáá ukpaalee. 37Niinee ní u bí u-boonnooliibi yii: “Kudiceeu wīikí tikpil, ama ní bicaliibi kaa náaǹ. 38An puee, ní mèèmaan kusaaudaan ú tɔ̄ń bitɔntɔnliibi ń dāá cā!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\