FIILIIPI 1

1Man Pɔɔl nì Tiimootee, timbi bin sá Yeesu Kriisitoo tɔntɔnliibee, di ŋmàń takalda nee kí tīī nimbi bin sá Unimbɔti yab ki kɔ́ò Fiiliipi tiŋkin ki fɔ̃ɔ̃ Yeesu Kriisitoo ki kííyee, ki kpáaǹ bin kpòotī Kriisitoo nikitilee nì bin tútuǹ ditundi Kriisitoo nikitil kansikinee. 2Ti-Baa Unimbɔti nì ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo ń ŋá-ni tiŋan kí tīī-ni ŋgbansɔŋfi. 3Ŋyunti sá kamaa, m yaa bíī dàkafī ni-bɔtee, m jáaḿ Unimbɔti ni-pu. 4Ŋyunti kamaa m yaa bíī mèé ni-kɔkɔ puee, m mèé nì dipɔɔpindi poon 5ni nín tútuǹ-mi min, kí yòon̄ ŋwimpeepeekaa ŋun ni fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyee ki dāa dūu sāā díǹ, tí ŋmā kí sòoǹ tibɔmɔntiil ajan kɔkɔee pu. 6M nyí yii Unimbɔti un kíĺ ki bíī ŋáań ditummɔntiil nee ni-pɔbiliŋ poonee kaa làá gbèen̄, u dàá nīn péēgbíntìi tūǹ míǹ ní kí nīn péēcí Yeesu Kriisitoo gítintam wiiŋŋu. 7An kítì ḿ nīn dàkafī ni-kɔkɔ pu míǹ ní, kun puee ni-bɔti kɔ́-mi tiŋan; di sá yii, m yaa bí sarkanaaan m yaa tí bí ki dàkà ki cántí tibɔmɔntiilee baamɔni nín sá pueeyaaa, ni-kɔkɔ kútí m-pu ki fòol̄ diyimɔɔbaantiil din Unimbɔti tīī-mee. 8Unimbɔti u-ba nyí yii m néeń ni-kɔkɔ nì dineemmɔntiil din nyánní Yeesu Kriisitoo ceeyee ní. 9M nín mèé ni-pu tiŋyee di sá yii Unimbɔti ń yàntī ni-neendi ń nīn wīintí ki cá baabadal, ní nīn mòtīi béetí ibaamɔn ki gàntī tiŋan nì tikpitil, 10an nín dàá ŋá pu ní ŋmā kí lēētin kítèe. Ní Kriisitoo gítintam wiiŋŋu dalee ní dāá nīn bí circir, bí taa ká ni-pu tiba; 11ní Yeesu Kriisitoo puee, ni dàá lòoǹ abil tikpil ŋin sá deedee tuuŋŋi ŋin tìì Unimbɔti tinyool nì inyɔŋkee. 12Nnabiyaamu, m là ní béé yii sarka un bi cúú-mi nee di yāntì ní Yeesu bɔti sòontam cūtì nyɔkɔpu malaa. 13Míǹ ní soojab bin cīití gɔminakpaanee kɔkɔ nì binib ajan kɔkɔ béè yii an sá Kriisitoo un m nɔ́ɔ́yee pu ní m bí sarkan. 14Ali gba, man sarkau nee pu ní ti-nabiyaamu tikpil mòtīi dù bi-mákal ki ŋáań ti-Dindaan ni, ki kāntí kunyannyaau ki sòoǹ Unimbɔti bɔti, kaa fàŋkí. 15Ama bi-kansikin bibee, an sá kináŋ kin bi cáá m-puee di yì-tì ní bi sòoǹ Kriisitoo bɔti ki kpākantí-mi, ní bin kíǹee, bíǹ baasii sòoǹ Unimbɔti bɔti nì nlandɔkɔmɔnti. 16Bin sòoǹ Unimbɔti bɔti nì nlandɔkɔmɔntee, bíǹ néeń-mi ní ki nyí yii Unimbɔti lēē-mi ḿ nīn dàkà yii Kriisitoo bɔti sá ibaamɔn. 17Ama bin béeyee, bíǹ sòoǹ Kriisitoo bɔti nì ilandɔkɔkpiti ki là kí kpákaǹ-mi, ki nyàab̀ bí gítī kɔ́ǹ-mi digìńdi kí kūtì sarka un poon m bí nee. 18Bi yaa sòoǹ Unimbɔti bɔti ki là kí kpákaǹ-maaan an yaa tí sá nì dipɔɔmɔntiilaaa, tíǹ kaa wù-mi, an sá man dipɔɔpindi ní ki dàá nīn péēmɔ̄ǹ-mi ki cá, kun puee Kriisitoo bɔti ní bi kɔkɔ sòoǹ. 19Di sá m nyí yii, nì ni-wimmeem pu, nì Yeesu Kriisitoo Fām tūtuntam puee m dàá ká difiil. 20M nín là tiwan tin ki cí tikpil ki cɔ́tí ti-puee di sá icoo ń taa cúú-mi tiba pu. Ama kɔŋkɔnnee kí dū kí nīn cá, m yaa làá kpúɔɔɔ, m yaa làá nīn tí báaa, ḿ mòtīí nīn cáá dipɔbil, m-wunti ń tīī Kriisitoo tinyool. 21Ama mamee, Kriisitoo di sá man maŋfal, ŋkúm ŋān̄ ki jítiǹ kii ba. 22An yaa tí sá ḿ nīn bí dimaŋfal poon kí ŋmā kí ŋá atummɔnti abaaa, maa nyí laakin m dàá lēēyee. 23Ajan gbanti liitil bí ki dátí-mi, m bàà là kí kpú kí cùú nīn kā Kriisitoo cee, míǹ di bàà ŋān̄ tikpil. 24Ama, nimbi puee, an gítī páb́ ki lákatì yii ḿ nīn dáá bí dimaŋfalin. 25M nín béè yii an sá mimmee, ní m nyí yii m dàá nīn bí dimaŋfalin, man nì ni-kɔkɔ dàá nīn bí, ḿ tūtuǹ-ni ní ŋmā kí cù nyɔkɔpu, kí nīn bí dipɔɔpindin Unimbɔti saŋŋu poon. 26Mimmee m yaa fātìi tí gítìń ni-kansikinee, ni dàá pàkà Yeesu Kriisitoo tikpil m-gítintam pu. 27Tin pábée di sá ni-bimbim ń nīn táá nì Kriisitoo bɔmɔntiiti, ní báà m yaa dɔ́miń ni-ceeyaaa, m yaa kaa dɔ́mińaaan, ḿ nīn gbìl̀ bi sòoǹ ni nín pēēkinyɔkɔ pu ki báaǹ inyaan, ki jáà nì dipɔɔbaantiil tibɔmɔntiilee ń cù nyɔkɔpuee. 28Ní taa yàntī ni-nannanliibi ń fàaǹ-ni tiba poon, ni nín bí miŋyee di dàá dàkà bíǹ yii bi wáŋkì, ní kí dàkà nimbi yii ni yú difiil saŋŋu pu. Unimbɔti di dàá yàntī bí béé míǹ. 29Di sá yii u pú-ni diyimɔɔl ní nīn nɔ́ɔ́ Kriisitoo kí taa fɔ̃ɔ̃-u kí kíí ŋmaniŋma, ama ní jī falaa mun u-pu. 30Kɔŋkɔnnee, man nì ni kɔkɔ di kpáfì ki bí dimool poon. Dooooyee ni nìn ká yii m bí dimool gbantin, ní ni gbìl̄ yii m dáá gbíntìi bí ki mò ali nìn díǹ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\