FIILIIPI 2

1Yeesu Kriisitoo cee ní ni ká kunyannyaau ní u-neendi tīī-ni dipɔɔsɔŋkil, ni nì Unimbɔti Fām ŋá ubaanti, ni néeń tɔb ki sūǹ tɔb saai, kaa sá mimmaaan? 2An puee, m mèé-ni yii ní ŋámaan ubaanti kí nīn cáá tɔb pu dineendi, ni-pɔbiliŋ ń ŋá dibaantiil, ni-landɔkɔi mun ń nīn sá mbaanti. Ŋámaan míǹ, man pɔbil ń pīil̀ tiŋan. 3Ní taa nín̄ ŋáań tiba ki là ni-ba jandi pu ŋmaniŋma, kí taa nín̄ nyàab̀ kupampakakuliŋŋu, ní nīn sìntīǹ ni-ba taapu ki tìì tɔb, kí nīn kpèé ni-jutiibi yii bi jítiǹ-ni. 4Báà ŋma ń nīn nyàab̀ min ŋān̄ee ki tìì u-juti kí taa nín̄ dàkafī u-baba ŋmaniŋma ŋanti pu. 5Ní nīn cáá Yeesu Kriisitoo landɔkɔŋu. 6Úǹ un sá Unimbɔti u-bee, waa nyàab̄ yii u nì Unimbɔti ń nīn ŋmà. 7Ama u yāntì tin kɔkɔ u nìn cááyee, ní ki fɔ̃ɔ̃ uyumbu bimbim, ní ki dū u-ba ki nántiǹ binib, ki dɔ́miń nniyaamin, 8ní ki sīntì u-ba taapu, ní ki pílfiǹ Unimbɔti ali ki tin kpíì ŋkúm min sá ndɔpuntikaa kúmee. 9An puee ní Unimbɔti yɔ̃oǹ-u ki kāaǹ mpaan ŋun bí yilpu ki jítiǹ ipaan kɔkɔee, ní ki pú-u diyindi din jítiǹ ayin kɔkɔee, 10an nín dàá ŋá pu bin bí yilpuee nì bin bí kitiŋ puee nì bin gítī bí kitiŋ taapuee, báà ŋma ń gbàan̄ bi-tabiŋyiliŋ pu kí nīn tɔ́ Yeesu yindi, 11ní báà ŋma kɔkɔ ń lì nì u-nyɔkɔn yii Yeesu Kriisitoo di sá ti-Dindaan, ní ti-baa Unimbɔti ń ká tinyool. 12An puee, m-bɔɔbi, kii m nín bí ni-cee ki ká ni tɔ́ Unimbɔti ŋyunti kamaa miŋyee, kɔŋkɔnnee m nín kpá ni-cee pu nee, ní nīn gbíntìi tɔ́-u míǹ gbīm gbim. Kii Unimbɔti nín fīī-ni puee ní nīn fàŋkí-u, kí nīn tūm̀maan ditundi. 13Kun puee Unimbɔti di bíī ŋáań ni-ni ditundi ki yàntī ni néeń u nín là miŋyee ki ŋáań míǹ. 14Tin kɔkɔ ni yaa bíī ŋáańee, ní taa nín̄ gbùkum̄ kí taa nín̄ cáá kunikpɔŋkpɔkɔu, 15an nín dàá ŋá pu bí taa ká ni-pu tiba, ní nīn bí circir ki sá Unimbɔti biyaamu mun kaa cáá ikpiti iba duulnya nib binikpitib nì bikiilliibi kansikinee. Ní nīn wāĺ duulnyan kii iŋmalbijaayee, 16kí nīn báakí Unimbɔti bɔti tin sá dimaŋfalee. Ni yaa ŋá mimmee, daliŋkin Kriisitoo dàá gítińee, m dāa mòɔǹ ní, an di dàá dàkà yii m-tundi nì m-pɔ́ɔǹtam kaa ŋá fam. 17Ni-fookiiu sá kii saraa un ni tìì Unimbɔtee ní. An yaa yíì, bi yaa kūū-mee, m-fatikuu di dāa kútí ni-saraau gbanti pu. An yaa lafun sá mimmee, an dāa mɔ́ɔkíǹ-mi, ní ni mun ń dāá kūtì m-pu tí fàal̀. 18Míǹ mbaantiim, ni mun dāa bí dipɔɔpindi poon ní man mun ń kūtì ni-pu tí fàal̀. 19Ti-Dindaan Yeesu yaa lèe, m máká yii an kaa làá yúntí m dàá tɔ̄ń Tiimootee ni-cee an nín dàá ŋá pu, u yaa láā fātìi gítìń ki máafì-mi ni nín bí lapu miŋyee, ḿ ká kunyannyaauee. 20Kun puee ubɔ kaa ti bí, úǹ baba di kútì m-pu ti cáá nlandɔkɔbaanti ki dàkafī ni-pu tikpil. 21Bin kɔkɔ kíǹee dàkafī bíǹ bi-ba bɔti pu ní kaa fātìi tɔ́ Yeesu Kriisitoo yati. 22Nimbi ni-ba nyí min ní Tiimootee gbanti nìn dàkā u-bimbimɔntiim, nì man nì u nín ŋáań ditundi ki sòoǹ Unimbɔti bɔti kii kibiki nì ki-baayee. 23M yaa láā béè tin poon m bée, m dàá tɔ̄ń-u ni-cee malaa. 24M máká ti-Dindaan pu yii, an kaa làá ti yúntí, mama m-ba dàá dāan̄ kí màntì ni-pu. 25M ká yii an máaǹ ḿ tɔ̄ń ni-cee m-nabiki Eepaflɔdiiti m-tɔntɔnjuti man nì un bɔ̃ɔ̃ dikɔndi puee, un ni nìn túnní m-cee, u cáań-mi tin nìn lɔ́ò-mi ni tútuǹní-mee. 26U nyàab̀ kí dāan̄ kí ká ni-kɔkɔ ní. U nín béè yii ni gbìl̄ yii u búŋkèe, an páb́-u tikpil. 27U lafun búŋkì tikpil, ali ki tɔ́ob́ ŋkúm, ama ní Unimbɔti súń u-saai, kaa sá úǹ baba saai, u súń ki kpáaǹ man mun saai, kunimbaau ń taa dāan̄ kí gítī kūtì kunimbaau pu. 28An puee m jìkì kí dū-u kí tɔ̄ń ni-cee malaa, an nín dàá ŋá pu, ni yaa gítī fātìi ká-uee, ni-pɔbiliŋ ń fàtīí tí sòŋkèe, ní man mun nimbaaku ń bàtī. 29Míǹ puee, u yaa bāańee, ní fɔ̃ɔ̃-u nì dipɔɔpiŋkpaandi ti-Dindaan pu. Binib bin bí kii un-uee, ni máaǹ kí nīn tɔ́-bi ní, 30kun puee Kriisitoo tundi puee fiii di péēkpá ú bàà kpú. Waa fāŋkì ŋkúm ki tútuǹ-mi ditutundi din, ni yaa bàà bí doo, an bàà sá ní tūtuǹ-mee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\