FIILIIPI 3

1M-nabiyaamu, tin kíǹee di sá yii ní nīn fàal̀maan ti-Dindaan pu. An kaa sá-mi digìńdi ḿ fàtīí kùbitī kí lì tin m nìn péēŋmàn̄-ni dooooyee, an mun sá nimbi difiil ní. 2Nín̄ nyím̀maan ni-ba nì binib bin bimbim bí kii ibooyee, bi tūǹ atuŋkpiti ki gífí ki lèekī binib wunti laaaba famee. 3Timbi di sá bin gíí digiil tiŋman yalee, kun puee Unimbɔti Fām di kpòotī timbi ní ti nɔ́ɔ́-u. Yeesu Kriisitoo pu ní timbi fàal̀, kaa máká nisaal tundi pu. 4Ama m bàà ŋūǹ kí nīn máká nisaal tundi pu. Ubɔ yaa dàkafī yii u ŋūǹ kí dū u-mákal kí ŋá nisaal tundi puee, man bàà cáá nsan kí dàkafì míǹ kí jītí udaan pu. 5Bi nín màl̄-mee, iwiin inii dal ní bi gíí-mi, m baasii sá Israyeel nibul ní, ki sá Beenjamin maaliŋun, ki sá ujuudajabaamɔn. Juuda yab marab nɔ́otamee, m nìn sá Fariisab kitilin ní, 6ní ki cáá difaŋgiil ali ki sàantí Kriisitoo nikitil. A yaa kpēēm nín ŋúb́ Juuda yab marab puee, m nìn bí deedee, kaa yīntì báà tiba. 7M bàà nìn nyí yii an sá-mi tiŋan ní, ama kɔŋkɔnnee, Kriisitoo puee, m kpèé-tì kii tiwan tin kaa cáá ipaatee ní. 8M nín béè yii m-Dindaan Yeesu Kriisitoo sá-mi tiŋan tin jítiǹ tikɔkɔee, an puee, tin kɔkɔ m nìn péē kpèé yii an sá-mi tiwammɔntiilee, m kíǹ ki kpèé-tì kii tiwan tin kaa cáá ipaatee ní. U-puee m fá tikɔkɔ, ní ki kíǹ ki kpèé-tì kii titampummoolee kí ŋmā kí ká Kriisitoo, 9man nì u ń ŋá ubaanti. Maa ti máká yii m nín ŋúb́ marabee pu ní m kpántì deedeedaan, see m nín fɔ̃ɔ̃ Kriisitoo ki kíí puee ní m kpántì deedeedaan, kii Unimbɔti nín yāntì bin fɔ̃ɔ̃-u ki kííyee kpántì deedeedambi puee. 10Tin m nyàab̀ee di sá ḿ béé Kriisitoo nì u-fìkititam pɔŋŋu, man nì u ń kpāfì kí jī u-falaau, m-bimbim ń kpú, ḿ nántíǹ Yeesu nín nìn kpíì puee, 11ki cɔ́tí yii Unimbɔti dàá dāá fìkitī man mun ditaŋkpiilin. 12An kaa sá yii m fɔ̃ɔ̃ tipaal, maa láá kpántì umɔnti ki dɔ́ò, ama, Yeesu Kriisitoo u-ba nín cúú-mi puee, m bíī pɔ̄ɔntí kí sāǹ kí cúú m-taatandi paati. 13Nnabiyaamu, m nyí yii maa láá bàn̄ kí cúú-tì, tiba ní m ŋáań: di sá yii m súntí tin pu m jítèe, ní ki pɔ̄ɔntí kí bà tin bí nyɔkɔpuee, 14ki sáń kí bà kigbèenlaŋ, ní kí tin fɔ̃ɔ̃ tipaal tin pu Unimbɔti yíiń-ti yilpu Yeesu Kriisitoo puee. 15Timbi bin bīń nnimbɔtisan poonee, ti-kɔkɔ ń nīn cáámaan nlandɔkɔ gbanti. Ama ní ni-kansikin biba landɔkɔi yaa tí nyáń ibaaa, Unimbɔti dàá dàkà-ni ní béé an nín sá miŋyee. 16Tin páb́ee di sá yii, nsan ŋun ti péēkíĺ ki nɔ́ɔ́yee, tí nīn gbíntì ki nɔ́ɔ́-ŋu ki cá. 17Nnabiyaamu, nín̄ nɔ́ɔ́maan m-tabɔbiliŋ kí dū ni-nimikpeeŋu kí báań bin còom̄ kii ni nín ká timbi còom̄ miŋyee pu. 18M nìn tùkū-ni, ki dàá gítī bùsì kí tùkù-ni nì nsiim, yii binib biba bí, bi-saŋkindi dàkà yii bi ná Kriisitoo un kpíì ndɔpuntikaa puee. 19Tin dɔ̄ ki cí-bee di sá ditafadaaldi, kun puee bi nɔ́ɔ́ tin bi-pooŋŋi lèe, kaa nɔ́ɔ́ Unimbɔti. Tin kɔ̄ntí-bi icooyee di mɔ̄ǹ-bi, ní taapu doo wanti pu ní bi dàkafī. 20Ama timbi sá yilpu tindambiyaamu ní, ti kā ki cí ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo ń nyānní niin kí dāan̄ kí fīī-ti. 21U dàá dāá dū mpɔn ŋun u cáá kí sìntīǹ tiwan kɔkɔ u-taapuee kí cúú ti-wunti tin bí iwɔfinee kí kpántí yilpu wunti kii u-yɔŋu nín bí puee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\