FIILIIPI 4

1An puee, m-nabineeŋkaamu mun m mò ki bàà là kí gítī kée, nimbi bin tìì-mi dipɔɔpindi ki sá-mi tinyoolee, m-bɔɔbi, ni nín sá ti-Dindaan yab puee, ní nīn gbíntìi bá ki pɔ̄ɔ̄ míǹ. 2M mèé ki gbàam̄ Eefoodii nì Sintikee, bí ŋá ubaanti mmɔntiim ti-Dindaan pu. 3Míǹ puee, sii m-tɔntɔnjutimɔnti, m mèé-si yii á tūtuǹ-mi binimpoobi gbanti liitil, kun puee, dikɔndi din poon m bí ki sòoǹ Unimbɔti bɔtee, binimpoobee mun tútuǹ-mi, bi nì Kleeman nì m-tɔntɔnjutiibi bin kíǹee, Unimbɔti ŋmàn̄ bi-yiŋŋi dimaŋfal takaldaun. 4Ni nín bí ti-Dindaan ŋaan puee, nín̄ fàal̀maan ŋyunti sá kamaa. M gítī bùsī ki tùkù-ni yii, nín̄ fàal̀maan. 5Ní nīn mɔ̄ báà ŋma cee, ti-Dindaan tɔ́obiń. 6Ní taa nín̄ yáliŋkí tiba nì tiba pu, ama, tin kamaa di yaa bāań-nee, ní dū ŋwimmeem nì igbaam kí mèè Unimbɔti tin lɔ́ò-nee pu, kí nīn jáaḿ-u u-ŋanti pu, 7ní Unimbɔti gbansɔŋfiŋu ŋun wīikí ki jítiǹ unil nyítamee, dàá ŋúb́ ni-pɔbiliŋ nì ni-landɔkɔi ni nín sá Yeesu Kriisitoo yabee pu. 8Nnabiyaamu, m-bɔjoolkaati sèé: ní nīn dàkafī tin máaǹ tinyoolee pu, an dàkà yii tin kɔkɔ sá tiŋmanee, tin kɔkɔ sá bí nyɔ̄ŋkèe, tin kɔkɔ bí deedeeyee, tin kɔkɔ bí circiree, tin kɔkɔ kítì dineendee, nì tin kɔkɔ bi pàkèe. 9Ní nīn ŋáaḿmaan tin ni bífì ki fɔ̃ɔ̃ m-ceeyee nì tin ni gbìl̄ m sòon̄ee nì tin ni ká m ŋáańee, ní Unimbɔti ŋgbansɔŋfidaan ń nīn bí ni-cee. 10M jáaḿ ti-Dindaan, an mɔ́ɔkiǹ-mi tikpil kii m nín ká ni fātìi tí bíī dàkafī m-pu ki tútuǹní-mi miŋyee. Ni nìn péēcáá nlandɔkɔ gbanti m-pu an yúntì, ní mpaan kaa nìn bí ní ŋá ni nín dàkafī m-pu miŋyee. 11M nín bí ki sòoǹ-ni pu nee, an kaa sá tiba di lɔ́ò-mi. M yaa cááyaaa, m yaa kaa tí cááyaaa, an kɔkɔ mɔ̄ǹ-mi ní. 12M bífì kí nīn bí disoolin ki tí bífì kí nīn bí digbil mun poon. M yaa díkáaa, m yaa bí ŋkùminaaan, m yaa cáá ki lákatàaa, m yaa kaa tí cááyaaa, m bífì kí ŋmèè tin kamaa di yaa péē bāań-mee. 13M ŋūǹ tikɔkɔ Kriisitoo un tìì-mi mpɔnee pu. 14Ama, nì míǹ kɔkɔee, ni ŋá waayu ni nín jɔ̃ɔ̃-mi m-falaau poon puee. 15Fiiliipi tiŋki yab, nimbi ni-ba nyí, m nín kíĺ Unimbɔti bɔti sòontam Maseeduaan tiŋkin ki dāa yíkèe, Kriisitoo nikitil báà diba kaa ti tútuǹ-mi, see nimbi ŋmaniŋma di kíí ki tīiń-mi tin m bàà làá lɔ́ɔ́yee. 16Di sá yii, doooo, min m nìn bí Teesaalooniikee, nimbi di nìn tútuǹní-mi mili kɔkɔ. 17M nín sòoǹ tin nee, kaa sá m nyàab̀ ní pɔ̄-mi tiba, m nyàab̀ ní nīn ŋáań atummɔnti kí ká ipaati tikpil ní. 18Tin kɔkɔ ni tīiń-mee, m fɔ̃ɔ̃, m kíǹ ki bí digbil poon ní. Ni nín tīiń ni-tūtuntam puee, kɔŋkɔnnee m cáá tikɔkɔ nì tikɔkɔ. Ni-tūtuntam min Eepaflɔdiiti cáań-mee sɔ́fì fíŋfiŋ kii talaaluee, ní ki bí kii saraa un fáatì Unimbɔti u fòol̄ee. 19Kii m-Nimbɔtiu nín cáá tigaajawan tikpil nì tinyool puee, u dàá tīī-ni tin kɔkɔ yaa lɔ́ò-nee Yeesu Kriisitoo pu. 20Ti-Baa Unimbɔti ń ká tinyool kí nīn péēcá jaanjaan! Ameen. 21Ní jāam̀ bin kɔkɔ péēsá Yeesu Kriisitoo yabee. Ti-nabiyaamu mun bí man cee dooyee mun jáaḿ-ni. 22Bin sá Unimbɔti yabee kɔkɔ jáaḿ-ni, kí bántée, gɔminakpaan Seesaar dicaŋkun yab jáaḿ-ni. 23Ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo ŋanti ń nīn bí ni-cee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\