FIILEEMƆN 1

1Man Pɔɔl un sá usarkadaan Yeesu Kriisitoo puee nì ti-nabiki Tiimootee di ŋmàń takalda nee kí tīī sii Fiileemɔn ti-tɔntɔnjuti un ti néeńee, 2nì ti-niisal Apiya nì Arkiipi ti-janjajuti, nì Kriisitoo nikitil din kpáfí a-diikunee. 3Ti-Baa Unimbɔti nì ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo ń ŋá-ni tiŋan kí tīī-ni ŋgbansɔŋfi. 4Baabadal, m yaa bí ki mèé m-Nimbɔtiuee, m téetí a-pu ki jáaḿ-u a-pu, 5kun puee m gbìl̀ bi sòoǹ a-fookiiu un a cáá ti-Dindaan Yeesu puee nì dineendi din a cáá Unimbɔti yab kɔkɔ mun puee. 6M mèé-u yii fookii un yāntì ti nì si ŋá ubaantee ń mòtīí yàntī á béé tiŋan tin Unimbɔti ŋáań-ti Kriisitoo puee. 7M-nabiki, a-neendi din a cáá nnabiyaamu puee mɔ́ɔkiǹ-mi ki tīī-mi kunyannyaau tikpil, kun puee a tīī Unimbɔti yab kunyannyaau. 8Míǹ puee, nì min kɔkɔ Kriisitoo pú-mi nsan m ŋūǹ kí dàkà-si min sá á ŋée, 9man kaa làá dī míǹ, ama nì dineendi puee m dàá gbàam̀-si ní, man Pɔɔl un sá utikpil ki gítī tí sá usarkadaan Yeesu Kriisitoo puee. 10M gbàam̄-si m-biki Ɔneesiim pu, sarkan dooyee, man di kpántì u-baa nnimbɔtisan poon. 11Dooooyee, waa nìn kèetī-si, ama kɔŋkɔnnee u kèetī man, ki dàá kèetī-si mun. 12Kɔŋkɔnnee, u kpántì kii man m-ba wunti jandi dibee ní, ama m dū-u ki gíiǹ ki tīiń-si ú nīn bí a-cee. 13Kii tibɔmɔntiil sòontam nín yāntì m bí sarkan puee, m bàà là yii ú fɔ̃ɔ̃ a-yil kí nīn bí m-cee kí tūtuǹ-mi kii sii nín bàà làá nīn tútuǹ-mi puee, 14ama maa là kí ŋá míǹ kaa bālfì-si, kaa tí là kí páb́-si yii á ŋá tiŋan nee kí tīī-mi, m là yii á ŋá min a-pɔbil lèe ní. 15An yaa yíì, Ɔneesiim yíkì a-cee ŋyunti ŋubɔ fiii an nín dàá ŋá pu, u yaa láā fātì ki gítìńee, si nì u ń ŋmā kí nīn kíǹ ki bí jaanjaanee. 16Kun puee waa ti sá uyumbufantanti, kɔŋkɔnnee u jítì uyumbu pu, u kíǹ ki sá kinabineeŋkaai ní. Man néeń-u tiŋan, ama sii dàá nīn gítī néeń-u tikpil, kun puee u sá sii yumbuu ní, ní ki sá a-nabiki mun ti-Dindaan pu. 17Míǹ puee, a yaa nyí yii m sá a-bɔɔyee, á fɔ̃ɔ̃-u kii a nín bàà làá fɔ̃ɔ̃ man puee. 18U yaa bíil̀-si tibaaa, u yaa tí jíń-si dipɔndaaa, man fɔ̃ɔ̃ ki ŋá m-ba. 19Man Pɔɔl m-ba di dū m-ŋal ki ŋmàn̄ní-si tibɔti nee, yii, man di dàá pà-si u-pɔndi din u yaa jíń-see. (An taa nín̄ sá yii a nín sá m-pɔnliu kun puee a ká difiil man puee pu ní m tòn̄-si.) 20Míǹ puee, m-nabiki, m cíkitì-si kifuulii, ti-Dindaan puee á fɔ̃ɔ̃ m-gbaamii gbanti kí yàntī m-pɔbil ń sòŋkì, Kriisitoo un yāntì ti ŋá ubaantee pu. 21M nyí m-pɔbilin yii tin m bíī ŋmà-si yii á ŋá kí tīī-mi nee, a dàá ŋá án jītí míǹ pu gba. 22Á kpáàā bɔ́ntí-mi kudii kubɔ, kun puee m nyí yii Unimbɔti dàá fɔ̃ɔ̃ ni-wimmeem ḿ ŋmā kí fàtīí gítiń ni-cee. 23Eepafrasi man nì un bí sarkan Yeesu Kriisitoo puee jáaḿ-si. 24M-tɔntɔnjutiibi Maarki nì Aristaaki nì Deemasi nì Luuki mun jáamiń-si. 25Ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo ŋanti ń nīn bí ni-pu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\