DILEEDAKAL 1

1Yeesu Kriisitoo nín lēētibɔti tin ki dàkā Jaaŋyee sèé. Unimbɔti di bí yii ú lēētin bí ki dàá ŋá kɔŋkɔnneeyee kí dàkà u-tɔntɔnliibi, ní Kriisitoo túnní u-tūuŋŋu dɔ́miń ki tùkū u-tɔntɔnliu Jaan tibɔti tin u lēēki dàkā-uee kɔkɔ taapu. 2Jaan di ŋmàn̄ Unimbɔti nín sòon̄ puee nì ibaamɔn in Yeesu Kriisitoo lēēki dàkā-uee, nì tin kɔkɔ u kée. 3Unimbɔti ń yàntī án nīn mɔ̄ǹ un di kàaǹ tibɔti tin Unimbɔti tīiń an kā takalda nee poonee, kí nīn mɔ̄ǹ un di pílfí-tì ki ŋáań tì nín lī puee. Kun puee an nín lī yii tin kɔkɔ dàá dāá jītée, ŋyunti tɔ́obiń án ŋá míǹ. 4- 5An sá man Jaan di ŋmàn̄ takalda nee ki tīī Kriisitoo nikitiŋ aluli ŋin bí Asii tiŋkinee. Unimbɔti un bí, ki nìn péēbí dooooyee ki dàá dāá dāan̄ee ń ŋá-ni tiŋan kí tīī-ni ŋgbansɔŋfi nì ŋfām miluli min bí u-beejal nimiinee, nì Yeesu Kriisitoo un sòoǹ ibaamɔn, ki sá Ujipɔŋkpil, ki sá upeepeekaa un Unimbɔti fīkitì ditaŋkpiilinee, ki sá duulnya bɔtiibi kpiliuee pu. Úǹ di néeń-ti ní ki nyántì u-fatikuu ki kpíì ki fīī-ti ti-kpitii poon. 6Úǹ di kɔ́oǹ-ti ki kpáfì u-beelin ní ki dū-ti ki ŋá u-Baa Unimbɔti saraaŋaliibi, úǹ Yeesu Kriisitoo di yì tinyool nì mpɔn kí nīn péēcáā cá jaanjaan! Ameen. 7Kpèèmaan, u dàá dāá dāan̄ atagban māntì ki tú-u, báà ŋma dàá dāá ká-u, ki kpáaǹ bin nìn sāā ki cíl̀ u-takakalee, míǹ ní duulnya timbuŋŋi kɔkɔ dàá sɔ̄ kí yāliŋkì u-dāantam gbanti pu. Tiŋman an dàá ŋá míǹ! Ameen. 8Ti-Dindaan Unimbɔti ipɔn kɔkɔ daan, un bí, ki nìn péēbí dooooyee ki dàá dāan̄ee bí yii: “Man di sá Alfa nì Oomeega, upeepeekaa nì ujoolkaa.” 9An sá man Jaan ni-nabiki, ni nì un kpáfì ki jīǹ Yeesu pu falaa nì kimɔtii u-beel puee. M nìn bí Patimoosi tiŋki kin dimɔɔl māntì ki túee ni ní. Kun pu bi nìn cáá-mi niinee di sá m sòon̄ Unimbɔti bɔti ki lēekì Yeesu pu seera. 10An nìn sá Kɔɔsil dal, ní Unimbɔti Fām dɔ́miń m-ni, niinee ní m gbìl̄ m-boon nneen ŋubɔ sòoǹ ki pɔ̄ɔ̄ kpāŋkpam kii dikantándee, 11yii: “Á ŋmà tin a wāĺ nee kí ŋá takaldan kí tīī Kriisitoo nikitiŋ aluli ŋin yiŋŋi m dàá yíiń nee: Eefeesi nikitil, Simiirna nikitil, Peergaam nikitil, Tiyatiir nikitil, Saardi nikitil, Filadeelfii nikitil nì Lawoodisee nikitil.” 12M fātì kí kpèè yii ŋma di sòoǹ m-boonee, m kpēēyee ki ká tiwan tin pu bi tɔ̄kɔntí fitilabee biluli yú ki sá sindaariya. 13Ní m ká ubɔ náań nì kinibiki ki yú tiwan tin pu bi tɔ̄kɔntí fitilab an sá sindaariyee kansikin, ki pēē dibɔkutifɔkɔl diba ní ki cúú sindaariya dambalau u-bindi. 14Ní u-yikpiti pīiǹ káŋkaŋ kii gulfee, ní u-nimiliŋ ŋmɔ́ò làkàlaka kii ŋŋmee. 15Ní u-taaŋi jìl̀ pàlpal kii tasa ní bi fíntèe, ní u-neen ali kii mbuŋkpaan nín wòoǹ puee ní. 16Ní u ŋúb́ u-ŋaŋgiilin iŋmalbijaa iluli, ní kijiki kin jītí ajan liitilee nyēēu-nyɔkɔn, ní u-nimiin jìl̀ kii ŋwìiń yaa bíitì ki píĺ ŋu nín jìliŋkī puee. 17M nín ká mimmee ní m lítì ki kíǹ ki dɔ̄ u-taaŋi taapu kii m kpíìyee, ní u dū u-ŋaŋgiil ki páaǹ m-pu ní ki bí-mi yii: “Taa fàŋkì! Man di sá upeepeekaa ní ki sá uluŋkikaa. 18Man di sá un bí dimaŋfalinee; m nìn kpíì, ama kɔŋkɔnnee m kíǹ ki bí dimaŋfalin kí nīn cá jaanjaan; man di ŋúb́ ŋkúm nì ditaŋkpiil pɔŋŋu. 19An puee ŋmà tin a ká nee, nì tin bí ki jītí nee nì tin bí boon ki dòońee. 20Iŋmalbijaa iluli in a ká m ŋúb́ m-ŋaŋgiilinee, nì sindaariya wanti tin pu bi tɔ̄kɔntí fitilab biluli bin a ká kaa nyí an nín sá puee, taapu sèé: iŋmalbijaa ilulee di sá Kriisitoo nikitiŋ alulee tūuni, ní tiwan tin pu bi tɔ̄kɔntí fitilabee bilulee sá Kriisitoo nikitiŋ alulee.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\