DILEEDAKAL 10

1Boonee ní m ká ntūun ŋubɔ ŋun cáá mpɔnee nyánní yilpu ki kpákatiń, ní ditagbandi bīī ŋu-pu ní dikuntinyindi māntì ki tú ŋu-yil, ní ŋu-nimiin jìliŋkī kii ŋwìińee, ní ŋu-taaŋi bí kii ŋŋmipiinee; 2ní ŋu ŋúb́ kitakaldabiki kiba, kì kpátì ki kā ŋu-ŋaan, ní ki dū u-ŋaŋgiitaal ki tɔ́kɔǹ tiŋku pu, ní ki dū u-ŋaŋgantaal ki tɔ́kɔǹ kitiŋ pu. 3Ní ŋu téeń mpɔn ali kii gbikinti di súń ní, niinee ní itaatantati iluli bíī tátí. 4Ŋyunti ŋun m bàà là kí ŋmà itaatantatee nín sòon̄ puee ní m gbìl̄ nneen ŋubɔ sòon̄ní yilpu yii: “Á dū itaatantati ilulee bɔti kí dūú kpāafì, á taa dūú ŋmà.” 5Ní ntūun ŋun m bàà ká ŋu-taal diba tɔ́kɔ́ tiŋku pu din kíǹee kitiŋ puee, yɔ̃oǹ ŋu-ŋaŋgiil ki túĺ kutaa, 6ní ki pūtì un bí kí nīn cá jaanjaan ki náań yilpu nì tin kɔkɔ bí yilpuee, ki náań kitiŋ nì tin kɔkɔ bí kitiŋ puee, ki náań tiŋku nì tin kɔkɔ bí tiŋkunee, yii: “Unimbɔti kaa làá ti yɔ́oń ŋyunti ŋubɔ!” 7Ŋyunti ŋun ní ntūun nluluútee dàá dāá búń dikantándee, ŋyunti gbantee ní tin nìn bí dibalin Unimbɔti yāntì u-tɔntɔnliibi bin sá u-bɔnaatiliibee sòon̄ee dàá ŋá. 8Ní nneen ŋun bàà nyánní yilpu ki sòon̄ nì mee gítī bí-mi yii: “Cù ntūun ŋun yú ŋu-taal diba tɔ́kɔ́ tiŋku pu, din kíǹee tɔ́kɔ́ kitiŋ puee cee kí fɔ̃ɔ̃ kitakaldabiki kin kpátì ki kā ŋu-ŋaanee.” 9Ní m cūtì ntūunee cee ki mēē-ŋu ŋú dū kitakaldabikee kí tīī-mi. Ní ŋu bí-mi yii: “Fɔ̃ɔ̃ kí dūú ŋmɔ́, kì dàá nīn mɔ̄ a-nyɔkɔn kii tisiilee ní, ama ní kí tin nín̄ tū a-poon.” 10Ní m fɔ̃ɔ̃ kitakaldabikee ntūun cee ki dūu ŋmɔ́. M nín bíī ŋmɔ́òyee, an mɔ̄ m-nyɔkɔn kii tisiilee ní, ama m nín dūu náĺee ní an túŋkì m-poon. 11Ní ŋu bí-mi yii: “An sá á gítī sòoǹ tin bí ki dòońee kí tùkù binib tikpil, nì atimbun nì isoon kɔkɔ nib nì bibɔtiibi ní.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\