DILEEDAKAL 11

1Ní bi dū ŋkpaŋkpaan ŋubɔ ki tīī-mi, ŋu náań nì ndɔ ŋun bidimaliibi cáā ŋmàntī ki māā adiin an tèen̄ee, ní ki bí-mi yii: “Yīkìí ŋmàntī Kunimbɔtidii nì nsaraafan, kí kàaǹ bin kɔkɔ bí ku-poon ki jáaḿ Unimbɔtee.” 2Ní ki bí-mi yii: “Yàntī, taa ŋmàntī Kunimbɔtidii cindi din bí mmɔŋki puee, kun puee bi dū niin ki tīī atimbun ŋin kaa nyí Unimbɔtee, bíǹ di dàá tāā circir tiŋki pùb kí tin sāā abin ata nì dijandi. 3M-seeradambi bin m dàá dāá tɔ̄ńee dāa pēē kutukub ní ki sòoǹ m-bɔti kí tin sāā abin ata nì dijandi.” 4M-seeraleeliibi gbantee di sá ɔliifi sufii ili nì fitilab bili bin yú ti-Dindaan un yì kitiŋee nimiinee. 5Ubɔ yaa là kí bīil̀-bee, ŋŋmi ŋubɔ dàá nyānní bi-nyɔmmun ní kí wò bi-nannanliibi, un nyàab̀ kí bīil̀-bee nín dàá dāá kpú miŋyee dee. 6Bi cáá mpɔn kí pìin̄ kutagbɔŋu iwiin in bi dàá dūú sòoǹ Unimbɔti bɔtee utaa ń taa jɔ̃ɔ̃ kitiŋ pu, ki cáá mpɔn kí yàntī nnyim ń kpántí fatiku, ki tí cáá mpɔn kí yàntī animinaaman nín bí tɔbin puee ń jēetí kitiŋ pu ŋyunti ŋun kamaa bi yaa lèe. 7Bi yaa láā sòon̄ Unimbɔti bɔti ki dɔ́òyee, upeel un bí mbookpaanee dàá dāá nyānní kí jáǹ-bi ní kí pɔ̄ɔkiǹ-bi ní kí kpò-bi. 8U yaa kūū-bee, anikpilee dàá gbíntí ki dɔ̄ kitiŋkpaaŋŋi gbanti daŋŋi pu, kitiŋkpaaŋŋee ní bi dū ki nántiǹ Soodɔm nì Eejipiti. Kitiŋ gbanti kibaantii poon ní bi kpáá bi-Dindaan ndɔpuntikaa pu. 9Anikiti, anibul, isoon kɔkɔ nib nì atimbun dàá dāá dāan̄ kí kpèè anikpil gbanti kí tin sāā iwiin ita nì dijandi, baa làá dāá pɔ̄ nsan bí síb́-bi. 10Bi-kúm gbanti puee, an dāa sá duulnya yab kɔkɔ jiŋaal ní, ní bí fàal̀ ní ki pūǹ tɔb tiwan. Kun pu an dāa mɔ̄ǹ-bi mimmee di sá Unimbɔti bɔnaatiliibi bili gbantee nìn kɔ́ǹ-bi diniminaamandin. 11Ama iwiin ita nì dijandee boonee, Unimbɔti yāntì ŋfām dɔ́miń ki kɔ́ bi-ni, ní bi fīkitì, ní tifaandi cúú bin yú ki kpèé-bee. 12Bi yáatìi yúlèe ní ki gbìl̄ nneen ŋubɔ sòon̄ní yilpu mpɔn yii: “Jɔ̄mìḿmaan doo!” Bi-nannanliibi yú ki kpèé-bi míǹ ní bi yíkìi nín jɔ́ḿ yilpu ki tin kɔ́ atagban ni. 13Dicilpu niinee, kitiŋ cīŋkì ŋkpitim pu, bi yaa yākatì kitiŋ gbanti diiŋŋi saalaa puee, diba pu lēēki lítì ní binib kutukub biluli kpíì. Ní tifaandi kɔ́ bin kíǹ kaa kpíìyee, ní bi bí ki nyɔ́ŋkí Unimbɔti un yì yilpuee. 14Mbusuliliiti jítì, utataati di dàá bàń kɔŋkɔnnee. 15Ntūun nluluútee búń ŋu-kantándee, ní ineen kupaau sòon̄ní yilpu mpɔn yii: “Duulnya beel kpántì ti-Dindaan nì u-Kriisitoou beel ní kɔŋkɔnnee, úǹ di dàá nīn péēkā di-pu kí nīn cá jaanjaan.” 16Ní bikpilib mmuŋku nì binaa bin kā bi-beejaliŋ pu Unimbɔti ceeyee lítì dicincibil u-nimiin ki bí ki nyɔ́ŋkí-u, 17yii: “Ti-Dindaan Unimbɔti ipɔn kɔkɔ daan, sii un nìn bí ki gbíntì ki bée, ti jáam̀-si a nín dàkā a-pɔŋkpaaŋŋu ki jíń dibeelee pu. 18Atimbun nìn gíí a-pu diŋuul, ama ŋyunti bāań á dàkà-ŋi a-ŋuul nín sá puee, kí sòoǹ bitaŋkpiibi bɔti. Ŋyunti bāań dee á pà a-tɔntɔnliibi bin sá a-bɔnaatiliibee paati, nì bin kɔkɔ sá a-yab ki fàŋkí-see, bikpaambi nì ŋwaamu. Ŋyunti bāań dee á kúntí bin bí ki nàantí duulnyee.” 19Ní bi cúú yilpu Nimbɔtidiiku ki pīitì ní bi ká dipoondi dakaau yú Kunimbɔtidiin. Niinee ní an bíī ŋmɔ́ò ki tátí kii utaayee, ní m gbìl̄ dibintiŋkpaandi pu, ní kitiŋ cīŋkì ŋkpitim pu, ní ataanyiŋkumbil lítí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\