DILEEDAKAL 12

1Boonee ní maamaacikpaŋkpaan ubɔ nyáń ki páaǹ kutagbɔŋu pu: unimpu ubɔ pēēŋwìiń ní ki tɔ́kɔ́ uŋmal pu ní ki cíkí kibeefuulii iŋmalbijaa saalaa nì ili náká ki-pu. 2Unimpuee dàá màal̀ ní ki yáliŋkí imatiŋween ki gbáà ibiil. 3Ní maamaaci ubɔ gítī nyáń ki páaǹ kutagbɔŋu pu: an sá kupeewambiiu kubɔ, ku sá kumaŋu ki cáá ayil aluli nì iyin saalaa, ní kibeefuulii cíkí diyil sá kamaa pu. 4U-juul ní u dūu fùkū iŋmalbijaa yaa yākatì mitee diba pu ki lúkufìń kitiŋ pu, ní ki kíǹ ki yú ki kɔ́ĺ unimpu un dàá màal̀ee, u yaa màl̄ee ú cúú kibikee kí ŋmɔ́. 5Ní unimpuee dūu màl̄ kibininjabiki, kíǹ di dàá nīn cáá mpɔn kii tikútee kí dūú kpòotī atimbun kɔkɔ, ní bi yɔ̃oǹ u-bikee malaa ki jɔ́m̀ Unimbɔti cee, u-beejal laŋki. 6Ní unaati sáǹ ki búntì kupɔɔun laakin binib kpée. Niin ní Unimbɔti bɔ́ntì ki yɔ́oǹ-u ú cùú kàl̄ bí nīn kpīintí-u kí tin sāā abin ata nì dijandi. 7Niinee ní kujaau fɔ̃ɔ̃ kutagbɔŋu pu, Unimbɔti tūuni kpiliu Mikayeel nì u-yab bí ki jáà nì kupeewambiiuee nì u-yab, 8ní Mikayeel nì u yab jáń ki jíń, ní ki jìn̄-bi bí taa ti kàl̄ kutagbɔŋun. 9Ní bi téeń kupeewambiiuee, ukookpiki un bi yíì Sitaan u kíil̀ duulnya kɔkɔee nì u-tūuni ki tɔ́ń duulnyan. 10Ní m gbìl̄ nneen ŋubɔ téeń mpɔn yilpu yii: “Kɔŋkɔnnee Unimbɔti fiil bāań dee! Min bí nee ní ti-Nimbɔtiu nyántì u-beel pɔŋŋu ki dàkā! Kɔŋkɔnnee u-Kriisitoou dàkā mpɔn ŋun u cááyee, kun puee ukuŋfil un yú Unimbɔti nimiin ki kúŋfí ti-nabiyaamu boon ŋwìiń pu nì kunyeeuee, bi téé-u ki nyántì. 11Dipibil fatikuu nì Unimbɔti bɔti tin ti-nabiyaamu sòon̄ee pu ní bi jáń ki jíń nì u, baa fāŋkì ki dū bi-ba kí tīī ŋkúm. 12An puee án nīn mɔ̄ǹ yilpu yab, án nīn mɔ̄ǹ nimbi bin kɔ́ò kutagbɔŋu puee, ama an sá mbusu ní ki tīī-ni tiŋku nì kitiŋ pu yab, kun puee nì diŋuukpaandi ní Sitaan dūu kpákatìń ni-cee, ki nyí mun yii ŋyunti fiii di kíǹ-u.” 13Kupeewambiiuee nín ká yii bi téeń-ku ki lúkuń taapuee, ní ku nín jì unimpu un nìn màl̄ kibininjabikee boon. 14Ní bi tīī unimpuee ifeen ili kii ukaalun feeniee, ú ŋàaǹ kí nīn cá kupɔɔun laakin bi bɔ́ntì ki yɔ́oǹ-u ú cùú kàl̄ bí kpíiǹ-u abin ata nì dijandee, ukoobu ń taa ŋmā kí ká-u. 15Ukoobuee sáń ki jì-uee ní ki wūliŋkì nnyim ki tɔ́ unimpuee boon pú án kpántí dimɔɔl kí yòon̄-u. 16Ama ní kitiŋ fīī unimpuee, kitiŋ wāaǹ ki dū nnyim min min kupeewambiiuee bàà wūliŋkì ki tɔ́ń u-boon án bàà yòon̄-uee ki náĺ. 17Niinee ní kupeewambiiuee fɔ̃ɔ̃ unimpuee pu diŋuul ní ki cūtì ki bíī jáà nì unimpuee biyaamu mun kíǹee, bin kɔkɔ tɔ́ Unimbɔti marab ki ŋúb́ Yeesu bɔti deedeeyee. 18Ní kupeewambiiuee kíǹ ki yú tiŋku gbandi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\