DILEEDAKAL 13

1M kpēēyee, ní ki ká upeel ubɔ nyánní tiŋkun, ki cáá ayil aluli nì iyin saalaa ní ki cíkí u-yiŋŋu kamaa pu kibeefuulii, ní diyil sá kamaa puee disiibil náká ki sìí Unimbɔti. 2Upeel un m kée náań nì ugbii ní, ní u-taaŋi náań nì digbiŋgbil, ní u-nyɔkɔ náań nì gbikinti nyɔkɔ; ní kupeewambiiuee dū ku-pɔni kɔkɔ nì ku-beel ki tīī-u. 3U-yiliŋee diba nìn fɔ̃ɔ̃ tiweendi ki cá ŋkúm, ama iweenee dāa dɔ́ò, ní an mɔ́ɔkiǹ duulnya yab kɔkɔ ní bi nɔ́ɔ́ upeelee. 4Ní binib kɔkɔ bí ki nyɔ́ŋkí kupeewambiiuee ku nín dū ku-pɔni kɔkɔ nì ku-beel ki dūu tīī upeel un nyánní tiŋkunee pu, ní bi bí ki nyɔ́ŋkí upeelee ki lì yii: “Ŋma di ŋūǹ kí dū u-ba kí ŋmàntīǹ upeel nee? Ŋma di ŋūǹ kí já nì u?” 5Ní bi pú upeelee kinyɔkɔ ú nīn sòoǹ tibɔfan ki bíiĺ Unimbɔti, ní ki tīī-u mpɔn ú nīn ŋáań míǹ kí tin sāā abin ata nì dijandi. 6Ní u lafun kíĺ ki bíī sòoǹ tibɔfan ki bíiĺ Unimbɔti yindi, nì u-kɔŋkooŋŋu nì bin kɔkɔ kɔ́ò yilpuee. 7Ní bi pú upeelee nsan ú já nì Unimbɔti yab kí pɔ̄ɔkiǹ-bi, ní ki tīī-u anibul kɔkɔ nì aniwul kɔkɔ, nì isoon kɔkɔ nib nì atimbun kɔkɔ pu mpɔn. 8Kitiŋ pu nib bin yiŋŋi kaa ŋmàn̄ doooo duulnya kíltam dimaŋfal takaldau un dipibil din kpíìyee yèe poonee, an nibee kɔkɔ dāa jáaḿ upeelee ní. 9“Un yaa cáá ditafalee ń pīlfì tiŋan. 10Un Unimbɔti lī yii bi dàá cúú kuyuŋuee, see bí cúú-u kuyuŋu, un Unimbɔti lī yii bi dàá kpò-u nì kijikee, see bí kpò udaan nì kijiki. An sá Unimbɔti yab ń dàkà bi-pɔ́ɔǹtam nì bi-fookiiu un bi cáá Unimbɔti puee ní.” 11Boonee ní m ká upeel ubɔ mun púń ki nyáń kitiŋ ki cáá iyin ili an bí kii dipibil yiniee, ní ki sòoǹ kii kupeewambiiuee. 12Upeel upeepeekaayee nimiin ní u ŋáań maamaacib nì mpɔn ŋun u fɔ̃ɔ̃ u-ceeyee, ní ki yàntī binib bin kɔkɔ bí kitiŋ puee jáaḿ upeel upeepeekaa un nìn fɔ̃ɔ̃ ŋkúm weeni ki dāa pɔ́ɔkèe. 13Upeel uliliitee nìn ŋáań maamaacikpaambi, ki yàntī ŋŋmi nyēeń yilpu ki lítí kitiŋ binib kɔkɔ nimiin. 14Mpɔn ŋun bi nìn tīī-u u cáā ŋáań maamaacib upeel upeepeekaa nimiinee ní u nìn cáā kíiĺ binib ní ki páb́ binib bí náań upeel un bi nìn gāā kijiki ki gíiǹ ŋkúm watil pú waa kpíìyee naŋku kí yɔ́oń. 15Ní u fɔ̃ɔ̃ mpɔn kí ŋmā kí tīī upeelee naŋku kun bi máńee kufoou, an nín dàá ŋá pu kú ŋmā kí nīn sòoǹee, ní bin yaa kaa gbāaǹ ki jáam̀-kuee ú kpò bidambi. 16Mbiyaamu, bikpaambi, bigaajab, bisoodambi, bin tɔ́ bi-bee, nì iyumbu, u cāntì bi nákaǹ bi-kɔkɔ ŋaŋgiilii nì bi-yigbeeŋi pu tidaandi. 17Ubɔ kaa ŋūǹ kí dā tiba, kaa tí ŋūǹ kí nyāfì tiba, upeelee yindi nì u-yindi nɔmbau yaa kaa náká udaan pu. 18An sá mpɔ́ɔn ní, un cáá iciinee ń tùkù taapu. Kun puee tita nì imuŋku ita nì biluuyee dàkà unil ubɔ yindi ní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\