DILEEDAKAL 14

1Niinee ní m ká dipibil yú Siiyɔn jool pu, u nì binib kutukub dilaataal nì imuŋku ili nì binaa bin yigbeeŋi pu bi ŋmàn̄ u nì u-Baa yiŋŋee. 2M gbìl̄ nneen ŋubɔ nyánní yilpu ali kii mbuŋkpaan nyim nín sìtī puee, ní ki gítī bí kii utaa nín tátí pu mpɔn mpɔnee, ní nneen ŋun pu m gbìl̄ee bí kii bibeebɔɔliibi di bòɔ́ bi-bati ki gà ilanee. 3Binib gbantee nìn yú dibeejal nì tiwan tinaa tin cáá kufoouee nì bikpilibee nimiin ki gà ilampɔɔn, ubɔ kaa ŋūǹ kí bīfì-i, asee binib kutukub dilaataal nì imuŋku ili nì binaa bin bi dá ki nyántìń duulnyanee baba di ŋūǹ kí gāā an lani. 4An nibee kaa dɔ̃oǹ nì binimpoobi, baa ŋá tijɔkɔndi, bi dī dipibil boon ki cá laakin dì yaa cée. Unimbɔti dá-bi ki nyántì binib kansikin bí nīn sá bin bi dàá péé péé kí dūú tīī Unimbɔti nì dipibilee. 5Baa gbìl̄ an nibee mɔ́ntì nnyimɔn dalba ki ká, baa kāntí ikpiti iba bi-pu kí lì. 6Boonee ní m ká ntūun ŋubɔ ŋàaǹ kutagbɔŋu pu yilpu yilpu ki cáá tibɔmɔntiil tin kaa cáá dikuntilee ki tùkù binib bin kɔ́ò duulnyanee, atimbun kɔkɔ nib nì anibul kɔkɔ nì isoon kɔkɔ nib nì aniwul kɔkɔ. 7Ŋu nìn tátí mpɔn yii: “Fàŋkìmaan Unimbɔti kí tīī-u tinyool, kun puee ŋyunti bāań ú sòoǹ nnibiyaamu bɔti. Nyɔ̄ŋkìmaan Unimbɔti un náań yilpu nì taapuee, nì tiŋku nì inyimbul kɔkɔee.” 8Ní ntūun nliliiti páaǹní ní ki lī yii: “Babilɔŋkpaan lítì! Kitiŋkpaaŋŋi lítì! U nyūntì atimbun kɔkɔ u-daam min sá u-laakpaati tin u ŋáań an lákatèe!” 9Ní ntūun ntataati páaǹní ki lī mpɔn yii: “Un di yaa gbāaǹ ki jáam̀ upeelee nì u-naŋku, ní ki yāntì bi dáań u-yigbeel nì u-ŋalee, 10Unimbɔti dàá dāá nyùntī udaan ndaam min sá u-ŋuulee. U dàá dāá fɔ̃ɔ̃ bidambi pu diŋuukpaandi din kaa cáá jutee kí dū-bi kí tɔ̄ farwata ŋmiŋun bí jī falaakpaan, u-tūuni circirdambi nì dipibil nimiin. 11Ŋŋmi ŋun poon bi dàá nīn bí ki jīǹ falaayee dàá nīn péēdùkù ní kaa cáá dikuntil, baa dāa cáá diŋuŋfil ŋwìiń pu nì kunyeeu, bíǹ bin kɔkɔ gbāaǹ ki jáam̀ upeel nì u-naŋkuee, nì bin yāntì bi dū upeelee yindi ki dáań-bee.” 12Ŋyunti nee di máaǹ binimbɔtinooliibi bin ŋúb́ Unimbɔti marab tiŋan ki máká Yeesu puee ń pɔ́ɔǹ bi-ba, kí nīn cáá kimɔtii. 13Ní m gbìl̄ nneen ŋubɔ sòon̄ní yilpu yii: “Ŋmà yii: Án nīn mɔ̄ǹ bin nɔ́ɔ́ ti-Dindaan ki kúù kɔŋkɔnneeyee.” Unimbɔti Fām lī yii: “An sá mbaamɔn, bi dàá cùú kàl̄ kí ŋùŋfì kun puee atunnyaan ŋin bi túńee dī-bi.” 14M kpēēyee, ní ki ká ditagbampindi diba, ní ubɔ kā di-pu ki náań nì unil, ní ki cíkí sindaariya beefuuliiki ki ŋúb́ ugɔti un jītée u-ŋaan. 15Ní ntūun ŋubɔ nyánní Kunimbɔtidiin ki téeń mpɔn ki tùkū un kā ditagbampindi puee yii: “Dū a-gɔtiuee kí nīn cēētijikaal, kun puee kudiceeu ŋmāntì. Duulnya bīń ki ŋmāntì bí cā.” 16Niinee ní un kā ditagbandi puee dū u-gɔtiu ki bɔ́ duulnyan ní ki cáń duulnya. 17Ní ntūun ŋubɔ mun gítī nyánní yilpu Nimbɔtidiikun ki mun ŋúb́ ugɔti un jītée. 18Ní ntūun ŋubɔ gítī tí nyánní nsaraafan ni, ŋúǹ di ŋúb́ ŋŋmi pɔŋŋu, ki téeń mpɔn ki tùkū ŋun ŋúb́ ugɔti an jītée yii: “Dū a-gɔtiu un jītée kí bɔ̄ fiinyi sufii in sí kitiŋ puee sakaŋi poon kí kìtī kun puee abil bīń.” 19Ní ntūunee dū ŋu-gɔtiu ki bɔ́ fiinyi sufiin ní ki kītì duulnya fiinyi biliŋ ki gbéeǹ mbookpaan ŋun-ni bi ŋmāam̀ ki lèekī ndaamee, an dàkà yii bi cáā kɔ́ǹ Unimbɔti ŋuulin dee. 20Ní bi ŋmáaḿ fiinyi biliŋee mbookpaanee ni kitiŋ kpaanceetiŋu nnyim ń nyā, kun nyáńee di sá fatiku, ki pùub̀ ki tin sāā ataŋkpee alaataa ata. Ní fatikuee nín dɔ̄ ki jɔ́m̀ puee tin sāā itaamu nyɔɔkpaaŋi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\