DILEEDAKAL 15

1Ní m gítī ká maamaacikpaan ubɔ yilpu an sá bitii: m ká itūun iluli ŋúb́ falaabi biluli. Bíǹ di sá bifalaajoolkaabi bin Unimbɔti dàá dūú tɔ̄ binib pu ní u-ŋuul ń nín sòŋkèe. 2Ní m ká tiba an náań nì tiŋku ní ki wāĺ kílkil kii digitilee ní ki ŋmàl̄ nì ŋŋmi, ní m ká bin jáń ki jíń upeelee nì u-naŋku nì nɔmba un sá u-yindee yú tiŋku un wāĺ kílkil kii digitilee cee ki ŋúb́ tibati tin Unimbɔti tīī-bee, 3ní ki bí ki gà Mooisi Unimbɔti tɔntɔnliu nì dipibil lani yii: “Ti-Dindaan Unimbɔti ipɔn kɔkɔ daan, a-tuuŋŋi wīikí ki sá amɔnti, sii di sá atimbun bɔtiu. A nín lēēnsambiyaamu muŋyee bí deedee ní ki sá mbaamɔn. 4Ti-Dindaan, ŋma di kaa làá fàŋkì-si? Ŋma di dàá yíí, kaa làá tīī-si tinyool? Kun puee sii baba di sá circirdaan, atimbun kɔkɔ dàá dāan̄ ní kí gbàan̄ a-nimiin kí nyɔ̄ŋkì-si, kun puee báà ŋma ká a-tuuŋŋi, ŋi bí deedee.” 5Míǹ boonee m ká Kunimbɔtidii kun bí yilpuee cúū pīitì, ní Unimbɔti tantiu un dàkà u-bítamee yú poon, 6ní itūun iluli in ŋúb́ falaabi bilulee nyánní Kunimbɔtidiiyee poon ki pēētiwampin káŋkaŋ ki jìl̀, ní ki dū sindaariya dambalau ki cúú i-biŋŋi. 7Tiwan tinaa tin cáá kufoouee kubɔ tīī itūun ilulee sindaariya sambiyaamu mululi, Unimbɔti un bí jaanjaanee ŋuul gbí poon. 8Niinee ní Unimbɔti nyooti nì u-pɔŋŋu yāntì nnyiim yíkì ki gbí Kunimbɔtidiin, ní ubɔ kaa ti ŋūǹ kí kɔ́ niin, see falaabi bin bi tīī itūun ilulee nín dāa jítèe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\