DILEEDAKAL 16

1Ní m gbìl̄ nneen ŋubɔ nyánní Kunimbɔtidiin ki sòoǹ mpɔn ki tùkù itūun ilulee yii: “Nín̄ cámaan kí kpáatí Unimbɔti ŋuul din bí nsambiyaamu mululinee kí sìtīmaan duulnyan.” 2Ní ntūun mpeepeekaa kpáatì diŋuul din gbí ŋu-sambikinee ki sītì duulnyan, ní ibunsoon dɔ́miń ki jéetì bin kɔkɔ cáá upeelee daaŋku ki jáaḿ u-naŋkuee pu. 3Ní ntūun nliliiti kpáatì diŋuul din gbí ŋu-sambikinee ki sītì tiŋkun, ní tiŋku nyim kpántì fatiku ali kii unil un bi kūūyee fatikuuee, ní tin kɔkɔ bí tiŋkun ki cáá kufoouee kpíì. 4Ní ntūun ntataati kpáatì diŋuul din gbí ŋu-sambikinee ki sītì amɔɔ poon nì ikpin poon, ní inyiŋfi kpántì fatiku. 5Niinee m gbìl̄ ntūun ŋun yì inyiŋfi pɔŋŋuee bí yii: “A sá deedeedaan ní a nín ŋá min nee pu, sii un bí ki nìn péēbí dooooyee, a sá circirdaan ní. 6Di sá bi nìn kūū a-nib nì a-bɔnaatiliibi bi-fatikuu nyáń ki fá, míǹ pu ní a yāntì inyiŋfi kpántì fatiku bí nyò, bi nín máaǹ puee ní a ŋá-bi nee!” 7Ní m gbìl̄ nneen ŋubɔ nyánní nsaraafan ni yii: “Tiŋman, ti-Dindaan Unimbɔti ipɔn kɔkɔ daan, a nín sòon̄ binib bɔti miŋyee sá mbaamɔn ní ki sá deedee.” 8Ní ntūun nnanaati kpáatì diŋuul din kā ŋu-sambikinee ki sītì ŋwìiń pu yii ŋwìiń ń píĺ binib tikpil. 9Ní kutuntuŋu píĺ binib tikpil ní bi bí ki bíiĺ Unimbɔti un cáá mpɔn falaabi gbanti puee yindi, ki yíì kaa fá bi-kpitii kí tīī Unimbɔti tinyool. 10Ní ntūun ŋŋmooŋmooti kpáatì diŋuul din gbí ŋu-sambikinee ki sītì upeelee beejal pu, ní u-beelin nib jéetì dibɔmbɔndin, ní tifaandi yāntì binib júntí bi-limbiliŋ kun puee iween nìn gbìl̄-bi. 11Bi-bunsooni nì bi-falaau un bi bí ki jīǹee pu ní bi bí ki bíiĺ Unimbɔti un yì yilpuee. Ama bi yíì, kaa fá bi-tuŋkpitiŋ. 12Ní ntūun nluluuti kpáatì diŋuul din kā ŋu-sambikinee ki sītì Eefrati mɔɔkpaandin, ní dimɔɔl fɔ́otì ki kūń ki kpántì nsan bibɔtiibi bin nyēeń ŋwìiń nín nyēeń puee kíǹ ki dì. 13Ní m ká arasiniibi bita, bi náań nì kpaadalib ki nyánní kupeewambiiuee nì upeel un kíǹee nì u-bɔnaatiliu unyimɔndaan nyɔkɔn. 14Arasiniibi bitee ŋáań maamaacib, ní ki cūtì ki ká duulnya kɔkɔ bɔtiibi ki kpáfì-bi bí dāá já nì Unimbɔti ipɔn kɔkɔ daan u-wiŋkpaaŋŋu dal. 15“Ní pīlfì, m dàá dāan̄ kii unaayuu yamee ní! Án nīn mɔ̄ǹ sii un kaa gèen̄ ki kā ki cí a-bɔkutilee, siiyee, kaa dāa nyēēdicancaŋgbeel bí ká a-cooi.” 16Ní arasiniibee kɔ́oǹ bibɔtiibi ki cáā kpáfì laakin Eebru yab yíì yii Amageedɔŋyee. 17Ní ntūun nluluúti kpáatì diŋuul din kā ŋu-sambikinee ki yàl̄ kutaa pu, ní m gbìl̄ nneen ŋubɔ nyánní Kunimbɔtidiin dibeejal cee mpɔn yii: “An ŋá ki dɔ́ò!” 18Niinee an bíī ŋmɔ́ò nyàlnyal ki tátí kii utaayee, ní m gbìl̄ dibintiŋkpaandi pu ní kitiŋ cīŋkì ŋkpitim pu. Doooo binib nín kā duulnya poonee, kitiŋ kaa láá cīŋkì míǹ bi ká. 19Ní kitiŋkpaaŋŋi lítì ki nābitì agin ata, ní atimbun tiŋkpaammu kɔkɔ wīil̀. Niinee Unimbɔti téetì Babilɔn kitiŋkpaaŋŋi pu, ní ki dū u-ŋuul din pɔ̄ɔ̄ kpāŋkpamee ki nyūntì-kì kii ndaamee. 20Ní ntimu mun bí amɔɔ kansikinee nì ajoon wáŋkì. 21Ní ataanyiŋkumbil ŋin nyìm̀ kii kiiloobi imuŋku ilee lítí ki tàbitī binib, ní binib bí ki sìí Unimbɔti ditafadaaldi gbanti pu, kun puee ditafadaaldee nìn pɔ̄ɔ̄ ki lákatì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\