DILEEDAKAL 17

1Boonee ní itūun iluli in kpáatì diŋuul ki sītì duulnya puee ŋubɔ sútìń m-cee ní ki bí-mi yii: “Dāan̄ tí cù ḿ dàkà-si bi nín dàá dáaĺ ulaakpaakpaan un kā ikpin puee tafal miŋyee. 2Kitiŋ pu bɔtiibi dɔ̃oǹ nì u, ní kitiŋ pu nib mɔ̄nnì-u ní u-laakpaati gbí-bi kii ndaamee.” 3Ní Unimbɔti Fām dɔ́miń m-ni ní ntūun yɔ̃oǹ-mi ti búntì kupɔɔun, ní m tin ká unimpu ubɔ kā upeel pu. Upeelee sá uman, ní u-wunti kɔkɔ náká asiibil ki sìí Unimbɔti, ki cáá ayil aluli nì iyin saalaa. 4Unimpu gbanti pēēdibɔkutinyaandi diba di máǹ, ní u-falfatib nì u-bɔmbiliŋ nì u-beedimbiliŋ sá sindaariya nì ataŋkpee ŋin pɔ̄ɔ̄ kudaau ki jìl̀ee, ní ki ŋúb́ sindaariya sambiki ikpiti nì tilaakpaal tin u ŋáańee jɔkɔnti gbí poon. 5Ní dimaamaaciyindi diba ŋmàn̄ ki náká u-yigbeel pu yii: “Babilɔn kitiŋkpaaŋŋi, tilaakpaaldambi nì bitiŋwiiliibi na.” 6Ní m ká yii unimpuee nyùn̄ Unimbɔti nib nì bin nɔ́ɔ́ Yeesu deedee bi kūū-bee fatikuu ki gbí. M nín ká mimmee ní m bākatì seeee. 7Ní Unimbɔti tūuŋŋu bālfì-mi yii: “Ba ŋá ní a bākatì? M dàá tùkù-si unimpuee nín sá kuŋyee, nì upeel un pu u kā u cáá ayil aluli nì iyin saalaayee taapu. 8Upeel un a ká nee nìn bí dooooyee, ama kɔŋkɔnnee waa ti bí. U dàá nyānní mbookpaan ŋun ni u nìn bée ní kí nīn cá laakin bi dàá nàan̄-uee. An dàá dāá ŋá bin doooo duulnya kíltam baa ŋmàn̄ bi-yiŋŋi dimaŋfal takaldaunee maamaaci, bi yaa láā fātìi gítī ká upeel gbantee. Di sá upeelee nìn péēbí dooooyee ní ki dāa wáŋkì, ní ki dāa gítī fātìi nyánní. 9“Tibɔti nee pu ní unil máaǹ kí dàkà u-landɔkɔŋu nì u-ciiŋŋu. Upeelee yiliŋ alulee di sá ajoon aluli ŋin pu unimpuee kēe, ní ki sá bibɔtiibi biluli mun. 10Bibɔtiibi bilulee kansikin biŋmoo lítì, ubɔ kā dibeejal pu, ní un kíǹee kaa láá bāań, ama ú mun yaa láā bāań waa làá kàl̄ kí yúntí. 11Upeel un nìn bí ní kaa ti bée u-ba kútì ki sá ubɔtininiiti, ú mun sá bibɔtiibi bilulee kansikin ubɔ ní. Úǹ ní bi dàá nàan̄. 12“Iyin saalaa in a kée di sá bibɔtiibi saalaa bin kaa láá kāl̀ dibeel puee, ama bi dàá tīī-bi mpɔn bi nì upeelee ń jī dibeel kukuluu kubɔ poon. 13Bibɔtiibee kɔkɔ dāa pēēkinyɔkɔ ní kí dū bi-pɔni kí kūtì upeelee. 14Ní bí jáǹ dipibil, ní dipibil ń dāá pɔ̄ɔkiǹ-bi u nì bin kɔkɔ sá u-yab u lútì-bi bi yú deedeeyee, kun puee úǹ di sá bidindambi kɔkɔ Dindaan, nì bibɔtiibi kɔkɔ Bɔtiu.” 15Ní ntūunee gítī bí-mi yii: “Inyiŋfi in pu a ká kilaakpaayee kēe di sá atimbun nibiim nì isoon kamaa nib. 16Iyin saalaa in a kée nì upeelee dàá nīn ná kilaakpaayee ní. Bi dàá dāá gbākal̀ tiwan tin kɔkɔ kā ki-wunti puee ní kí kíń dicancaŋgbeel, ní kí dāá ŋmɔ́ ki-nanti ní kí dū-kì kí wò ŋŋmi. 17Di sá Unimbɔti di dū min u lèe ki ŋá bi-pɔbiliŋin bí ŋá ubaanti kí dū bi-pɔni kí kūtì upeelee pu, kí nīn cí ŋyunti ŋun Unimbɔti dàá dāá ŋá min u nìn lī yii u dàá ŋée. 18“Unimpu un a kée di sá kitiŋkpaaŋŋi kin tɔ́kɔ́ duulnya bɔtiibi puee.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\