DILEEDAKAL 18

1Boonee ní m ká ntūun ŋubɔ nyánní yilpu ki cáá mpɔŋkpaan ní ŋu nín jìl̀ puee ŋmíntì duulnya kɔkɔ. 2Ní ntūunee téeń mpɔn yii: “Kì lítì, Babilɔn tiŋkpaaŋkee lítì ki kpántì kɔŋkɔnnee arasiniibi kɔŋkooŋŋu, arasiniibi nín bí tɔbin puee ballaŋki, nì inoon in kɔkɔ kaa sàafì kpataaayee ballaŋki; 3kun puee kì nyūntì atimbun kɔkɔ ki-daam min sá ki-jɔkɔmbiikuee, duulnya bɔtiibi kɔkɔ dɔ̃oǹ nì kì ki kpántì bijɔkɔndambi, ní duulnya bantiliibi kūliŋkì ki-wannyaanti tikpil tikpil.” 4Ní m gítī gbìl̄ nneen ŋubɔ nyánní yilpu ki lī yii: “M-samaau, nyāmaan kitiŋ nee poon, an nín dàá ŋá pu ní taa ŋá ki-kpitii, kí dāá fɔ̃ɔ̃ ki-tafadaaldi din bi bɔ́ntì ki yɔ́oǹ-kèe. 5Kun puee kitiŋ gbanti yab kpitii kpúkú ní ki tin sāā kutagbɔŋu, Unimbɔti kaa súntì ki-tuŋkpitiŋ gbanti pu. 6Ŋámaan-kì kii kì nín ŋá-ni puee, téem̀maan-kì ikpiti in ki ŋá-nee mili, kì nín dáaĺ ni-tafal miŋyee, nimbi ń dáaĺ-kì míǹ mili pu. 7Kì nín cáá tiwannyaandi ki gà ki-bindi miŋyee, ní yàntī falaa nì diniminaamandi ń kɔ́-kì míǹ, kun puee kì sòoǹ ki pò ki-ba yii kíǹ sá unimpubɔti ní, kaa sá ukpiipu, diniminaamandi kpá kí kɔ́ kíǹ dalba dalba. 8An pu ní ditafadaaldi din dɔ̄ ki cí-kèe kɔkɔ dàá bàń ki-pu ŋwimbaanti, ŋkúm, diniminaamandi, ŋkùm; ní ŋŋmi ń dāá púntí-kì kí wò, kun puee ti-Dindaan Unimbɔti un dáaĺ ki-tafalee sá mpɔndaan ní.” 9Niin ní duulnya bɔtiibi bin nì u kpáfì ki ŋá tijɔkɔndi ki yākatì ki-wannyaantee, dàá sɔ̄ kí yāliŋkì bi yaa láā ká ŋŋmi ŋun bíī wù kitiŋ gbantee ŋminyiim yíkì jòoooyee. 10Diniminaamandi din poon kitiŋee dàá dāá kɔ́ee dàá cúú-bi tifaandi, ní bi dāa yú kudandaŋu ki lì yii: “Ba busuu di jéetì Babilɔn kitiŋkpaaŋŋi kin cáá mpɔnee pu nan dee? Kukúbambaantiiu poon bi kpáàā péē dáaĺ sii tafal sɔkɔmiiin?” 11Ní duulnya bantiliibi sūǹ ki yáliŋkí ki-pu kun puee baa làá ti ká ubɔ ń dā bi-nyampuwanti; 12bi-nyampuwanti tin sá sindaariyab nì animil kúti, nì ataŋkpee ŋin pɔ̄ɔ̄ kudaauee, nì idiŋfi, nì iŋaamɔnti, nì iŋaabɔn, nì iman, nì in bí kii sirci ki pɔ̄ɔ̄ kudaauee, nì idɔ in cáá kudapɔɔu tikpilee kɔkɔ, nì tin kɔkɔ bi cáá akuntinyin ki ŋáańee, nì bi nín cáá idɔ ki kpítí tiwammɔntiil tin an pɔ̄ɔ̄ kudaauee, nì tasa kúti nì tikúti wanti nì ataŋkpee ŋin jìl̀ee, 13nì talaalub nín bí tɔbin puee nì tifaal tin sɔ́fèe nì ŋkpaŋmitikaam, nì tikaliŋkpin tin bi tùutī an sɔ́fèe, nì idafi, nì ikpafi, nì ŋkpɔnɔyim, nì blee biliŋ nì inaa nì ipii, nì itaamu, nì tɔrkub, nì iyumbu, ki tin kpáaǹ binib nammu. 14Ní binyampoobee kíǹ ki lì yii: “Tiwan tin pu a-nimiliŋ máǹee kaa ti dàbiǹ-si, a-gaajati nì a-wannyaanti tin jìl̀ pàlpalee wáŋkì a-ŋaan, a péēgítī kpá kí ká-tì jaanjaan!” 15Binyampoobi bin di bāntì kitiŋ gbanti poon ki ká animilee, dàá dāá fàŋkì falaa un kitiŋee bíī jīǹee, an pu ní bi dāa yú kudandaŋu ki sūǹ ki yáliŋkí, 16ní ki lì yii: “Mbusu, mbusu kɔ́ kitiŋkpaaŋŋi, kíǹ kin nìn pēēiŋaamɔnti, ibɔn nì iman bɔkutinyaaŋŋee, ki túuń sindaariya falfatib nì abeedimbil nì idiŋfi an pɔ̄ɔ̄ kudaau ki jìl̀ee, 17kukúbambaantiiu ja poon ní bi dūu kúntì ki-gaajati kɔkɔ!” Bimeelaŋaalkpilib kɔkɔ nì bin kā meelabinee nì bimeelaŋaalliibi nì bin kɔkɔ tūǹ ditundi tiŋkunee yúń kudandaŋu 18ki wāĺ kitiŋee nín fɔ̃ɔ̃ ŋŋmi min ŋŋminyiim yíkí jòoooyee, ní bi gbáà ibiil yii: “Kitiŋ kiba kpá bí dūú ŋmàntīǹ Babilɔn tiŋki”; 19ní ki jáfí ntam ki sìtī bi-yiliŋ pu ki sūǹ ki yáliŋkí ní ki lì yii: “Mbusu ulɔu di nín kɔ́ kitiŋkpaaŋŋi míǹ nan dee? Ki-gaajati pu ní meelabdambi kpántì bigaajab. Ní kukúbambaantiiu ja poon ní bi kpáàā kúntì sii nì a-wanti kɔkɔɔɔ?” 20Nimbi bin kɔ́ò yilpu ki sá Unimbɔti yab nì Unimbɔti bɔnaatiliibi nì Yeesu kpambaliŋee, nín̄ fàal̀maan tin bāań kitiŋkpaaŋŋi gbantee pu, kun puee ikpiti in kì ŋá-nee pu ní Unimbɔti dáaĺ ki-tafal kí pò-ni. 21Niinee ní ntūun mpɔndaan ŋubɔ yɔ̃oǹ ditaŋkpal diba di gbìfì kii kunaauee ki tɔ́ tiŋkun, ní ki bí yii: “Míǹ ní bi dàá dāá téé Babilɔn kitiŋkpaaŋŋi kìlkil kí tɔ̄ taapu, ubɔ kaa dāa gítī líkití ki-pu jaanjaan. 22Baa làá ti gbìl̄ kitiŋ gbanti poon bi bòɔ́ kubeeu, kaa làá gbìl̄ bi búǹ diwul àá dikantándi, kaa làá ti gbìl̄ bigbiŋgbiilliibi baa ubɔ pu, kaa làá ti wāl̀ utɔntɔnli báà uŋyee kitiŋ gbanti poon, kaa làá ti gbìl̄ bi nà kunaau. 23Fitila walfiŋu kaa làá ti ŋmíntí kitiŋ gbanti pu, baa làá ti gbìl̄ dinimpucaal puɔɔɔ, kaa làá ti gbìl̄ dicamɔndi pu. Kun puee bibantiliibi sá bikpikpaambi ní kitiŋ gbanti poon, ní ki cáá bi-bɔti ki kíiĺ binib kɔkɔ.” 24Kitiŋ gbanti fɔ̃ɔ̃ ditafadaaldi kun puee bi kūū Unimbɔti yab nì u-bɔnaatiliibi nì bin kɔkɔ bi kūū kitiŋ puee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\