DILEEDAKAL 19

1Boonee ní m gbìl̄ yilpu an bí kii kunipaau neenee, ki lī mpɔn yii: “Aleeluuya! Ti-Nimbɔtiu di yì difiil nì tinyool nì mpɔn. 2U-bɔsoontam sá mbaamɔn ní ki bí deedee. Di sá yii u sòon̄ ki kūū kinimpulaakpaai bɔti kì nín dū tilaakpaal ki tīntì kitiŋ pu kɔkɔ nib ki yāntì bi kpántì bikpitibee, ní ki dáaĺ ki-tafal ki tòn̄-kì ipɔntoon kì nín kūū u-tɔntɔnliibi puee.” 3Ní ki gítī bí yii: “Aleeluuya! Kun puee kitiŋ gbanti dàá nīn péēwù ŋŋmi ní ki-ŋminyiim ń nīn yíkí míǹ kí nīn cá jaanjaan.” 4Ní bikpilib mmuŋku nì binaayee, nì tiwan tinaa tin cáá kufoouee, lítì Unimbɔti un kā dibeejal puee nimiin ní ki bí yii: “Ameen! Aleeluuya!” 5Ní nneen ŋubɔ nyánní dibeejal cee yii: “Nimbi bin kɔkɔ sá Unimbɔti tɔntɔnliibee, nyɔ̄ŋkìmaan-u! Bikpaambi nì mbiyaamu, bin kɔkɔ fàŋkí-uee, nyɔ̄ŋkìmaan-u!” 6Ní m gbìl̄ an bí kii binib kupaau di sòon̄ee, ní ki bí kii dimɔɔl nyim nín sìtī nsitimin puee, ní ki gítī bí kii utaa nín tátí mpɔn puee, ní ki lì yii: “Aleeluuya! Ti-Dindaan Unimbɔti ipɔn kɔkɔ daan, di sá ubɔti ki kā dibeel pu. 7Tí nīn fàal̀maan án nīn mɔ̄ǹ-ti tí nīn nyɔ́ŋkí Unimbɔti, kun puee dipibil nimpucaatam bāań, u-bɔɔn bɔ́ntì ki dɔ́ò. 8Unimbɔti tīī-u dibɔkutipindi káŋkaŋ din jìl̀ee ú pèen̄.” (Dibɔkutipindee di sá deedee tuuŋŋi ŋin binimbɔtinooliibi ŋée.) 9Ní Unimbɔti tūuŋŋu bí yii ḿ ŋmà yii: “Unimbɔti ń yàntī án nīn mɔ̄ǹ nimbi bin bi yíiń ní dāá jī dipibil nimpucaatam jintee!” Ní ki gítī kútì yii: “Unimbɔti u-ba di lī míǹ.” 10U lī mimmee ní m gbāaǹ kí jāam̀-u, ní u bí-mi yii: “Taa ŋée! Man mun péēsá utɔntɔnli kii si mun nì a-nabiyaamu mun bí ki sòoǹ Yeesu bɔti tin u nyántì ki dàkā-nee ní. Unimbɔti ní a máaǹ kí jāam̀.” Kun puee Unimbɔti Fām nín yāntì Unimbɔti bɔnaatiliibi sòon̄ tiŋyee sòoǹ Yeesu pu ní. 11Niinee ní m ká yilpu pīitì, ní utampiin ubɔ nyánní, ní unil ubɔ kā u-pu, bi yíì udaan yii Deedee nì Mbaamɔn, u sòoǹ tibɔti deedee ki jáà kujaau nì deedee. 12U-nimiliŋ ŋmɔ́ò làkàlaka kii ŋŋmee, ní u cíkí mbeefuulimu tikpil u-yil pu, diyindi diba náká u-pu, báà ubɔ kaa nyí-dì, see úǹ baba. 13Ní u-bɔkutil din u pēēyee táká fatiku, ní bi yíì-u yii: “Unimbɔti nyɔɔbundi.” 14Ní yilpu soojab nɔ́ɔ́-u ki kā itampiin pu ki pēē abɔkutimɔnti apiin káŋkaŋ. 15U-nyɔkɔnee kijanjajiki kā ki jītí, an ní u dàá dū kí jáǹ atimbun, mpɔn ŋun u dàá dāá nīn cáā kpòotī-bee dāa pɔ̄ɔ̄ kii tikútee ní, ní Unimbɔti ipɔn kɔkɔ daan nín díkí bi-pu diŋuul diŋyee puee, u dàá dāa nà-bi dúsídusi kii bi nín nà asubil pu ki ŋáań ndaamee ní. 16Bi ŋmàn̄ diyindi diba u-bɔkutil nì u-tapandi pu yii: “Bibɔtiibi kɔkɔ Bɔtiu, bidindambi kɔkɔ Dindaanu.” 17Ní m ká Unimbɔti tūuŋŋu ŋubɔ yú ŋwìiń poon, ní ŋu téeń mpɔn ki tùkū inoon in kɔkɔ ŋàaǹ kutaa puee yii: “Dāá kpāfìmaan kí jī Unimbɔti jiŋaalkpaanu! 18Ní dāan̄ kí jī bibɔtiibi nì bisoojakpilib nì bipɔndambi wunnanti nì itaamu nì bin kā-iee wunnanti, nì binib kɔkɔ wunnanti, bin yì bi-bee nì iyumbu, nì binikpaambi nì biwaabi.” 19Niinee ní m ká upeelee nì duulnya bɔtiibi nì bi-soojab kpáfì kí jáǹ un kā utaamu puee nì u-soojab. 20Ní un kā utaamu puee nì u-soojab cúú upeelee nì u-nyimɔmbɔnaatiliu un nìn ŋáań maamaacib upeelee nimiin ki kíiĺ binib bin kɔkɔ bi nìn dáań upeelee daaŋku bi gbàantí ki jáaḿ upeelee naŋkuee. Ní bi dū bi-liitil nì bi-nimiliŋ ki tɔ́ farwata ŋmibookun. 21Ní kijanjajiki kin nyēēun kā utampiinee nyɔkɔnee kūū bin kíǹee kɔkɔ, ní inoon dɔ́miń ki jíń bi-nanti ki bál̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\