DILEEDAKAL 2

1“Á ŋmà takalda kí tīī m-nikitil din bí Eefeesee tūuŋŋu yii: Un ŋúb́ iŋmalbijaa iluli u-ŋaŋgiilin ki còom̄ tiwan tiluli tin pu bi tɔ̄kɔntí fitilab an sá sindaariyee kansikinee di lī yii: 2M nyí a-tuuŋŋi ŋin a ŋée kɔkɔ pu, m nyí falaa un jíń-see, ki nyí a-pɔ́ɔǹtam. M nyí a-pu yii aa là binikpitib bɔti, a cɔ́ŋkì ki béè yii bin bí yii bi sá Yeesu kpambaliŋee baa sá, bi sá binyimɔndambi ní. 3A cáá dipɔɔndi, a jíń falaa m-pu kaa yɔ̄tì a-wunti. 4Ama tiba kíǹ-si aa ŋá, an di sá a nín nìn néeń-mi ŋkilkaamin puee, a dūu fá, aa ti néeń-mi míǹ. 5An puee á téetí laakin ní a dū dineendi gbanti ki fée kí kpántí a-bimbim, kí fàtīí nīn tūǹ atummɔnti ŋin a nìn tūǹee. A yaa kaa ŋá míǹ m dàá yòon̄ a-fitilau nì tiwan tin pu u tɔ́kɔ́ee, asee a yaa kpántì a-ba baba. 6Ama nì míǹ kɔkɔee a cáá tiba, di sá a ná atuun ŋin Nikoolaati yab ŋáańee, kii man mun nín ná-ŋi puee. 7“Un yaa cáá ditafalee ń pīlfì Unimbɔti Fām nín bíī sòoǹ nì Kriisitoo nikitiŋ puee. “Un yaa jáń ki jíńee, m dàá tīī-u dimaŋfal subu bun yú Unimbɔti kpaabunee bil ú ŋmɔ́.” 8“Á ŋmà takalda kí tīī m-nikitil din bí Simiirnee tūuŋŋu yii: Un sá upeepeekaa ki sá uluŋkikaayee, man un nìn kpíì ki fātìi fīkitèe di lī yii: 9M nyí a-falaau nì a-sool, ama nì míǹ kɔkɔee a sá ugaaja ní, m nyí bin kúŋfí a-boon ki yíì bi-ba yii Juuda yab kin kaa sée. An nibee sá Sitaan nikitil ní. 10Á taa fàŋkì falaa un dɔ̄ ki cí-si a dàá jēe pu, di sá Sitaan dàá cɔ̄ŋkì-ni kí yàntī bí cūtì ni-kansikin biba kí tɔ̄ sarka, ni dàá dāá jī falaa iwiin saalaa. Nín̄ yú deedee ali a-kúm dal, m dàá dāá tīī-si mmaŋfafɔkɔn án nīn sá-si a-jajil paati. 11“Un yaa cáá ditafalee ń pīlfì Unimbɔti Fām nín sòoǹ nì Kriisitoo nikitiŋ puee. “Un yaa jáń ki jíńee, ŋkúnliliitiim kaa dāa gítī gbèetī udaan pu.” 12“Ŋmà kí tīī m-nikitil din bí Peergaamee tūuŋŋu yii: Un ŋúb́ kijiki kin jītí ajan liitilee bí yii: 13M nyí yii kitiŋ kin poon Sitaan jíń dibeelee ní a kɔ́ò. Ama ní a ŋúb́ m-bɔti deedee kaa páatì a-fookiiu m-pu, ki gbíntì ki ŋúb́ an píkí ki kpáaǹ ŋyunti ŋun bi nìn kūū m-tɔntɔmmɔntiu Antipa ni-tiŋkin kin sá Sitaan kɔŋkooŋŋuee. 14Ama nì míǹ kɔkɔee m dàá wòoǹ-si tiba pu, di sá binib biba bí a-cee ki ŋáań kii Balaam nín nìn sáŋkì Balaki ú ŋmàtiǹ Israyeel biyaamu bí ŋmɔ́ tiwaatootinan kí ŋá tilaakpaal kí lítí ikpitinee. 15Míǹ ní si mun a-ba cáá binib bin ŋáań atuŋkpiti kii Nikoolaati yabee. 16An puee á kpántí a-bimbim, a yaa yíì m dàá dāan̄ kí dū m-nyɔɔbundi din sá kijikee kí já nì an nibee kɔŋkɔnnee. 17“Un yaa cáá ditafalee ń pīlfì Unimbɔti Fām nín bíi sòoǹ nì Kriisitoo nikitiŋ puee. “Un yaa jáń ki jíńee m dàá tīī-u Unimbɔti jinti tin bí dibalinee, nì ditaŋkpapindi din pu bi ŋmàn̄ diyimpɔndi diba din báà ubɔ kaa nyée see un fɔ̃ɔ̃ ditaŋkpalee.” 18“Ŋmà takalda kí tīī m-nikitil din bí Tiyatiiree tūuŋŋu yii: Unimbɔti Jipɔɔn un nimiliŋ ŋmɔ́ò làkàlaka kii ŋŋmee, u-taaŋi jìl̀ pàlpal kii tasa ní bi fíntèe di lī yii: 19M nyí tin kɔkɔ a ŋáańee, m ká dineendi din a cááyee, nì a-fookiiu, nì a nín tūǹ atuun ŋin ki tútuǹ binibee nì dipɔɔndi din a cááyee, m ká yii atummɔnti ŋin a bíī ŋáań kɔŋkɔnnee jítiǹ apeepeekaa. 20Ama nì míǹ kɔkɔee m dàá wòoǹ-si tiba pu, di sá a yāntì unimpu Jeesabeel un yíì u-ba yii u sá Unimbɔti bɔnaatiliuee cáá u-dàkatam ki kíiĺ m-tɔntɔnliibi yii bi yaa ŋáań tilaakpaal an kaa cáá tiba, ki yàntī bi ŋmɔ́ò tiwaatootinan. 21M pú-u ŋyunti ú bàà kpántí u-ba kí fá u-bimbikpitim ní u yíì. 22An puee m dàá yàntī ú lítí iween pu kí jī falaa kí kpáaǹ u nì bin pēēkinyɔkɔ ki ŋáań ikpitee, asee bi yaa kpántì bi-ba ki fá bi-bimbikpitim baba. 23M dàá fáá kí kpò u-yab bin nɔ́ɔ́-uee ní m-nikitiŋ kɔkɔ ń béé yii man di sá un nyí binib landɔkɔi nì bi-làtamee. M dàá dāá pà báà ŋma tuuŋŋi paati ní. 24“Ama nimbi bin kíǹ Tiyatiir nikitil kansikin kaa bí bi-tuŋkpitiŋ gbanti poon, kaa bífì kun bíǹ yíì yii Sitaan bɔti tin bí dibalin ki nyɔ́òyee, nimbee, maa péē cáá tiba kí lì ni-pu. 25Ama tin baba m dàá lèe di sá ní nīn ŋúb́ tin ni cááyee gbīm gbim ali ḿ dāá gítiń. 26Un di yaa jáń ki jíń ki gbíntì ki nìkì ki ŋáań min fáatì-mee ki tin kátì-kuee, m dàá yàntī ú jī dibeel atimbun pu. 27Mpɔn ŋun m dàá tīī udaan ú dūú kpàà-bee dāa pɔ̄ɔ̄ kii tikútee ní, u dāa ŋūǹ kí dūú wīī binib sɔkɔmii kii titan boolee. 28Míǹ ní mama m-ba fɔ̃ɔ̃ mpɔn gbanti m-Baa cee. Ní ḿ dāá tīī un jáń ki jíńee utaafaaŋmalbija. 29“Un yaa cáá ditafalee ń pīlfì Unimbɔti Fām nín sòoǹ nì Kriisitoo nikitiŋ puee.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\