DILEEDAKAL 20

1Boonee ní m ká ntūun ŋubɔ nyánní yilpu ki ŋúbiń mbookpaan saafiiu nì ikusaka iba i nyìm̀ na! 2Ní ntūunee cúú kupeewambiiu ukookpikee, an dàkà yii Sitaan, ki dū ikusakee ki bɔ́ob́-u ú nīn bí míǹ kí nīn cí abin kutuku, 3ní ki téé-u ki tɔ́ mbookpaanee ni ní ki pīiǹ ki kpàl̄ ki ŋéeb́, an nín dàá ŋá pu ú taa ti kīil̀ atimbun nib kí tin cáá sāā abin kutukuee. Boonee bi dàá fàtīí gíiǹ-u kí líí ŋyunti ŋubɔ poon fiii. 4Ní m ká abeejal aba, ní bi tīī bin kā ŋi-puee mpɔn bí nīn sá bibɔsoonliibi, ní m gítī ká bin nìn sòoǹ Unimbɔti bɔti ki lèekī Yeesu pu seera bi kūū-bee nammu, nì bin kaa nìn gbāaǹ ki jáam̀ upeelee nì u-naŋkuee, kaa yāntì bi dáań bi-yigbeeŋi nì bi-ŋaliiyee, bi-kɔkɔ fātìi fīkitì bi nì Kriisitoo kāl̀ dibeel abin kutuku. 5Bitaŋkpiibi bin kíǹee kaa làá fìkitī, see abin kutukuee yaa láā jítì, difikitipeekaal bɔti dee. 6Bin yaa láā bí difikitipeekaal poonee bí mmɔn ni nì circir poon. Ŋkúnliliitiim kaa dāa gítī cáá bíǹ pu mpɔn. Bíǹ di dāa sá Unimbɔti nì Kriisitoo saraaŋaliibi, ní bi nì Kriisitoo ń kàl̄ u-beelin abin kutuku. 7Abin kutukuee yaa láā jítèe, bi dàá dāá gíiǹ Sitaan kí líí, ú nyā sarkan. 8U yaa nyáńee, u dàá dāá nīn yìiǹ ki mɔ́ntí duulnya jannaatiliŋ timbuliŋ, an dàkà yii Gɔɔgi nì Magɔɔgi, kí kpāfì-bi bí bɔ́ntí kujaau. Bi dàá dāá nīn wīikí tikpil kii tiŋku caŋin bulee ní. 9Bi dàá dāá kpátí kí gbí kitiŋ kɔkɔ, ní kí dāá léeń Unimbɔti niwul nì kitiŋ kin u néeńee pu, ama ŋŋmi ŋubɔ dàá nyānní yilpu kí dāá wò bi-kɔkɔ. 10Ní bí dāá téé Sitaan un kíiĺ-bee kí tɔ̄ farwata nì ŋŋmi bookun laakin upeelee nì u-nyimɔmbɔnaatiliu bée, niin ní bi dàá nīn bí falaa poon ki yáliŋkíǹ bi-ba ŋwìiń pu nì kunyeeu kí nīn péēcáā cá jaanjaan. 11Boonee ní m ká dibeejapindi diba, ní kitiŋ nì kutagbɔŋu sáǹ un kā dibeejapindi gbanti puee nimiin, baa ti ká-bi. 12Ní m ká bitaŋkpiibi, bikpaambi nì biwaabi yú dibeejalee nimiin, ní bi cúú takaldab ki kpátì, ní ki gítī cúú takalda ubɔ mun ki kpátì, úǹ di sá dimaŋfal takaldau. Ní bi sòon̄ bitaŋkpiibi bɔti ki táá nì bi nín ŋá atuun ŋin bi ŋmàn̄ ki ŋá takalda poonee. 13Ní tiŋku gíiǹní binib bin u nìn yɔ̃oǹee, ní ŋkúm nì ditaŋkpiil gíiǹní bitaŋkpiibi bin kɔkɔ bi ŋúb́ee, ní bi sòon̄ báà ŋma bɔti tin u ŋée. 14Ní bi téé ŋkúm nì ditaŋkpiil ki tɔ́ ŋŋmi bookun, ŋŋmi booku gbanti di sá ŋkúnliliitiimee. 15Un kamaa yindi ní baa ká dimaŋfal takaldau poonee, bi dù-u kí tɔ̄ ŋŋmi bookun ní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\