DILEEDAKAL 21

1Boonee ní m ká kutagbɔmpɔŋu nì kitimpɔŋ. Kutagbɔŋkpikuu nì kitiŋkpikii wáŋkì ní tiŋku kaa ti bí. 2Ní m ká circir tiŋki Jeerusaleempɔɔn nyánní Unimbɔti cee yilpu ki kpákatìń ki ŋān̄ kii unimpucaan di fùl̄ nnyim ki cí u-calee. 3Ní m gbìl̄ nneen ŋubɔ nyánní dibeejal cee ki téeń mpɔn yii: “Kɔŋkɔnnee Unimbɔti ŋá u-kɔŋkooŋŋu binib cee, u nì bi di dàá nīn kíǹ ki kɔ́ò, ní bí nīn sá u-niwul, ní úǹ ń nīn sá bi-Nimbɔtiu un dàá nīn bí bi-ceeyee. 4Úǹ di dàá dāá pítí bi-nyinnyim kɔkɔ, ŋkúm dāa gítī kpá, diniminaamandi nì ibiil nì iyaliŋki dāa gítī kpá, kun puee duulnyakpiki kpáaǹ tíǹ kɔkɔ ki jítì.” 5Ní un kā dibeejal puee bí yii: “Kpèèmaan, m fātìi ŋá tiwan kɔkɔ mpɔm,” ní ki bí-mi yii: “Á ŋmà-tì kun puee m-bɔti sá mbaamɔn ní ki máaǹ bí fɔ̃ɔ̃-tì.” 6Ní u gítī bí-mi yii: “An kɔkɔ bɔ́ntì ki dɔ́ò! Man di sá Alfa nì Oomeega, ukilkaa nì ukuntikaa. Un ní nnyinnyoo yaa cááyee ń dāan̄ m-cee m dàá tīī-u dimaŋfal nyimbuliŋu faalaa. 7Un yaa jáń ki jíńee ní m dàá tīī tiwammɔntiil gbanti ní ki dāa sá u-Nimbɔtiu, ní úǹ dāa sá man biki. 8Ama an yaa kíǹ bifaantidambee nì bin kaa yú nì Unimbɔti deedeeyee, nì bijɔkɔndambee, nì binikpɔliibee, nì bin ŋáań tilaakpaalee, nì bikpaŋkpantiibee nì biwaatootiliibee nì binyimɔndambee kɔkɔee bíǹ laŋki di sá farwata ŋmibookun, niin di sá ŋkúnliliitiimee.” 9Ní itūun iluli ijoolkaa in bàà ŋúb́ nsambiyaamu falaabi gbí poonee kansikin ŋubɔ dɔ́miń ki bí-mi yii: “Dāan̄ ḿ dàkà-si unimpucaan, dipibil nimpuu.” 10Ní Unimbɔti Fām dɔ́miń m-ni, ní ntūun yɔ̃oǹ-mi ki jɔ́m̀ dijoofɔkɔl diba pu, ní ki dàkā-mi Jeerusaleem circir tiŋki kin nyánní Unimbɔti cee ki sìntīńee 11ní ki jìlìń Unimbɔti nyaaŋku; kitiŋee jìl̀ kii ataŋkpanyaanee ní, kii ataŋkpee ŋin jòm̀ pɔ́lpɔl ki wāĺ kílkilee. 12Ní digundi din bi máń ki māntì ki tú kitiŋee gbìfì ki fòkò mun, ní ki cáá mpunyɔmu saalaa nì muli, ní itūun saalaa nì ili yú mpunyɔmu pu ki cí, ní bi ŋmàn̄ Israyeel biyaamu naakɔti saalaa nì tilee yiŋŋi ki nákaǹ mpunyɔmuee pu. 13Ní mpunyɔmu muta túĺ ŋwìiń nín nyēeń puee, ní muta túĺ ŋwìiń nín jēetí puee, ní muta túĺ ŋgan pú, ní muta túĺ ŋgiil pú. 14Ataŋkpee saalaa nì ali pu ní bi nìn máń kitiŋee gundi ki tɔ́kɔǹ, ní ki ŋmàn̄ dipibil kpambaliŋ saalaa nì alee yiŋŋi ataŋkpeeyee pu. 15Ní ntūun ŋun yú ki sòoǹ nì mee ŋúb́ tiwaŋŋmantikaal, sindaariya kpaŋkpaaŋŋu, kí ŋmàntī kitiŋee nì ki-punyɔmmu nì ki-guŋŋi. 16Kitiŋee fɔkɔŋŋu nì ki-waaŋŋu ŋmà ní. Ntūunee dū sindaariya kpaŋkpaaŋŋuee ki ŋmāntì kitiŋee fɔkɔŋŋu, ní ki ká ataŋkpee kutukub bili nì kulaafaau, míǹ ní ki-waaŋŋu, ki-fɔkɔŋŋu nì ki nín fòkò ki jɔ́m̀ puee mun nìn sá. 17Ní ŋu ŋmāntì digundi mun ní ki ká di-gbifiŋŋu meetab imuŋku ita nì biŋmoo, kii binib nín péēŋmàntī puee ní ŋu ŋmāntì. 18Ataŋkpee ŋin jòm̀ pɔ́lpɔlee ní bi dū ki máń digundi, ní kitiŋ ki-ba kɔkɔ sá sindaariyamɔnti ki wāĺ kílkil kii digitilee. 19Ataŋkpee ŋin bi dūu kíĺ taapu ki nín máń digundee ki tɔ́kɔǹee puee bi dū ataŋkpanyaan ŋin bí tɔbinee ní ki nákaǹ. Bi nìn dū ataŋkpee saalaa nì ali ní ki kíĺ taapu. Ntantukupeekaa taŋkpeeŋi ní bi yíì yii jaaspi, ní ki yíì dililiitiil yii safiir, ní ki yíì ditataatiil yii kalseeduaana, ní ki yíì dinanaatiil yii eemeeroodi, 20ní ki yíì diŋmooŋmootiil yii sarduaan, ní ki yíì diluluutiil yii kɔrnalin, ní ki yíì diluluútiil yii krisooliiti, ní ki yíì dininiitiil yii beeril, ní ki yíì diwawaatiil yii toopasi, ní ki yíì disaalaatiil yii krisooprasi, ní saalaa nì dibee ní bi yíì yii iyasinti, ní ki yíì dijoolkaalee ameetiisti. 21Ní mpunyɔmu saalaa nì mulee sá ataŋkpanyaan ní, kipunyɔkɔ kamaa nì ditaŋkpapiiŋkaal dimɔndi. Ní kitiŋ ki-ba daŋŋi sá sindaariyamɔnti ki wāĺ kílkil kii digitilee. 22Ama maa ká Kunimbɔtidii kitiŋ gbanti poon, kun puee ti-Dindaan Unimbɔti ipɔn kɔkɔ daan nì dipibil di sá Kunimbɔtidii. 23Kitiŋ gbanti kaa nyàab̀ ŋwìiń nì uŋmal ń ŋmíntí-kì i-walfiŋu, Unimbɔti nín ŋān̄ ki jìl̀ puee di sá-kì ŋwalfi, ní dipibil sá ki-fitilau. 24Atimbun kɔkɔ dāa còom̄ ki-walfiŋun ní, ní duulnya bɔtiibi ń dāá cáań bi-gaajati niin. 25Mpunyɔmu dāa péē wāā ní ŋwìiń pu, baa pìintí, kun puee kunyeeu dāa kpá niin. 26Bi dāa cāabìń atimbun jilmau nì ŋi-nyooti niin. 27Ikpiti iba kaa dāa kɔ́ò niin, nì bitiŋwiiliibi nì binyimɔndambi, see bin baba yiŋŋi bi ŋmàn̄ dipibil takaldau un sá dimaŋfal takaldauee nee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\