DILEEDAKAL 22

1Ní ntūun dàkā-mi mbun ŋun pùub̀ nnyim min tìì dimaŋfalee, nnyim gbanti wāĺ ní kílkil ní ki jìl̀ pàlpal, ní ki nyēeń Unimbɔti nì dipibil beejal laŋki, 2ní ki pùub̀ kitiŋ kansikin didandi pu. Ní dimaŋfal subu yú abuŋgban liitil pu ki lòoǹ dibindi poonee saalaa nì mili, an dàkà yii uŋmal kamaa poonee bu lòoǹ diba, bu-faati di cāantí atimbun weeni. 3Mbusu dāa gítī kpá. Unimbɔti nì dipibil beel dàá dāá nīn bí kitiŋ poon ní, ní u-tɔntɔnliibi ń nīn nyɔ́ŋkí-u. 4Bi dàá dāá wāl̀ u-nimiin, ní bi dāa ŋmà u-yindi bi-yigbeeŋi pu. 5Kunyeeu kaa dāa gítī bí, ubɔ kaa dāa gítī nyàab̀ fitila kí tūū án nīn wāĺ-u, kaa dāa gítī nyàab̀ ŋwìiń ń nyā bí nīn wāĺ, kun puee ti-Dindaan Unimbɔti di dāa sá-bi ŋwalfi, ní bí dāá nīn bí ki jīǹ dibeel kí nīn péēcáā cá jaanjaan. 6Ní ntūunee bí-mi yii: “Tibɔti nee sá ibaamɔn ní, ki máaǹ bí fɔ̃ɔ̃-tì. Ní ti-Dindaan Unimbɔti un tìì u-Fām u-bɔnaatiliibee túnní u-tūuŋŋu ń dāá dàkà u-tɔntɔnliibi tin dàá bàń kɔŋkɔnneeyee.” 7Ní Yeesu bí yii: “Pīlfì! M dàá dāan̄ kɔŋkɔnnee. Un ŋúb́ tibɔti tin m sòon̄ bi ŋmàn̄ an kā takalda nee poonee bí mmɔn ni.” 8Man Jaan di gbìl̄ an bɔtee kɔkɔ ki wál̀-tì mun. M nín gbìl̄ ki wál̀-tì mimmee ní m lítì dicincibil ntūun ŋun dàkā-mi tibɔti gbanti kɔkɔ taapuee nimiin kí jāam̀-ŋu. 9Ní ŋu bí-mi yii: “Taa ŋée, kun puee man mun sá utɔntɔnli kii sisee ní, kii a-nabiyaamu mun nàatī Unimbɔti bɔtee, nì bin kɔkɔ tɔ́ tibɔti tin bi ŋmàn̄ takalda nee poonee ní. Unimbɔti ní an sá á jāam̀.” 10Ní u bí-mi yii: “Á taa báĺ tibɔti tin bi nyántì ki dàkā-si tì kā takalda nee poonee, kun puee ŋyunti ŋun an bɔtee kɔkɔ dàá bàńee tɔ́obiń. 11Unikpiti ń mòtīí nīn ŋáań u-kpitii, ujɔkɔndaan ń mòtīí nīn ŋáań u-jɔkɔnti, deedeedaan ń mòtīí nīn ŋáań deedee tuuŋŋi, ní circirdaan ń mòtīí nīn bí circir.” 12Ní Yeesu bí-mi yii: “Pīlfì! M dàá dāan̄ kɔŋkɔnnee kí nīn ŋúbiń tipaal, kí pà báà ŋma u-tundi nín sá puee. 13Man di sá Alfa nì Oomeega, an dàkà yii upeepeekaa nì ujoolkaa, ukilkaa nì ukuntikaa.” 14Bin fíntì bi-bɔkutiŋ ŋaa cáá tijɔkɔndi, ki máaǹ kí ŋmɔ́ dimaŋfal subil, ki dàá dī mpunyɔmu kí kɔ́ kitiŋinee bí mmɔn ni. 15Ní bijɔkɔndambi nì bikpaŋkpantiibi nì bin ŋáań tilaakpaalee nì binikpɔliibi nì biwaatootiliibi nì binyimɔndambee dāa yú kitiŋ kpaanceetiŋu. 16“Man Yeesu di túnní m-tūuŋŋu ŋú sòoǹ an bɔti m-nikitiŋ kansikin kí tùkù-ni. M sá Dafiidi naakookun ní, ki sá utaafaaŋmalbija un jìl̀ee.” 17Unimbɔti Fām nì Unimpucaan bí yii: “Dāan̄!” Bin mun gbìl̄ an bɔtee ń lì yii: “Dāan̄!” Un nnyinnyoo yaa cááyee ń dāan̄ kí fɔ̃ɔ̃ nnyim min tìì dimaŋfalee faalaa. 18Man Jaan di kpáafí bin kɔkɔ gbìl̄ tibɔti tin Unimbɔti sòon̄ an kā takalda nee poonee yii: Un yaa gbéeǹ tibɔti nee poon tibee, Unimbɔti dàá dāá gbéeǹ udaan ditafadaaldi din u ŋmàn̄ ki ŋá takalda nee poonee. 19Un yaa tí bātì tibɔti gbanti poon tiba ki fée, Unimbɔti dàá dāá fɔ̃ɔ̃ u-jandi din u cáá disubil din tìì dimaŋfalee poonee, ú taa kɔ́ circir tiŋki kin bɔti bi ŋmàn̄ takalda nee poonee. 20Úǹ Yeesu un bí ki sòoǹ nì ti an bɔtee di lī yii: “Iiin! M dàá dāan̄ kɔŋkɔnnee.” Án lafun ŋá míǹ! Dāan̄, ti-Dindaan Yeesu! 21Ti-Dindaan Yeesu ŋanti ń nīn bí ni-pu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\