DILEEDAKAL 3

1“Ŋmà takalda kí tīī m-nikitil din bí Saardee tūuŋŋu yii: Un cáá Unimbɔti Fām miluli nì iŋmalbijaa ilulee di bí-u yii: M nyí a-tuuŋŋi, ki nyí yii a-yindi yíkì yilpu, bi nyí a-pu yii a sá dinikitil din cáá dimaŋfalee, ama ní a kpíì. 2Fìntī kí tíkiń a-fookiiu un bíī kúùyee ú ká mpɔn, kun puee maa ká a-tummɔntiŋ aba m-Nimbɔtiu cee. 3Á téetí bi nín nìn dàkā-si Unimbɔti bɔti a fɔ̃ɔ̃-tì ki kíí puee, kí nīn gbíntì ki ŋúb́-tì míǹ gbīm gbim kí fá ikpiti. A yaa yíì, m dàá dāan̄ ŋyunti ŋun saa nyí yii m dàá dāan̄ee ní kí túuǹ-si kii unaayuu nín tūuntí unil puee. 4Ama nì míǹ kɔkɔee, biba bí Saardi nikitil kansikin kaa ŋá ikpiti bi-bɔkutiŋ pīiǹ, binib gbanti dāa pēē abɔkutipiin káŋkaŋ ní man nì bi ń nīn táá ki còom̄, kun puee bi máaǹ míǹ. 5Míǹ ní un yaa jáń ki jíńee dāa pèentí abɔkutipiin káŋkaŋ, maa làá dàá gítī kpìtī udaan yindi dimaŋfal takaldau poon, ama m dàá dāá lì m-Baa nì u-tūuni kɔkɔ nimiin yii man di yì-u. 6“Un yaa cáá ditafalee ń pīlfì Unimbɔti Fām nín bí ki sòoǹ nì Kriisitoo nikitiŋ puee.” 7“Ŋmà takalda kí tīī m-nikitil din bí Filadeelfiiyee tūuŋŋu yii: Un sá circir ki sá ubaamɔnee, un di ŋúb́ Dafiidi saafiiu ki yaa pīitì, ubɔ kpá kí dūú pìin̄, ki yaa tí dūu pīiǹ, ubɔ kpá kí pìitēe, 8di bí-u yii: M nyí atuun ŋin kɔkɔ a ŋée. M pīitì kipunyɔkɔ ki wāaǹ a-nimiin, ubɔ kaa ŋūǹ kí dūú pìin̄. Kun puee m nyí a-pɔŋŋu kaa náaǹ, ama a ŋúń ki ŋúb́ m-bɔti, kaa dū-mi ki fá. 9Á kpèè tin m dàá ŋá kí tīī-see: Binib bin kpáfì ki sá Sitaan yab ki mɔ́ntí yii bi sá Juuda yab kin kaa sée, m dàá dū-bi kí ŋá a-ŋaan, m dàá yàntī bí dāá gbàan̄ a-taaŋi taapu ní kí béé yii m néeń-si. 10Kun puee a nín pɔ́ɔǹ ki ŋúb́ m-bɔtee, man mun dàá ŋúb́-si ŋyunti ŋun diniminaamandi dàá dāá jēetí duulnya nib kɔkɔ pu kí cɔ̄ŋkì-bee. 11M dòoń kɔŋkɔnnee, á ŋúb́ tin a ŋúb́ee gbīm gbim ubɔ ń taa fɔ̃ɔ̃ a-cee tipaal tin bi tìì bin jáń ki jíńee. 12Un yaa jáń ki jíńee, m dàá dū-u kí kpántí m-Nimbɔtiu diiku jaantalkuu ní ú báań kí nīn kíǹ ki bí niin kí taa ti nyā, ní ḿ dāá dū m-Nimbɔtiu yindi nì m-Nimbɔtiu tiŋki, Jeerusaleempɔɔn un nyánní yilpu m-Nimbɔtiu ceeyee yindi nì man yimpɔndi kí ŋmà udaan pu. 13“Un yaa cáá ditafalee ń pīlfì Unimbɔti Fām nín bí ki sòoǹ nì Kriisitoo nikitiŋ puee.” 14“Ŋmà takalda kí tīī m-nikitil din bí Lawoodiseeyee tūuŋŋu yii: Un bi yíì Ameen u sá un lèekī seera deedee nì ibaamɔn, ki sá Unimbɔti wannaaŋkaati kɔkɔ nyeelee, 15di bí-u yii: M nyí atuun ŋin a ŋée kɔkɔ. Aa sòm̀aaan, kaa tùm̀ mun; a yaa là kí nīn sòm̀aaan, á nīn sòm̀; a yaa là kí nīn tí tùm̀aaan, á nīn tùm̀. 16Kii a nín bí gbìmmm kaa sòm̀aaan kaa tùm̀ muee, m dàá wùliŋkì-si kí fá. 17Di sá a lì yii sii sá ugaaja ní, a-gaajati tin a ká nee puee, aa ti là tiba nì tiba, kun pu a lì mimmee di sá aa nyí yii a sá ufalaadaan, ki sá unandaan, ki sá usoodaan, ki sá ujɔfu, ki sá ucancaŋgbeefu. 18An puee m sáŋkí-si yii á dāan̄ m-cee kí dā sindaariya un bi dū ŋŋmi ki cɔ́ŋkì ki ká yii u sá umɔntee, ní kí nín ŋmā kí kpántí ugaaja; kí dā m-cee abɔkutipiin kí pèen̄ kí bìin̄ a-cooi pu, kí dā nnyɔkɔ m-cee kí jɔ̃ɔ̃ a-nimiliŋ kí wāl̀. 19Man dátí bin m néeńee tafaliŋ ní ki sáŋkí-bi, an puee á ká kunyannyaau kí fá ikpiti. 20Á pīlfì, m yú kipunyɔkɔ pu ki ŋáań gaafalaa; un yaa gbìl̄ m-nyɔkɔ pu ní ki pīitì-mee, m dàá kɔ́ udaan cee ní man nì u ń kpāfì kí jī. 21Un yaa jáń ki jíńee, m dàá yàntī ú dāan̄ kí kàl̄ kí kɔ́ĺ-mi m-beelin, kii ma mun nín jáń ki jíń pu ki dɔ́miń ki kāl̀ m-Baa beelin ki kɔ́ĺ-u puee. 22“Un yaa cáá ditafalee ń pīlfì Unimbɔti Fām nín bí ki sòoǹ nì Kriisitoo nikitiŋ puee.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\