DILEEDAKAL 4

1U lī míǹ ki dɔ́òyee, boonee m kpēēkutagbɔŋu puee, kipunyɔkɔ kiba cúū pīitì, ní nneen ŋun m bàà péé péé ki gbìl̄ ŋu pɔ̄ɔ̄ kpāŋkpam kii dikantándee bí-mi yii: “Jɔ̄mìń doo ḿ dàkà-si tin bí ki dòoń boonee.” 2Kpalaa niinee ní Unimbɔti Fām yɔ̃oǹ-mi ki jɔ́m̀ yilpu ní m ká dibeejal ní ubɔ kā dibeejalee pu. 3Udaan nimiin jìl̀ ki ŋmɔ́ò làkàlaka kii ataŋkpamɔnti ŋin bi yíì jaspee nì ŋin bi yíì sarduaanee, ní dikuntinyindi māntì ki tú dibeejalee ní ki jìl̀ pàlpal kii ditaŋkpal din bi yíì eemeeroodee. 4Ní abeejal mmuŋku nì anaa aba mun māntì ki tú dibeejalee, ní bikpilib bin kā an beejaliŋ gbanti puee pēē tiwampin ní ki cíkí sindaariya beefuulimmu. 5Dibeejalee ni ní utaa nín ŋmɔ́ò pu làkàlakee nì ataadun nì dibintiŋkpaandi nyēeń ní iŋminaapool iluli tūū ki yú dibeejalee nimiin ki tùm̀ kpāŋkpam, an di sá Unimbɔti Fām milulee. 6Tiŋku ubɔ dɔ̄ dibeejalee nimiin ki wāĺ kílkil kii digitil nín wāĺ puee, kii ataŋkpee ŋin bi yíì kristalee nín jìl̀ puee. Dibeejalee jannaatiliŋ puee, tiwan tinaa tin cáá kufoouee yú kansikin ki māntì ki tú, ní ti-boon nì ti-nimiinee kɔkɔ sá animil ŋma. 7Upeepeekaayee náań nì gbikinti, ní uliliitee náań nì unaja, ní utataatee nimiin nì unil yɔŋu náań, ní unanaatee náań nì ukaalun yaa bíī ŋàaǹ u nín bí puee. 8Tiwan tinaa tin cáá kufoouee gbanti kɔkɔ cáá ifeen iluu iluu ní, ní ti-wunti pu kɔkɔ cáá animil ki kpáaǹ ti-poon. Ní bi lì ŋwìiń pu nì kunyeeu kaa gbèentí yii: “Circir, circir, ti-Dindaan Unimbɔti di sá circir, úǹ ipɔn kɔkɔ daan, un nìn bí, ki gbíntì ki bí, ki dàá dāan̄ee.” 9Ŋyunti ŋun ní tiwan tinaa tin cáá kufoouee yaa bí ki tìì jilma nì tinyool ki pàkà un kā dibeejal pu ki dàá nīn bí kí nīn cá jaanjaanee, 10ní bikpilib mmuŋku nì binaayee lítí un kā dibeejal pu ki dàá nīn bí jaanjaanee taapu ní kí nyɔ̄ŋkì-u, ní ki cíkití bi-fuulimmu ki lúkufí u-beejal taapu ní ki gà ilan ki pàkà-u, 11yii: “Sii ti-Dindaan ti-Nimbɔtiu, a máaǹ jilma nì tinyool nì mpɔn, kun puee sii di náań tikɔkɔ nì tikɔkɔ, sii di là ní ki tīī tikɔkɔ dimaŋfal tí nīn bí.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\