DILEEDAKAL 5

1Ní m ká un kā dibeejal puee ŋúb́ takalda ubɔ u-ŋaŋgiilin, an ŋmàn̄ poon nì boon ní bi dū tiwampiiŋkaal tiluli ki bɔ́ob́ takaldee. 2Ní ntūun ŋun cáá mpɔnee bíī báakí mpɔn yii: “Ŋma di cáá mpɔn kí bútí tiwampiiŋkaal nee kí kpátí takalda nee dee?” 3Báà ubɔ nìn kpá yilpuɔɔɔ, ki kpá taapuɔɔɔ, ki kpá ditaŋkpiilin kí ŋmā kí kpátí takaldee kí kàaǹ poon. 4Niinee ní m bíī sūǹ tikpil, kun puee ubɔ kaa nìn bí laaaba ki ŋūǹ kí kpátí takaldee kí kàaǹ tin bí poonee. 5Ní bikpilib mmuŋku nì binaayee kansikin ubɔ bí-mi yii: “Taa ti sɔ̄. Kpèè! Juuda naakookun gbikintiu un sá ubɔti Dafiidi naantiiuee jáń ki jíń. Úǹ di dàá ŋmā kí bútí tiwampiiŋkaal tiluli tin bi dū ki bɔ́ob́ takaldee kí kpátí-u kí kàaǹ.” 6Ní m kpēēyee, dipibil di yú bikpilibee nimiin, dibeejal nì tiwan tinaa tin cáá kufoouee kansikinee, ki bí kii bi nìn kūū-dee, ní dì cáá iyin iluli, animil aluli, animil alulee di sá Unimbɔti Fām miluli min u tú duulnya kɔkɔnee. 7Dipibilee di dɔ́miń ki fɔ̃ɔ̃ un kā dibeejal puee ŋaŋgiiliŋun takalda. 8U fɔ̃ɔ̃ takaldee ki dɔ́òyee ní tiwan tinaa tin cáá kufoouee nì bikpilib mmuŋku nì binaayee dɔ́miń ki lítì u-nimiin, báà ŋma ŋúb́ kubeeu nì sindaariya sambiyaamu, ní talaalu gbí poon, talaaluee di sá binimbɔtinooliibi wimmeem. 9Ní bi bí ki gà nlampɔɔn ki nyɔ́ŋkí-u yii: “A máaǹ kí fɔ̃ɔ̃ takaldee kí bútí tiwampiiŋkaal tin bi dūu bɔ́ob́ee. Kun puee bi kūū-si ní a-fatikuu dá anibul kɔkɔ nì isoon kɔkɔ nib, nì atimbun kɔkɔ nib nì ntimu kɔkɔ nib ki tīī Unimbɔti, 10ki dū-bi ki ŋá dibeel poon nib, bí nīn sá ti-Nimbɔtiu saraaŋaliibi kí jī dibeel duulnya poon.” 11M bí ki kpèéyee, ní ki gbìl̄ itūun kucikukpaaŋŋu kutukub kutukub wooku māntì ki tú dibeejalee nì tiwan tin cáá kufoouee nì bikpilibee. 12Ní bi gà ilan mpɔn yii: “Dipibil din bi kūūyee máaǹ bí tīī-dì mpɔn nì tigaajati nì iciin nì jilma nì tinyool nì ipaka.” 13Niinee ní m gbìl̄ tiwannáaŋkaal tin kɔkɔ bí yilpuee nì tin kɔkɔ bí taapuee nì tin gítī bí kitiŋ taapu taapuee nì tin bí tiŋkunee, tiwannáaŋkaal kɔkɔ bí ki gà ilan yii: “Un kā dibeejal puee nì dipibilee di máaǹ inyɔŋki, ipaka, tinyool, nì mpɔn kí nīn péēcáā cá jaanjaan.” 14Ní tiwan tinaa tin cáá kufoouee kíí yii: “Ameen!” Ní bikpilibee lítì bi-nimiin ki nyɔ́ŋkì-bi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\