DILEEDAKAL 6

1M yú ki kpèéyee, ní dipibil cúú tiwampiiŋkaal tiluli tin bɔ́ob́ takaldee kubɔ ki bútì, ní m gbìl̄ tiwan tinaa tin cáá kufoouee kansikin kubɔ téeń mpɔn mpɔn kii ntaateenteenee yii: “Dāan̄!” 2M kpēēyee, ki ká utampiin, un kā-uee ŋúb́ butɔbu, ní bi cíkiǹ-u kibeefuulii, ní u búntì nì dijajil poon kí já kí jīń. 3Ní dipibilee bútì tiwampiiŋkaal kuliliitiiu, ní m gbìl̄ kuwaŋu kun cáá kufoouee kuliliitiiu téeń yii: “Dāan̄!” 4Niinee ní utaamu ubɔ mun nyánní ki sá uman ní bi pú un kā u-puee mpɔn ú lēēŋgbansɔŋfi kitiŋ pu binib ń nīn kù tɔb, ní bi dū kijikpaaŋŋi ki tīī-u. 5Ní dipibilee bútì tiwampiiŋkaal kutataatiiu, ní m gbìl̄ kuwaŋu kun cáá kufoouee kutataatiiu téeń yii: “Dāan̄!” M kpēēyee, ki ká utambɔn, un kā-uee ŋúb́ saniya u-ŋaan. 6Ní m gbìl̄ nneen ŋubɔ sòon̄ tiwan tinaa tin cáá kufoouee kansikin yii: “Dū saniya kí ŋmàntī italandi disambil ŋwiin ŋubɔ tundi paati, kí ŋmàntī idi asambil ata ŋwiin ŋubɔ tundi paati. Ama á taa gbēēŋkpam nì ndaam^fc^ pu.” 7Ní dipibilee tí bútì tiwampiiŋkaal kunanaatiiu ní m gbìl̄ kuwaŋu kun cáá kufoouee kunanaatiiu téeń yii: “Dāan̄!” 8M kpēēyee, ki ká utaamu un pīiǹ fùuuyee, ní bi yíì un kā utaamu gbanti puee yii Ŋkúm, ní Ditaŋkpiil nɔ́ɔ́-u, ní bi tīī-bi mpɔn yii bí kpò kitiŋ pu nib kɔkɔ yaa yākatì minaayee dijandi diba nì njimu, nì ŋkùm, nì bìlbil kúm, ní ticuncuti tin bí kitiŋ puee ń cūtì binib. 9Ní u cúú tiwampiiŋkaal kuŋmooŋmootiiu ki bútì. M kpēēyee, ki ká nsaraafan ceeyee bin bin nìn sòoǹ Unimbɔti bɔti ki lèekī seerab bi kūū-bee nammu, 10ní bi bí ki tátí mpɔn yii: “Ti-Dindaan un sá circir ki sá mbaamɔndaanee, a dàá cīití kí tin sāā ŋyunti ŋulɔŋu ní kí sòoǹ duulnya yab bin kūū-tee bɔti kí dáaĺ bi-tafal ní?” 11Niinee ní bi cáań abɔkutipiin ki pēeǹ bi-kɔkɔ ní ki bí-bi yii bí dá láá kàl̄ kí ŋùŋfì fiii, bi yaa láā kūū bi-tɔntɔnjutiibi nì bi-nabiyaamu mun kíǹ duulnyanee bí mun dɔ́miń ki kútì bi-puee. 12Ní dipibilee tí cúú tiwampiiŋkaal kululuutiiu ki bútì, ní kitiŋ cīŋkì tikpil, ní ŋwìiń fɔ̃ɔ̃ ki bɔ̄ntì kii satabɔnee, ní uŋmal mántì cínciŋ kii fatikuee, 13ní iŋmalbijaa tìfī yilpu ki lítí alii kubuŋkpaaŋŋu nín tìfī asubigaan ki lúkufí puee. 14Ní kutagbɔŋu wáŋkì alii kukampeeu ní bi kpáb́ ki yɔ̃oǹee, ní ajoon nì ntimu mun nnyim māntì ki túee kpīkitì. 15Ní duulnya bɔtiibi, biyidambi, bisoojakpilib, bigaajab, ipɔndambi, iyumbu nì bin tɔ́ bi-bee, báà ŋma sáń ki bāal̀ afalgin ni nì titaŋkpanaakɔtin ajoon pu, 16ní binibee lì ajoon nì ataŋkpee yii: “Lítímaan kí bìin̄ ti-pu, un kā dibeejal puee ń taa ká-ti, dipibil mun ŋuul ń taa bàń-ti. 17Kun puee ŋwiin ŋun sá diŋuukpaandi wiiŋŋuee bāań. Ŋma di sá-u kí yūĺ?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\