DILEEDAKAL 7

1Míǹ boonee ní m ká itūun inaa yú duulnya jaŋŋi naatil kɔkɔ pu, ní ki ŋúb́ duulnya buŋku naatil, an nín dàá ŋá pu kubuŋu ń taa jītí tiŋku puɔɔɔ, kí taa jītí kitiŋ puɔɔɔ, kí taa jītí busubu báà bubɔ puee. 2M gítī kpēēyee, ki ká ntūun ŋubɔ nyánní ŋwìiń nín nyēeń puee ki ŋúb́ Unimbɔti un bí dimaŋfalinee daaŋku, ní ki téeń ki tùkū itūun inaa in fɔ̃ɔ̃ mpɔn kí dāá bīil̀ kitiŋ nì tiŋkuee yii: 3“Ní taa láá ŋá kitiŋ nì tiŋku nì isufi tiba kí nīn cí ŋyunti ŋun ti yaa láā dū tidaandi ki nákaǹ ti-Nimbɔtiu tɔntɔnliibi yigbeeŋi pu ki dɔ́òyee.” 4Ní m gbìl̄ bi lī bin bi nákaǹ Unimbɔti daaŋku bi-yigbeeŋi puee wíiŋŋu nyɔkɔm, yii bi sá binib kutukub dilaataal nì imuŋku ili nì binaa^fd^ ní, Israyeel nibul kɔkɔ poon ní bi nákaǹ Unimbɔti daaŋku bi-yigbeeŋi pu. 5Bi dáań Juuda nibul kutukub saalaa nì bili, ki dáań Rubeen nibul kutukub saalaa nì bili, ki dáań Gaadi nibul kutukub saalaa nì bili, 6ki dáań Aseer nibul kutukub saalaa nì bili, ki dáań Neeftalii nibul kutukub saalaa nì bili, ki dáań Manasee nibul kutukub saalaa nì bili, 7ki dáań Siimeeyɔn nibul kutukub saalaa nì bili, ki dáań Leefii nibul kutukub saalaa nì bili, ki dáań Isaakar nibul kutukub saalaa nì bili, 8ki dáań Sabulɔn nibul kutukub saalaa nì bili, ki dáań Jooseefi nibul kutukub saalaa nì bili, ki dáań Beenjameen nibul kutukub saalaa nì bili. 9Míǹ boonee, m kpēēyee, ní ki ká nnibiim tikpil tikpil, ubɔ kaa ŋūǹ kí kàaǹ-mì, an nìn sá anibul kɔkɔ nì atimbun kɔkɔ nib nì ntimu kɔkɔ nib nì isoon kɔkɔ nib. Bi nìn yú dibeejal nì dipibil nimiin ki pēē abɔkutipiin káŋkaŋ ki ŋúb́ tikpakpati bi-ŋaanin. 10Ní bi tátí mpɔn yii: “Difiil nyēeń ti-Nimbɔtiu un kā dibeejal puee nì dipibil cee ní.” 11Ní itūun in māntì ki tú dibeejalee, nì bikpilibee nì tiwan tinaa tin cáá kufoouee, lítì dicincibil dibeejal taapu ní ki bíī nyɔ́ŋkí Unimbɔti, 12ní ki lì yii: “Ameen! Ti-Nimbɔtiu di yì inyɔŋki, jilma, iciin, ijaam, tinyool nì mpɔn kí nīn péēcáā cá jaanjaan! Ameen.” 13Ní bikpilibee kansikin ubɔ bālfì-mi yii: “Binib bin pēēabɔkutipiin nee sá ba yab ní? Bi nyánní la ní?” 14Ní m kíí-u yii: “M-Dindaan, sii di nyí-bi.” Ní u fātì ki bí-mi yii: “Bin nyánní falaakpaŋkpaan poonee dee. Bíǹ di fíntì bi-bɔkutiŋ ki dū-ŋi ki ŋá dipibil fatikuun ŋi píil̀ káŋkaŋ. 15An pu ní bi yú Kunimbɔtidiin Unimbɔti beejal nimiin ki jáaḿ-u ŋwìiń pu nì kunyeeu, ní un kā dibeejal puee dàá nīn bí bi-cee kí mɔ̄tì bi-pu. 16Ŋkùm kaa dāa gítī cútí-bi, nnyinnyoo kaa dāa gítī cútí-bi, diwiŋkaŋkambil kaa dāa wù-bi, ní kutuntuŋu kubɔ kaa dāa bí niin. 17Kun puee dipibil din yú dibeejal kansikinee di dāa sá bi-kpaaliu, ní kí cáá-bi nnyim min tìì dimaŋfalee laŋki, ní Unimbɔti ń pítí bi-nyinnyim kɔkɔ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\