DILEEDAKAL 8

1Dipibil bútì tiwampiiŋkaal kululuútiiuee, ní yilpu ŋmíl̀ fɔ́ŋfɔŋ díkidiki kii kukúluu dijandi pu. 2Ní m ká itūun iluli in yú Unimbɔti nimiinee, ní bi tīī-i akantán aluli. 3Ní ntūun ŋubɔ mun dɔ́miń ki yúl̀ nsaraafan cee ki ŋúb́ sindaariya sambiki kin poon bi ŋáań talaalu ki tùutēe. Ní bi tīī-ŋu talaalu tikpil yii ŋú tūū kí kpáaǹ Unimbɔti nib wimmeem kí ŋá saraa kí tīī Unimbɔti, sindaariya saraafaŋŋu ŋun yú dibeejal nimiinee pu. 4Ní talaalu un ntūunee tūūyee nyiim yíkí ŋu-ŋaan ki jɔ́ḿ Unimbɔti cee ki kpáaǹ Unimbɔti nib wimmeem. 5Ní ntūunee yɔ̃oǹ kisambiki kin poon bi ŋáań talaalu ki tùutēe ní ki pātì ŋŋmi nsaraafan pu ki gbéeǹ ki-poon, ní ki dūu lúkuń duulnyan. Niinee ní m gbìl̄ dibintiŋkpaandi nì ataadun pu, ki ká an bíī ŋmɔ́ò kii utaayee ní kitiŋ cīŋkì. 6Ní itūun iluli in ŋúb́ akantánee bɔ́ntì kí búń i-kantáŋŋi 7Ntūun mpeepeekaa búń ŋu-kantándi ní ataanyiŋkumbil nì ŋŋmi ŋmàl̄ fatiku ki nyánní yilpu ki lítí kitiŋ, ní kitiŋ nín dɔ̄ ki wīikí puee yaa yākatì mitee kikatii lēēki wùn̄, ní isufi nì timool nín dɔ̄ ki wīikí puee yaa yākatì mitee an lēēkikatii ki wùn̄. 8Ní ntūun nliliiti búń ŋu-kantándi, ní an bí kii dijookpaandi di fɔ̃ɔ̃ ŋŋmee, ní bi dūu lúkuń tiŋkun, ní tiŋku nín dɔ̄ ki wīikí puee yaa yākatì mitee dikatil kpántì fatiku. 9Ní tiwan tin cáá kufoou ki bí tiŋkunee nì ti-nyɔkɔmee yaa yākatì mitee, kikatii lēēki kpíì poon, ní meelab nì bi-nyɔkɔm bin bí tiŋkunee yaa yākatì mitee dikatil lēēpoon ki nāaǹ. 10Ní ntūun ntataatee búń ŋu-kantándi, ní uŋmalbija ubɔ nyánní yilpu ki wù kii ŋŋminaapoolee ki dɔ́miń ki lítì amɔɔ nì inyimbul yaa yākatì mitee dijandi diba pu. 11(Bi yíì uŋmalbijee yii, Ntuntun.) Inyiŋfi jandi din pu uŋmalbijee lítèe túŋkì ní binib tikpil nyùn̄-mì ní ki kpíì kun puee mi nìn túŋkì. 12Ní ntūun nnanaatee búń ŋu-kantándi, ní ŋwìiń yaa yākatì mitee dikatil fɔ̃ɔ̃ ki bɔ̄ntì, ní uŋmal yaa yākatì mitee dikatil fɔ̃ɔ̃ ki bɔ̄ntì, ní iŋmalbijaa yaa yākatì mitee dikatil fɔ̃ɔ̃ ki bɔ̄ntì, ní dibɔmbɔndi jéetì kitiŋ pu ŋwiin yaa yākatì mitee dikatil pu, ní uŋmal nì iŋmalbijaa kaa ti ŋmíntí kunyeeu yaa yākatì mitee dijandi diba pu. 13M bí ki kpèéyee, ní ki gbìl̄ ukaalun ubɔ nín ŋàaǹ yilpu yilpu ki tátí mpɔn yii: “Mbusu, mbusu, mbusu gítī dɔ̄ ki cí kitiŋ pu nib ŋyunti ŋun itūun ita in kíǹee yaa láā búń i-kantáŋŋee.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\